Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus kokoontui 20.2.2018. Kokouksessaan hallitus tutustui päivitettyyn valmiussuunnitelmaan, kävi läpi asiakaspalautetta ja hyväksyi kirurgian vastaavan ylilääkärin virkajärjestelyjä koskevan sopimuksen. Lisäksi käsiteltiin maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää liikelaitosta. 

Kuntayhtymähallitus tutustui sairaanhoitopiirin päivitettyyn, organisaatiotason valmiussuunnitelmaan. Valmiussuunnittelulla varmistetaan toiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa ja ylläpidetään kykyä palautua kriisistä mahdollisimman nopeasti.  Valmiussuunnitelma sisältää laajan riskianalyysin.

– Valmiussuunnitelmassa on huomioitu nyky-yhteiskunnan riskitekijät ja niihin varautuminen. Tähän liittyen Sosterissa on juuri päivitetty myös suuronnettomuussuunnitelma ja siihen liittyviä koulutuksia on parhaillaan menossa. Myös viranomaisverkon VIRVE-puhelimet on otettu laajalti jatkuvaa käyttöön. Kaiken kaikkiaan varautumisemme on hyvällä tasolla, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoi.

Osana valmiussuunnittelua laaditaan vielä erikseen tulosalue- ja tulosyksikkötasoiset suunnitelmat. Kuntayhtymähallitus merkitsi Itä-Savon sairaanhoitopiirin valmiussuunnitelman tiedoksi.

Asiakaspalaute ja yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen

Sosterin sosiaali- ja potilasasiamies sai sosiaalipalveluihin liittyen yhteensä 79 yhteydenottoa vuonna 2017. Näistä valtaosa liittyi vanhuspalveluihin (32) ja toiseksi suurin ryhmä oli kotihoito (12). Yleisimmin, eli 39 tapauksessa asiamiehen antama palvelu oli yleistä neuvontaa.  Terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin liittyen yhteydenottoja tuli 434 kappaletta, näistä suurin osa koski erikoissairaanhoitoa (333 kpl).

– Suhteessa asiakas- ja käyntimääriin yhteydenottojen määrä ei ole iso. Vakavia potilasvahinkoja meillä tapahtuu hyvin vähän. Sosiaali- ja potilasasiamieheen yhteyden ottaminen on hyvä asia, ja haluamme tuoda tätä palvelua esille potilaan oikeutena, Peitsaro sanoi.

Vuodesta 2016 alkaen Sosterissa on kerätty asiakaspalautettua systemaattisesti muun muassa Sotepalaute-kanavalla. Sotepalautteen voi antaa verkossa www.sotepalaute.fi tai paperisella lomakkeella. Vuonna 2017 palautteita saatiin noin 1300. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat henkilöstön ammattitaitoon ja palveluiden oikea-aikaiseen saamiseen. Asiakkaat myös kokivat, että heidän yksityisyyttään kunnioitettiin. Kriittisintä palaute oli palveluun liittyvän tiedon ja yhteyden saamiseen sekä tilojen toimivuuteen ja viihtyisyyteen.

Sosterin ja Essoten yhteinen kirurgian vastaava ylilääkäri

Hallitus päätti kokouksessaan myös hyväksyä Essoten ja Sosterin välisen sopimuksen koskien kirurgian vastaavan ylilääkärin virkajärjestelyjä. Nyt hyväksytty sopimus koskee yhteisen viran työnantajavelvoitteiden hoitamista.   Viran perustamisesta päätettiin jo aiemmin marraskuussa molemmissa sairaanhoitopiireissä hallitusten kokouksissa.

Sote- ja maakuntauudistuksen liikelaitosvalmistelun käynnistyminen

Sote- ja maakuntauudistuksessa uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020 sillä edellytyksellä, että uudistusta koskeva lainsäädäntö vahvistetaan. Uuteen maakuntaan ovat siirtymässä mm. maakuntaliiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, pelastuslaitosten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen muuttuu uudistuksessa merkittävästi.

Etelä-Savon maakunnassa on yhteisesti päätetty valmistelua koskevasta työnjaosta. Järjestämisen, tuottamisen ja valinnanvapauden vastuuhenkilöt ovat:

– Järjestäminen Risto Kortelainen, Essote
– Liikelaitos Panu Peitsaro, Sosteri
– Valinnanvapaus Tuija Haatainen, Pieksämäen kaupunki
Maakunnan liikelaitos kokoaa uudessa maakunnassa nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen kokonaisuuteen.

Sosterin hallitus päätti kokouksessaan, että liikelaitosta ryhdytään valmistelemaan sovitun työnjaon mukaisesti ja toimeenpanosta päätetään erikseen lakien tultua voimaan. Lait ovat eduskunnan käsittelyssä näillä näkymin kesäkuussa.

– Tämä tuo selvän selkänojan asian valmistelulle, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen totesi.

Kaikki kokouksen asiat ja tarkemmat tiedot pöytäkirjassa liitteineen osoitteessa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182638

Lisätiedot
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333