Sosterin on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Sosterin ensihoidon palvelun tuottajana on Etelä-Savon pelastuslaitos. Sosterin asiakkaille ensihoito näkyy pääasiassa ambulanssipalveluina ensiaputilanteissa ja potilassiirroissa.

Usein tulee kysymyksiä miksi ambulanssi ei otakaan potilasta kyytiin vaan kehottaa tilaamaan taksin. Hätäkeskus päättää ensin lähetetäänkö potilaan luokse ambulanssia. Seuraavaksi ambulanssin henkilökunta arvioi tarvitseeko potilas kuljetuksen aikana hoitoa konsultoiden tarvittaessa lääkäriä. Ellei tällaista tarvetta ole, potilas voi tulla muulla kyydillä, jolloin ambulanssi vapautuu muihin kiireellisiin kuljetuksiin. Aina kiireellisiä kuljetuksia ei kuitenkaan tule, mutta niihin on kuitenkin varauduttava.

Ensihoitopalveluun sisältyy:

 • äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella  ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön
 • ensihoitovalmiuden ylläpitäminen
 • tarvittaessa potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen psykososiaalisen tuen piiriin
 • osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa
 • virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.
 • sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä.

Päivystävä ensihoitopalvelun kenttäjohtaja toimii tilannejohtajana Sosterin alueella.

Perustason ensihoito

 • Perustason ensihoidolla tarkoitetaan ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa (340/2011) määritellyn koulutuksen saaneen henkilön antamaa hoitoa.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntaava koulutus
 • Pelastaja

Hoitotason ensihoito

 • Hoitotason ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota antaa ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa (340/2011) määritellyn terveydenhuollon koulutuksen saanut ammattihenkilö
 • Ensihoitaja-AMK
 • Sairaanhoitaja, jolla on 30 opintopisteen ensihoitoon suuntaava lisäkoulutus.