Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja.

Sosteri lyhyesti:

 • Aloitti toimintansa 1.1.2007.
 • On edelläkävijä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon yhdistämisessä.
 • Jäsenkunnat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava
 • Alueiden väkiluku 31.12.2019 oli yhteensä n. 40 000 asukasta.
 • Savonlinna ja Enonkoski hankkivat kaikki sote-palvelut Sosterilta.
 • Rantasalmi ja Sulkava hankkivat erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät.
 • Ympäristökunnat Juva ja Puumala hankkivat ympäristöterveydenhuollon palvelut.
 • Työllistämme noin 1600 alan ammattilaista.

Jäsenkunnat

Kuntasopimukset ja -laskutus


Päätöksenteko Ja johtaminen

Sosteri on kuntayhtymänä kunnallinen organisaatio.

Sosterin hallinto muodostuu kuntayhtymävaltuustosta, -hallituksesta, ympäristöterveydenhuoltojaosta, kuntayhtymähallituksen puheenjohtajistosta ja johtoryhmistä. Toimintaa valvovat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

strategia

Arvot

 • Asiakas ensin
 • Hyvinvointi
 • Uudistuva osaaminen
 • Vaikuttavuus

Missio. Alueen väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä.

Visio. Hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä hoito ja huolenpito viiveettömästi omalta alueelta.

Katso tarkemmin: Strategia ja prosessit


Organisaatiokaavio

Toimielimistä tarkemmin

Kuntayhtymän johtoryhmä
Kuntayhtymähallitus
Kuntayhtymävaltuusto
Tarkastuslautakunta
Ympäristöterveydenhuoltojaosto
Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto


Kokoukset ja pöytäkirjat

Pöytäkirjat

Kaikki toimielimet, 1.6.2020 alkaen

Kuntayhtymävaltuuston kokoukset, 1.6.2020 alkaen
Kuntayhtymävaltuuston kokoukset, ennen 31.5.2020

Kuntayhtymähallituksen kokoukset, 1.6.2020 alkaen
Kuntayhtymähallituksen kokoukset, ennen 31.5.2020

Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston kokoukset, 1.6.2020 alkaen
Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston kokoukset, ennen 31.5.

Tarkastuslautakunnan kokoukset, 1.6.2020 alkaen
Tarkastuslautakunnan kokoukset, ennen 31.5.2020

Kokousten ei-julkiset pykälät koskevat aina yksittäisen ihmisen etuutta tai oikeutta, siksi niitä ei saa lain mukaan julkaista (JulkL §24).

Ympäristöterveydenhuoltojaosto, 1.6.2020 alkaen
Ympäristöterveydenhuoltojaosto, ennen 31.5.2020

Esityslistat muuttuvat pöytäkirjoiksi kokousten jälkeen. Julkiset pöytäkirjat ovat nähtävillä internet-sivuillamme kaksi vuotta julkaisuajankohdasta. Kahta vuotta vanhempia pöytäkirjoja voi tarvittaessa tiedustella keskushallinnosta tai kirjaamosta.

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja julkaisemisessa noudatetaan kuntalain 84 §:n mukaisia periaatteita. Sidonnaisuustiedot perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan omaan ilmoitukseen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Sidonnaisuudet

Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Sosterin kuulutuksia pidetään näkyvissä nähtävillä oloajan.

Sosteri julkaisee sivuillaan viranhaltijoiden päätökset virkaan valitsemisesta ja kansallisten kynnysarvojen alittavia hankintoja koskevat hankintapäätökset. Päätöksen näkyvät sivuilla vähintään valitusajan ja korkeintaan 38 päivää julkaisemisesta. Päätökset ovat nähtävissä päätöksen allekirjoittamista seuraavana torstaina asianomaisen viranhaltijan toimistossa.

Viranhaltijapäätökset, 1.6.2020 alkaen
Viranhaltijapäätökset (Dynasty), ennen 31.5.2020


Talousarviot ja tilinpäätökset

Tilinpäätös 2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Henkilöstöraportti 2021

Arviointikertomus 2021

Sosterin talousarvio ja strategia 2022

Käyttösuunnitelma Sosteri 2022

Muut

Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallintosääntö 1.1.2020 muutos valtuusto 15.3.2021

Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallintosääntö 1.1.2020

Sosterin perussopimus


Laatu

Laadunhallinnalla tuetaan toiminnan johtamista, suunnittelua, arviointia ja parantamista asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Laadunhallinnasta ovat vastuussa Sosterin johdon kaikki tasot ja sen toteuttamiseen osallistuvat kaikki organisaation jäsenet. Kuntayhtymän johtoryhmän hyväksymä laatupolitiikka ohjaa organisaation kaikilla tasoilla toteutettavaa laadunhallintatyötä.

Sosterissa on sitouduttu laadunhallintaan ja toimintojen kehittämiseen sosiaali- ja terveyspalveluille kehitetyn SHQS-laatuohjelman ja -menetelmän mukaisesti. Laatuohjelma sisältää vuosittain toteutettavat itsearvioinnit ja ulkoiset auditoinnit. Laaduntunnustusauditointi toteutetaan kolmen vuoden välein. Viimeisin ulkoinen laaduntunnustusauditointi toteutettiin toukokuussa 2017.

Laadunhallintasuunnitelma toimii Sosterin potilas- ja asiakastyön sekä tukipalvelujen laadun jatkuvan kehittämisen tukena.

Laadunhallintasuunnitelma_2017


Yhteydenotot

Sähköinen yhteydenottokanava Suomi.fi Viesti-palvelun kautta muissa kuin suoraan potilaan hoitoa (terveydenhuolto) tai asiakkaan hoivaa tai huoltoa (sosiaalipalvelut) koskevissa asioissa, joissa käytetään puolestaan Hyvis sähköistä asiointia.

Viestillä voi laittaa myös liitteitä, esim. lomakkeita (muistutus, vainajan tietoihin liittyvät pyynnöt, oikaisuvaatimukset jne.). Lomakkeita ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, sillä Suomi.fi Viesti-palvelussa on sähköinen tunnistautuminen.

Kirjaudu Viesti-palveluun

Ohje Viestit-palvelun käytöstä: Suomi.fi Viestit-palvelu