Asiakkaiden ja potilaiden omille tieto- ja asiakirjapyynnöille ohjeet löytyvät sivulta Omien potilas- tai asiakasasiakirjojen tilaaminen

Toiset terveyshuollon organisaatiot voivat tilata potilaan hoitoon tarvittavia potilastietoja siitä yksiköstä, jossa potilas on ollut hoidossa tai jos hoitosuhdetta ei enää ole,Sosterin arkiston toimistosta.

Pääsääntöisesti tiedot lähetetään vain potilaan tai laillisen edustajan kirjallisen suostumuksen tai lain perusteella (Potilaslaki 13 §). Kirjallisen pyynnön voi tehdä myös suojatulla sähköpostilla tai kiireellisissä tapauksissa faksilla. Huomioitava, että tuoreimmat tiedot ovat jo Kantassa nähtävissä. Arkiston toimistosihteerit voivat lähettää valmiiksi sähköisessä muodossa olevia potilastietoja suojatulla sähköpostilla toisille terveydenhuollon toimintayksiköille ja muille vastaaville potilastietoja tilaaville organisaatiolle. Suojatussa sähköpostissa potilastiedot siirtyvät tietoturvallisesti ja vastaanottavalla organisaatiolla ei tarvitse olla omaa suojattua sähköpostia.

Vakuutusyhtiöiden voivat tehdä tietopyynnöt suoraan arkiston toimistoon sähköpostilla, jos pyytäjällä käytössä on turvasähköposti, tai kirjeessä.  Pyynnöissä on oltava mukana potilaan suostumus tai pyyntöön oikeuttava peruste eli lainkohta. Pyyntö tulee myös yksilöidä riittävän hyvin.

Sairaanhoitopiirin eri yksiköiden yhteystiedot kuten puhelin- ja faksinumerot sekä postiosoitteet löytyvät kunkin yksikön omalta sivulta.

Liitteet ja linkit