Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin johto ja henkilöstö saivat yhtymävaltuustolta kiitosta sekä hyvästä taloudenpidosta että erinomaisesta perustyöstä asukkaiden palveluiden eteen. Tilinpäätös 2021 hyväksyttiin yksimielisesti valtuustoryhmien puheenvuorojen jälkeen. Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen.

Yhtymävaltuusto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen 2021 valtuustoryhmien puheenvuorojen jälkeen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2021. Ryhmäpuheenvuoroissaan valtuutetut antoivat Sosterille kiitosta hyvästä taloudenhoidosta ja hyvästä perustyöstä eli asukkaiden saamasta hoivasta ja hoidosta. Valtuuston puheenjohtaja Eero Sistonen nosti puheessaan esille Sosterissa tehtävän työn merkityksen.

– Poikkeuksellisten koronavuosien jälkeen ei menty kohti normaalia, vaan maailma meni entistä hullummaksi. Nyt jos koskaan yhteishenkeä tarvitaan. Yritetään me parhaan kykymme mukaan luoda toivoa ja hyvää yhteishenkeä tälle alueelle. Sosterilla on oma roolinsa tässä yhteisen hyvän ja siltojen rakentamisessa. Jokaisella ihmisellä on Sosterissa merkitystä alueen hyvinvoinnin luomisessa, Sistonen sanoi, ja kiitti johtoa ja henkilöstöä hyvästä työstä niin ikäihmisten hoidossa, sosiaalipalveluissa kuin terveyspalveluissa.

– Mitä itse tilinpäätökseen tulee, niin se on laadittu hyvin ja toteutunut suunnitellun mukaisesti ja ennakoiden tulevia muutoksia, Sistonen sanoi ja totesi tilinpäätöksen 2021 hyväksytyksi ja vastuuvapauden myönnetyksi.

Toiminnan suunnittelua ja johtamista Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi kuvaa poikkeukselliseksi tilinpäätösvuoden aikana.

– Meillä oli samanaikaisesti käynnissä sekä koronapandemia että kehitysohjelma säästöjen hakemiseksi, sisältäen myös koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Pyrimme myös reagoimaan talouden ennusteisiin mahdollisimman hyvällä ennakoinnilla. Tästä syystä tilinpäätösvuoden aikana tehtiin kolme talousarviomuutosta. Voi sanoa, että talouden suunnittelussa onnistuimme etupainotteisesti niin, että ikäviä yllätyksiä jäsenkunnille ei tilinpäätösvuoden aikana tullut, Tavi summaa tilinpäätösvuotta.

Sosterin alkuperäinen talousarvio ylittyi kulujen osalta 9,8 miljoonaa euroa. Kulujen ylitystä selittää koronan lisäksi palvelujen tarpeen kasvu. Esimerkiksi syöpähoitoja ostettiin muista sairaaloista aiempaa enemmän. Kulut olivat kaikkiaan arviointivuonna 200,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verraten on 12,6 miljoonaa euroa (6,7 %). Muutettuun talousarvioon nähden ylitystä tuli noin 243 000 euroa. Tulosta tasapainottivat toimintatuottojen ennakoitua suurempi kasvu, yhteensä 9,7 miljoonaa euroa enemmän alkuperäiseen talousarvioon nähden. Suurin syy tulojen kasvuun olivat valtion korona-avustukset, yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Sosterin tulos vuodelta 2021 oli yhteensä noin 10,6 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä hyvitettiin jäsenkunnille tilinpäätöksen yhteydessä perussopimuksen nollatulos määrityksen mukaisesti. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä ei perussopimuksen mukaisesti muodostu yli- tai alijäämää.

– Tulevaa Etelä-Savon hyvinvointialuetta ajatellen Sosterin taloudellinen tilanne on selkeä – emme tuo mukanamme alijäämiä emmekä suurta velkataakkaa hyvinvointialueen maksettavaksi. Palkkaharmonisoinnitkin on tehty Sosterin aikana ajallaan, Tavi toteaa.

Tämä oli viimeinen toimintavuosi, kun Sosterin valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen. Kuntayhtymän toiminta päättyy, kun Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelutoiminnan 1.1.2023.

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi myös tilintarkastuskertomuksen. Siitä käy ilmi, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Tilintarkastuskertomus: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022259-9

Tilinpäätös 2021: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022259-6

Arviointikertomus 2021

Valtuusto käsitteli kokouksessaan tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2021 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan mukaan kuntayhtymän taloussuunnittelu oli toteutettu hyvin ja muuttuneet tarpeet oli huomioitu talousarviomuutoksilla. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mauri Wessman antoi puheenvuorossaan kiitosta hyvästä työstä koko Sosterin henkilöstölle.

– Sosterissa tehdään töitä kehityshakuisesti ja ratkaisukeskeisesti, ja henkilöstö osallistuu toiminnan kehittämiseen. Työntekijät myös kokevat, että työnantajaa on helppo lähestyä matalalla kynnyksellä. Covid-pandemian ja hyvinvointialuevalmistelun ohella henkilöstö on onnistunut myös perustehtäviensä hoidossa. Tästä kiitos henkilöstölle, Wessman sanoi.

Covid-19 pandemian hoito vaati etenkin henkilöstöresursseja vuonna 2021. Arviointikertomuksen mukaan koronaepidemia on hoidettu kaiken kaikkiaan Sosterissa hyvin. Kiitosta tarkastuslautakunnalta sai myös ulkoinen koronaviestintä. Huolenaiheena tarkastuslautakunta nosti esille terveydenhuoltoa vaivaavan henkilöstöpulan, jota on osin onnistuttu parantamaan kutsurahakäytäntöjen avulla. Lisäksi vuonna 2021 noin 60 määräaikaista työsuhdetta vakinaistettiin ja oppisopimuskoulutusta on lisätty.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan uudistuksen valmistelu jatkui arviointivuonna. Kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi toimi Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) puheenjohtajana. Myös Sosterin muu henkilöstö osallistui erilaisiin valmistelupalavereihin omalla vastuualueellaan. Tarkastuslautakunta myös huomioi, että valmistelu on sujunut hyvin, mutta se on vaatinut ison panoksen niin henkisesti kuin ajankäytöllisesti, ollen poissa muusta työstä.

Yhtymävaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti antaa yhtymähallitukselle tehtäväksi raportoida syyskuun 2022 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen seikkojen johdosta on ryhdytty.

Arviointikertomus 2021: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022259-8

Lisätiedot

Eero Sistonen, kuntayhtymävaltuuston puheenjohtaja, p. 040 757 1812, eero.sistonen@rantasalmi.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

 

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan täällä
https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id=