Asiakkaiden ja potilaiden omille tieto- ja asiakirjapyynnöille ohjeet löytyvät sivulta Omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen

Toiset terveyshuollon organisaatiot voivat tilata potilaan hoitoon tarvittavia potilastietoja keskitetysti Sosterin arkistosta. Sosteri on terveydenhuoltopiiri, joka sisältää erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon.  Kaikki potilastietojen tilaukset käsitellään Sosterin arkistossa. Palveluajan ulkopuolella päivystystilanteissa tietoja voi tilata potilasta hoitaneista yksiköistä.

Tilaukset toivotaan lähetettävän pyytävän organisaation omalla turvasähköpostilla arkisto@sosteri.fi. Tietoturvasyistä vältämme faksin käyttöä, sillä suojatussa sähköpostissa potilastiedot siirtyvät tietoturvallisesti.

Pääsääntöisesti tiedot lähetetään vain potilaan tai laillisen edustajan kirjallisen suostumuksen, (jatkohoitotilanteissa asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella) tai lain perusteella (Potilaslaki 13 §). Pyyntöjen tulisi olla kirjallisia, mutta kiireellisissä tapauksissa toimitaan tilanteen mukaisesti. Huomioitava, että 11/2013 alkaen suurin osa Sosterin potilastiedoista on Kantassa nähtävissä.

Vakuutusyhtiöt voivat tehdä tietopyynnöt suoraan arkistoon sähköpostilla, jos pyytäjällä käytössä on turvasähköposti, osoitteeseen arkisto@sosteri.fi, tai kirjeessä.  Pyynnöissä on oltava mukana potilaan suostumus tai pyyntöön oikeuttava peruste eli lainkohta. Pyyntö tulee myös yksilöidä riittävän hyvin.

Tarvittaessa Sosterin eri yksiköiden yhteystiedot kuten puhelin- ja faksinumerot sekä postiosoitteet löytyvät kunkin yksikön omalta sivulta.

Liitteet ja linkit