KUVA: Tarve opinnäytetyölle nousi ensihoidon organisaatioiden halusta selvittää esimies- ja alaistaitoja työyhteisöissä, kertoo Antti Tanninen.

Antti Tannisen tutkimus ”Ensihoitajien näkemyksiä esimies- ja alaistaidoista sekä niiden toteutumisesta” on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan.

Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä esimies- ja alaistaitoja ensihoitajat pitävät tärkeinä, kuinka hyvin ne toteutuvat sekä miten niitä voisi kehittää. Tavoitteena oli hankkia tietoa ensihoitajien esimies- ja alaistaitonäkemyksistä sekä taitojen toteutumisesta organisaatioissa. Toisena tavoitteena oli osoittaa kehittämiskohteita organisaatioiden esimies- ja alaistaidoissa.

Tutkimus toteutettiin Webropol- kyselynä Etelä-Savon pelastuslaitoksella ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä työskenteleville ensihoitajille. Opinnäytetyö toteutui Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri), Etelä-Savon sairaanhoitopiirin (ESSOTE), Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

– Ensihoitajien näkökulmasta esimies- ja alaistaidoissa on jonkin verran kehitettävää. Kehittämiskohteina nousivat esimerkiksi palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä esimiesten omien virheiden myöntäminen. Tutkimustulosten perusteella kehittämiskohteena oli myös ensihoitajien kesken ilmenevä toisista pahan puhuminen, Antti Tanninen sanoo.

Ensihoitajat kokivat esimies- ja alaistaidot pääsääntöisesti tärkeiksi työyhteisössä. Tanninen painottaa, että esimiesten tulisikin panostaa palautejärjestelmän toimivuuteen ja koulutuksen järjestämiseen esimies-ja alaistaidoissa.

– Työyhteisön yleisten linjojen ja työpaikan sääntöjen tulee kannustaa avoimen vuorovaikutuksen sallivaan ilmapiiriin. Esimies- ja alaistaitojen toteutuminen vaikuttaa merkittävästi työyhteisön yhteishenkeen ja toimivuuteen, Tanninen sanoo.

Esimies- ja alaistaitoja on tutkittu ensihoidossa aiemmin hyvin vähän. Opinnäytetyö antaa viitteitä siitä, että tarvetta laajemmalle tutkimukselle ensihoidon esimies- ja alaistaidoista on olemassa.
Opinnäytetyö löytyy Theseus.fi tietokannasta, suora linkki: https://www.theseus.fi/handle/10024/169241

Lisätietoja
Antti Tanninen, ensihoidon kenttäjohtaja, Sosteri, sairaanhoitaja (YAMK), antti.tanninen@sosteri.fi, p. 044 417 3903