HANKKEET

JÄRJESTÖTOIMIJOIDEN HANKKEET, JOISSA SOSTERI ON MUKANA YHTEISTYÖKUMPPANINA

LÄHIÖTALO HAKA 2018 – 2020

Hankkeen tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja palveluun ohjaus – ns. Savonlinnan malli ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveyspalvelun tueksi. Luodaan matalan kynnyksen väyliä helpottamaan asiakkaan hakeutumista sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Vastuuhenkilö: Ulla Kemppainen

Rahoitus: STM

Kumppani: Linnalan Nuoret ry./Rikhard Blomerus

Linkki: Lähiötalo Haka

 

HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISYHTEISTYÖ YHTEISTYÖSSÄ JÄRJESTÖTOIMIJOIDEN KANSSA

Hankkeen tavoitteena on kansalaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Tähän pyritään hankkeen eri osien avulla, joita ovat TE -työrukkanen, hyvinvointimessut, koulujen terveysrastipäivät sekä hoitomallien ja palveluketjujen kehittäminen -työpajaprosessi.

Vastuuhenkilöt: Ulla Kemppainen, Maijaterttu Tiainen

Rahoitus: STEA:n AK avustus

Kumppani: Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n/Sirpa Kolistaja 

 

JÄRJESTÖT ETELÄ-SAVO -YHDESSÄ UUTTA 2017 – 2020

Hanke on yksi 17:sta maakunnallisesta hankkeesta, joissa vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista uudessa Sote- ja maakuntauudistuksessa. SOSTE:n koordinaatiohanke tukee maakunnallisia hankkeita.

Vastuuhenkilö: Maijaterttu Tiainen

Rahoitus: STEA/Suomi 100

Kumppanit: Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava


PÄÄTTYNEET HANKKEET

LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMA LAPE 2016 – 2018

Hankkeen tavoitteena on saada parempia palveluita lapsille, nuorille ja perheille sekä toimivat kunnan ja maakunnan yhteistyörakenteet. Kohderyhmänä hankkeessa ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet sekä sairaanhoitopiirien ja kuntien lapsiperhetyötä tekevä henkilöstö ja muut toimijat.

Vastuuhenkilö: Maija Tuominen

Rahoittajat: STM, OPM, THL

 

DIGISOTE 1.9.2016 – 31.8.2018

Hankkeen tavoitteena on digitaalisten palvelujen sujuvoittaminen SOTE-alalla. Sosterin oma osahanke on ”Lasten ja nuorten palveluluukku”, jonka tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten ohjautumista SOTE-palveluihin yhden pisteen avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet sekä lapsiperhetyötä tekevä SOTE-henkilöstö. Hanke sisältää  Asiakkaan sähköisen palvelunapin ja LUUKKU-työpöydän.

Vastuuhenkilöt: Maija Tuominen,  Anna-Maija Huttunen ja Ritva Nevalainen

Rahoittajat: Etelä-Savon ELY, ESR

Kumppanit: XAMK, ELY, DIAK, Essote, Sosteri

Linkki: DigiSote-hanke

 

PALVELUOHJAUKSEN TYÖPÖYTÄ, SELVITYSTYÖ MENEILLÄÄN

Hankkeen tarkoituksena on luoda työtä ja työprosesseja helpottava työpöytä, asiakkaiden ja palveluntarjoajan tarpeisiin sopivin osin erilaisin työpöytänäkymin.

Vastuuhenkilöt: Maija Tuominen ja Ulla Kemppainen sekä Marika Huupponen, Minna Laurio, Maijaterttu Tiainen, Veikko Karvanen ja Panu Peitsaro

Rahoitus: Rahoitusvaihtoehtoja etsitään (asiaa esitelty: Etelä-Savon Ely, Etelä-Savon maakunta).

Kumppanit: XAMK, Essote, Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut lähdössä mukaan hankekumppaneiksi/mahdollisesti myös Etelä-Savon maakunta

 

ISOSOS – OSALLISTUVAT ASIAKKAAT JA VAIKUTTAVAT KOKEILUT SOSIAALITYÖSSÄ 2018 – 2019

Hankkeen tavoitteena on uudistaa sosiaalityötä asiakaskeskeiseksi ja tulevaisuuden asiakastarpeita vastaavaksi. Hankkeessa on kolme työpakettia: Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä, Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot sekä Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö.

Vastuuhenkilö: Marika Huupponen

Rahoitus: Etelä-Savon ELY, ESR

Kumppanit: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO), Essote, Kainuun sairaanhoitopiiri, Sosteri

 

VÄESTÖN MIELENTERVEYSTAIDOT JA ERI ALOJEN AMMATTIHENKILÖIDEN MIELENTERVEYSOSAAMINEN -KÄRKIHANKE 2016 – 2018

Hankkeen tavoitteena on levittää ja juurruttaa Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu® -koulutusta (MTEA1, MTEA 2, NMTEA sekä ohjaajakoulutukset). Hankkeen kohderyhmänä ovat SOTE – ja eri alojen ammattihenkilöstö ja alueen väestö MTEA-koulutuksen alueella.

Vastuuhenkilöt: Jaana Lonka ja Ulla Kemppainen

Rahoitus: STM, Terveyden edistämisen kärkihanke

Kumppanit: Suomen Mielenterveysseura ry, Savonlinnan seudun Mielenterveysseura ry/ Minna Raninen ja Jaana Lonka, Sosteri

 

ELINTAPAOHJAUKSEN PALVELUKETJU – ”ELOA JA ILOA” 1.9.2017 – 30.4.2018

Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista. Hanke Kuuluu Vaikuttavaa elintapaohjausta poikkihallinnollisesti (VESOTE) -kärkihankekonsortioon. Kohderyhmänä ovat työttömät ja huonossa työmarkkina-asemassa olevat sekä työttömien terveyspalveluihin osallistuva SOTE-henkilöstö. Hanke sisältää elintapaohjauksen verkkokoulutuksen.

Vastuuhenkilöt: Ulla Kemppainen (VESOTE -ohjausryhmä), Juuso Kautonen (hankekoordinaattori), Päivi Murto ja Päivi Laitinen

Rahoitus: Etelä-Savon ELY, ESR, STM

Kumppanit: ESLI,  Essote, UKK -instituutti

Linkit: VESOTE

 

ETELÄ-SAVON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUOHJAUSVERKOSTO JA OSAAMISKESKUS OMAIS- JA PERHEHOITOON 1.10.2016 – 31.10.2018

Hankkeen päätavoitteena on kehittää omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin suunnitellut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savon tulevassa maakunnassa.

Vastuuhenkilöt: Minna Laurio,  Elsi Similä (hankekoordinaattori), Tiina Seppänen (hankekoordinaattori)

Rahoitus: STM, Terveyden edistämisen kärkihanke

Kumppanit: Essote, Eksote, Kainuun Sote, Sosteri, Diak, Xamk, Esedu, SamiEdu

Linkit: OSSI-hankeOSSI Sosterin sivuilla

 

VOIMAA VANHUUTEEN IÄKKÄIDEN TERVEYSLIIKUNTAOHJELMAIKÄÄNTYNEIDEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN EDISTÄMINEN 2017 – 2018

Hankkeen tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Hankkeessa pyritään levittämään ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä laajasti Suomen kuntiin.

Vastuuhenkilö: Tuula Lehtosalo

Rahoitus: STM,Terveyden edistämisen kärkihanke

Kumppanit: Ikäinstituutti ja 28 järjestötoimijaa

Linkit: Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

 

HYVINVOINTIA KULTTUURISTA ETELÄ-SAVOON 1.1.2017 – 31.12.2018

Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi kulttuurin ja hyvinvoinnin yhtymäkohtia ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia, maakunnallinen kulttuurinen hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan ja maakunnan yhdyspinnoilla. Sosteri on mukana KAIKU-kortti pilotissa, jossa hakijana on Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi.

Vastuuhenkilöt: Ulla Kemppainen (ohjausryhmä) ja Päivi Laitinen (Savonlinnan hyvinvointia kulttuurista työryhmä)

Rahoitus: ESR -rakennerahastot, OKM, maakunnan kehittämisraha

Kumppanit: Etelä-Savon maakuntaliitto, Essote, Sosteri, Etelä-Savon ELY, Savonlinnan oopperajuhlat, Savonlinnan Teatteri, Riihisaaren maakuntamuseo, Suomen metsämuseo Lusto, Linnalan Setlementti, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Savonlinnan työryhmä

Linkki: Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon

 

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖ OSANA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUSTA JA VÄKIVALTATYÖN MAAKUNNALLINEN YHTEISTYÖVERKOSTO

Hankkeen tavoitteena on edistää lähisuhdeväkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista lähisuhdeväkivallan palveluohjaus- ja avainhenkilömallin juurruttamisen kautta.

Vastuuhenkilöt: Heini Leskinen ja Ulla Kemppainen

Rahoitus: STM

Kumppanit: LAPE -muutosohjelma, Viola ry, Maakuntauudistus/HYTE -työryhmä

Linkit: Sote- ja maakuntauudistusViola ry

PÄÄTTYNEET JÄRJESTÖTOIMIJOIDEN HANKKEET, JOISSA SOSTERI ON MUKANA YHTEISTYÖKUMPPANINA

 

KULTRINKI -HANKE 

Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, kehittää vapaaehtoistoimintaa sekä jatkotyöstää Piällysmies leader- alueella testattuja hyväksi todettuja toimintamuotoja. Hankkeessa on tarkoituksena jatkaa Piällysmies leader -alueella alkanutta Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoimintaa.

Vastuuhenkilö: Ulla Kemppainen

Rahoitus: Etelä-Savon ELY, ESR

Kumppani: Savonlinnan seudun Kolomonen ry/Riitta Kärkkäinen (Hankehakemus jätetty)

 

ASUKASLOIKKA 2016 – 2018

Asukasloikalla kokeillaan ja ideoidaan uutta kansalaislähtöistä toimintaa Savonlinnaan. Asukasloikka rahoittaa useita pieniä hankkeita ja tapahtumia, joita toteuttavat savonlinnalaiset yhdistykset kaikkien asukkaiden hyväksi.

Vastuuhenkilö: Päivi Laitinen

Rahoitus: Etelä-Savon ELY, ESR 80%, Savonlinnan kaupunki 15%, Savonlinnalaiset yhdistykset 5%

Kumppanit:Savonlinnan seudun Kolomonen/ Anni Hirvonen, ELY, STM, Savonlinnan kaupunki

Linkki: Asukasloikka

 

TYÖELÄMÄ 2020 – SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS 2020 2016 – 2019

Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintatapojaan ja -kulttuuriaan. Hanke perustuu työelämästrategiaan, jonka mukaan työelämän laatua ja tuottavuutta pitää kehittää samanaikaisesti. Muun muassa kehittämispolkutesti Eurosta viis kannustaa työpaikkoja kehittämispolulle. Kehitykseen pyritään innostuksen, jatkuvan parantamisen ja innovaatiotoiminnan johtamisen, kokeilevien ja uutta synnyttävien toimintatapojen, uuden digitaalisen toiminnan edellyttämän osaamisen sekä yhteistyöhön ja luottamukseen sekä hyvinvointiin perustuvan toimintakulttuurin kautta.

Vastuuhenkilö: Ulla Kemppainen

Rahoitus: TEM

Kumppanit:Työelämä 2020 on verkostohanke, jossa on mukana yli 70 valtakunnallisesti toimivaa organisaatiota.

Linkit: Työelämä 2020

 


HANKETAULUKKO

Hanke ja aikataulu

 

Hankkeen tavoitteet  Kohderyhmä ja sisältö Vastuuhenkilö/t
Sosterissa
Hankehallinnointi ja -kumppanit     Rahoitus
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE –muutosohjelma2016 – 2018

 

Kärkihanke nro 3

Muutos kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia palveluita Toimivat kunnan ja maakunnan yhteistyörakenteet

-valtionavustus

– koulutus

– muutosagentti

 

 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet Sairaanhoitopiirien ja kuntien lapsiperhetyötä tekevä henkilöstö ja muut toimijat

 

 

Maija Tuominen Alueen ja maakunnallinen LAPE -työryhmä

(Muutostyö on käynnistynyt kunnissa ja itsehallintoalueilla)

Muutosagentti
Katja Saukkonen

 

STM, OPM, THL

 

DigiSote –hanke1.9.2016 – 31.8.2018

 

(Aloite Sosterista/ oma osahanke)

Digitaalisten palvelujen sujuvoittaminen SOTE-alalla

Sosterin osahanke: Lasten ja nuorten ohjautuminen SOTE-palveluihin yhdestä pisteestä ”Lasten ja nuorten palveluluukku”

Lapset, nuoret ja lapsiperheet. Lapsiperhetyötä tekevä SOTE-henkilöstö

 

Asiakkaan sähköinen palvelunappi ja LUUKKU-työpöytä

Maija Tuominen

Anna-Maija Huttunen (osa-aikainen hanketyöntekijä)

Ritva Nevalainen (10%)

 

Ulla Kemppainen

XAMK ELY

DIAK

Essote

Sosteri

 

Etelä-Savon ELY, ESR
Palveluohjauksen työpöytä

Selvitystyö meneillään/ käynnistynyt joulukuussa 2017

 

 

Työtä ja työprosesseja helpottava työpöytä

Toisella puolella kuntalainen/asiakas/ ja toisella puolella palveluiden tarjoajat osin yhteisin ja osin erilaisin työpöytänäkymin

– tiedot työntekijöiden paikallaoloista, työhön liittyvistä sopimuksista, osaamisista ja linkittyminen eri hoitopolkuihin/ketjuihin/

verkkoihin ml. kolmas sektori

Maija Tuominen Ulla Kemppainen

 

sekä:

Marika Huupponen

Minna Laurio

Maijaterttu Tiainen

Veikko Karvanen

Panu Peitsaro

 

SosteriXAMK

Essote

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut lähdössä mukaan hankekumppaneiksi/

mahdollisesti myös Etelä-Savon maakunta

 

 

Rahoitusvaihtoehtoja etsitään(asiaa esitelty: Etelä-Savon Ely, Etelä-Savon maakunta

 

ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä2018 – 2019

 

Tavoitteena on uudistaa sosiaalityötä asiakaskeskeiseksi ja tulevaisuuden asiakastarpeita vastaavaksi. Hankkeessa kolme työpakettia:– Uudistuva

asiakasprosessi

sosiaalityössä

– Jalkautuva

sosiaalityö ja

verkostot

– Vaikuttavuutta

arvioiva ja

rakenteellinen

sosiaalityö

Marika Huupponen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)Essote

Kainuun sairaanhoitopiiri

Sosteri

 

Etelä-Savon ELY, ESR
Väestön mielenterveystaidot ja eri alojen ammattihenkilöiden mielenterveysosaaminen -kärkihanke Hankkeen tavoitteena on levittää ja juurruttaa Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu® -koulutusta (MTEA1, MTEA 2, NMTEA sekä ohjaajakoulutukset) SOTE – ja eri alojen ammattihenkilöstö ja alueen väestö MTEA-koulutukset alueella Jaana Lonka Ulla Kemppainen

 

Suomen Mielenterveysseura rySavonlinnan seudun Mielenterveysseura ry/ Minna Raninen ja Jaana Lonka

Sosteri

 

STM,Terveyden edistämisen

kärkihanke

Elintapaohjauksen palveluketju – ”Eloa ja Iloa”  

 

 

 

 

Kuuluu Vaikuttavaa elintapaohjausta poikkihallinnollisesti (VESOTE) -kärkihankekonsortioon 

Tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassaolevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja

terveyseroja.

Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista

 

Työttömät ja huonossa työmarkkina-asemassa olevat sekä työttömien terveyspalveluihin osallistuva SOTE-henkilöstö

Elintapaohjauksen verkkokoulutus

Ulla Kemppainen Juuso Kautonen (hankekoordinaattori)

Päivi Murto

Päivi Laitinen

 

 

 

VESOTE -ohjausryhmä

Ulla Kemppainen

 

ESLI Sosteri, osatoteuttaja

Essote, hankekumppani

 

 

 

 

 

UKK -instituutti

VESOTE -hankkeen päähallinnoija

Etelä-Savon ELY, ESR

 

 

 

 

 

 

STM,

Terveyden edistämisen

kärkihanke

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI-hanke)
 1.10.2016 – 31.10.2018    
Hankkeen päätavoitteena on kehittää omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin suunnitellut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savon tulevassa maakunnassa. Minna Laurio Elsi Similä (hankekoordinaattori)

Tiina Seppänen (hankekoordinaattori)

 

Essote, Eksote, Kainuun Sote, Sosteri, Diak, Xamk, Esedu, SamiEdu STM,Terveyden edistämisen

kärkihanke

Ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden edistäminen – Voimaa vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma   

2017 – 2018

 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista fyysisen aktiivisuuden avulla. Ikäihmisten terveysliikunnan hyvien käytäntöjen laajempi levitystyö Suomen kuntiin Tuula Lehtosalo Ikäinstituutti ja 28 järjestötoimijaa STM,Terveyden edistämisen

kärkihanke

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö osana SOTE- ja maakuntauudistusta 

ja

 

Väkivaltatyön  maakunnallinen yhteistyöverkosto

 

 

 

 

 

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puuttuminen – avainhenkilömallin ja palveluohjausmallin

 

Lähisuhdeväkivallan palveluohjaus ja avainhenkilömallin  juurruttaminen Heini Leskinen Ulla Kemppainen/pj

Väkivaltatyön alueellinen ohjausryhmä

 

 

LAPE -muutosohjelma Viola ry

 

Maakuntauudistus/

HYTE -työryhmä

STM
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon (linkki)1.1.2017 – 31.12.2018

 

Kaikukortit saadaan jakoon helmikuussa

Tavoitteena tehdä näkyväksi kulttuurin ja hyvinvoinnin yhtymäkohtia ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia.– Maakunnallinen

kulttuurinen hyvinvointisuunnitelma

– Pilotit (40 000

Euroa)

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan ja maakunnan yhdyspinnoilla

 

 

 

 

Sosteri mukana KAIKU-kortti pilotissa, jossa hakijana SLN kaupungin kulttuuritoimi,

 

(hankerahoitus/ 6000 € saatu)

Ulla Kemppainen ohjausryhmä

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivi Laitinen Savonlinnan hyvinvointia kulttuurista työryhmä

 

Etelä-Savon maakuntaliitto, Essote

Sosteri

Etelä-Savon ELY

 

 

 

 

 

Savonlinnan oopperajuhlat, Savonlinnan Teatteri, Riihisaaren maakuntamuseo, Suomen metsämuseo Lusto, Linnalan Setlementti, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Savonlinnan työryhmä

 

 

 

 

 

 

 

ESR -rakennerahastot, OKM, maakunnan kehittämisraha
 STEA -hankkeet, joissa Sosteri on mukana yhteistyökumppanina

 

Hyvinvointipalvelujen kehittämisyhteistyö yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa  

 

Kansalaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen TE -työrukkanen Hyvinvointimessut

Koulujen terveysrastipäivät

Hoitomallien ja palveluketjujen kehittäminen työpajaprosessi

Saara Pesonen

Kumppanuussopimus 26.9.2017

 

Ulla Kemppainen

Maijaterttu Tiainen

 

Savonlinnan seudun Kolomonen ry:n/Sirpa Kolistaja  STEA:n AK avustus
Järjestöt Etelä-Savo -Yhdessä uutta 

2017 – 2020

 

 

 

On yksi (17:sta) maakunnallisesta hankkeesta, joissa vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen muodostumista uudessa Sote- ja maakuntauudistuksessa (kts. diat)SOSTE:n koordinaatiohanke tukee maakunnallisia hankkeita.

 

Maijaterttu Tiainen

Ohjausryhmän kokoonpano

 

Mukana: Enonkoski, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava STEA/Suomi 100
KultRinki -hanke  Tavoitteena on edistää hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, kehittää vapaaehtoistoimintaa sekä jatkotyöstää Piällysmies leader alueella testattuja hyväksi todettuja toimintamuotoja. Tarkoituksena on jatkaa Piällysmies leader alueella alkanutta Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoimintaa Saara Pesonen Aiesopimus 26.9.3017

 

Ulla Kemppainen

Savonlinnan seudun Kolomonen ry/Riitta Kärkkäinen

Hankehakemus jätetty

Etelä-Savon ELY, ESR
Lähiötalo Haka

1.1.2018 – 31.12.2020

 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja palveluun ohjaus – ns. Savonlinnan malli ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveyspalvelun tueksi Luodaan matalan kynnyksen väyliä helpottamaan asiakkaan hakeutumista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Saara Pesonen Aiesopimus 21.3.2017

 

Ulla Kemppainen

 

Linnalan Nuoret ry. /Rikhard Blomerus Ei saanut  STEA -rahoitusta 4.12.2017, mutta toiminta jatkuu
Asukasloikka 

2016 – 2018

Asukasloikalla kokeillaan ja ideoidaan uutta kansalaislähtöistä toimintaa Savonlinnaan.

 

Asukasloikka rahoittaa useita pieniä hankkeita ja tapahtumia, joita toteuttavat savonlinnalaiset yhdistykset kaikkien asukkaiden hyväksi. Päivi Laitinen (ohjausryhmä) Savonlinnan seudun Kolomonen/ Anni Hirvonen ELY, STM, Savonlinnan kaupunki

 

Etelä-Savon ELY, ESR 80%
Savonlinnan kaupunki 15%
Savonlinnalaiset yhdistykset 5%
Työelämä 2020 

Suomen työelämä Euroopan paras 2020

2016 – 2019

 

 

Kannustaa ja innostaa työpaikkoja kehittämään toimintatapojaan ja -kulttuuriaan. Hanke perustuu työelämästrategiaan, jonka mukaan työelämän laatua ja tuottavuutta pitää kehittää samanaikaisesti.Muun muassa kehittämispolkutesti ”Eurosta viis” kannustaa työpaikkoja kehittämispolulle.

 

Innostuksen, jatkuvan parantamisen ja innovaatiotoiminnan johtaminen. Kokeilevat ja uutta synnyttävät toimintatavat

Uuden digitaalisen toiminnan edellyttämä osaaminen

Yhteistyöhön ja luottamukseen sekä hyvinvointiin perustuva toimintakulttuuri

Tiedolla johtamisella tuottavuutta ja kilpailukykyä teemaseminaarit kevät 2918 https://www.lyyti.in/Tiedosta-teemaseminaarit

 

Kuka edustajaksi alueverkostoon? 

Ulla Kemppainen

Työelämä 2020 on verkostohanke, jossa on mukana yli 70 valtakunnallisesti toimivaa organisaatiota TEM k