Kuva: Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen ja Sosterin hallintojohtaja Saara Pesonen esittelivät talousarviota 2019.

Sosterin talousarvio vuodelle 2019 on tiukka ja tavoitteellinen. Vuoden 2019 talousarviossa Sosteri varautuu muun muassa kotihoidon vahvistamiseen ja rakennusvaiheeseen etenevän uudisrakennuksen kustannuksiin. Kustannustehokkuutta haetaan vaihtoehtoisista tavoista järjestää palveluja.

Sosterin vuoden 2019 talousarvioraami on vuoden 2017 tilinpäätöstaso lisättynä 1,5 prosentilla. Euroissa tämä tarkoittaa 3,4 miljoonan euron kasvua.

– Kasvu on maltillinen. Meillä on hyvin tiedossa Sosterin kuntaomistajien hankala taloustilanne ja keskusteluja olemme käyneet tiiviisti omistajien kanssa. Esimerkiksi Sosterin ja Savonlinnan kaupungin talousarvioluvut ovat nyt yhtenevät, hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

– Toisella puolella vaakakupissa on kasvava palvelujen tarve, mikä myös näkyy talousarviossa. Kuluneen vuoden ja edellisvuosien perusteella on selvää, että hoivan ja sosiaalipalveluiden merkitys kasvaa ja näihin on resursseja ohjattu. Tiukimmalle joutuu erikoissairaanhoito, jossa kuluneen vuoden kokemus antaa merkkejä, että näin selvitään, jos yllättäviä, satunnaisia tapahtumia ei tule, Nousiainen jatkaa.

– Sosterin kulujen kasvua hillitään tilanteessa, jossa samalla tiedostamme, että väestön palveluiden tarve kasvaa. Joka tapauksessa me tarjoamme laadukkaat, inhimilliset ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville. Sosterin yhtenä tehtävänä on olla mukana luomassa turvallisuutta seudullemme. Suhtaudumme myös avoimin mielen uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin kustannustehokkuuden edistämiseksi, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Kuntayhtymässä on toteutettu talouden sopeuttamistoimia vuonna 2018 karsimalla kustannuksia kaikilla tulosalueilla. Arvion mukaan sopeuttamisen vaikutukset ovat noin 2 miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimia jatketaan myös vuonna 2019. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut tuotetaan niitä tilaavien kuntien tilauksen perusteella, joten muutokset edellyttävät kuntien päätöksiä.

– Erityisen paineen talousarviolle tuovat työ- ja virkaehtosopimuksista tulevat palkkojen yleiskorotukset, joiden vaikutus on kaikkiaan 2,5 miljoonaa euroa, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

Talousarviossa kotihoitoa vahvistetaan

Kotihoitoon vakinaistetaan Sosterissa ensi vuonna 22 uutta työntekijää. Kotihoidon vahvistamista edellyttää kasvava asiakas- ja käyntimäärä.

– Kyseessä on välttämätön satsaus kotiin annettaviin palveluihin. Ensi vuonna tarkastelemme vanhuspalvelujen uudistamista myös palvelusetelin, palveluasumisen ja palveluohjauksen näkökulmasta, Peitsaro sanoo.

Uudisrakennuksen rakentaminen alkaa

Sosterin investoinnit ovat viime vuosina olleet varsin maltilliset. Ensi vuonna 2019 alkaa kauan odotettujen uusien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen uusien tilojen rakentaminen.

– Uudisrakennus järkevöittää sairaalakampuksen toimintaa monella tavalla, muun muassa logistiikkakustannuksia pienentämällä. Samalla strategisesti tärkeä asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu konkreettisesti myös tilojen näkökulmasta, hallintojohtaja Saara Pesonen kertoo.

Talousarviossa uudisrakennuksen rakentamisen aloitus tarkoittaa noin 7 miljoonan euron investointimenoja.

Erikoissairaanhoidon palvelut säilyvät

Sosterissa erikoissairaanhoidon palvelut säilyvät mahdollisimman laajasti lainsäädännön antamien mahdollisuuksien mukaan.

– Keskittämisasetus on edelleen haasteellinen ja kaikki ensi vuoden toiminnalliset muutokset eivät ole tässä talousarviovaiheessa ole tiedossa. Valmius nopeaankin reagointiin meillä on olemassa, kun päätökset etenevät, Peitsaro sanoi.

Mikäli keskittämis- ja päivystysasetus edellyttää toiminnallisia muutoksia, on Sosterissa valmius tarkistella talousarviota niiltä osin uudelleen. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu selvinnee puolestaan talousarviovuoden 2019 alussa.

Hyvin toteutuneen strategian toteuttamista jatketaan

Talousarviossa on kehitetty edelleen Sosterin strategian mukaisia prosessimittareita ja tavoitteita entistä tarkemmiksi. Muutoin strategia on ennallaan. Tavoitteena on, että väestö saa tarvitsemansa hoidon ja palvelun ilman tarpeetonta viivettä, periaatteella jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

– Kolmen keskeisen asiakasprosessin kehittämisellä tähtäämme siihen, että asiakkaat saavat palvelut sujuvasti, ilman pompottelua luukulta toiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon integraatiota ja sisäisten siilorakenteiden purkamista. Asiakasnäkökulma nousee näiden edelle, Peitsaro sanoo.

Nopealla hoitoonpääsyllä on puolestaan useita hyviä seurannaisvaikutuksia. Kun asiakas pääsee nopeasti hoitoon, pärjätään usein myös yksinkertaisemmalla hoidolla.

– Esimerkiksi leikkauksissa komplikaatioita on vähemmän ja potilas toipuu nopeammin. Tämä tuo paitsi hyvinvointia, myös säästöjä esimerkiksi sairauslomien lyhentymisenä, Peitsaro sanoo.

Sosterin keskeiset prosessit ovat kiireellisen hoidon prosessi, kiireettömän hoidon prosessi ja asumisen ja hoivan prosessi. Strategian myötä hoitoonpääsy on nopeutunut Sosterissa huomattavasti. Esimerkiksi kiireettömään erikoissairaanhoitoon asiakas pääsee Sosterissa hyvin sujuvasti. Eilisen 29.11.2018 mediaani oli vuorokausissa 23. THL:n  viime elokuussa julkaiseman kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilaston mukaan potilaat odottivat sairaanhoitopiirien sairaaloihin pääsyä keskimäärin 1-2 kuukautta, mediaanien ollessa 23—73 vuorokautta. Ajantasaista tietoa Sosterin hoitoonpääsystä löytyy verkosta osoitteesta www.sosteri.fi/hoitoonpaasy.

Kuntayhtymäjohtajan sijaisjärjestelyt

Kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro on vuosilomalla ja virkavapaalla ajalla 1.2.2019—30.4.2019. Sosterin hallitus käsitteli kokouksessaan 29.11.2018 asian puheenjohtajan selostuksen perusteella. Puheenjohtajisto esitti viransijaiseksi Sosterissa työskentelevää, vs. kirurgian ylilääkäri Petri Juvosta. Hallitus päätti asiasta esityksen mukaisesti ja yksimielisesti, viransijaiseksi valittiin Petri Juvonen.

Toiminnallisia muutoksia on tulossa Kerimäen vanhainkotiin ja Karpalokotiin

Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätöksellä Sosterin ja kaupungin vuoden 2018 palvelukorttia on päivitetty. Muutoksen mukaan Kerimäen vanhainkoti muuttuu lyhytaikaishoitoa antavaksi laitosyksiköksi. Tämän seurauksena Karpalokotiin jää pääosin vain pitkäaikaista tehostettua asumispalvelua. Kokouksessaan 29.11.2018 kuntayhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti käynnistää toiminnalliset muutokset asiassa.

Savonrannan Päivärinteen vanhainkoti jatkaa kaupunginvaltuuston päätöksellä toistaiseksi, mikä puolestaan aiheuttaa uuden sopeuttamistarpeen.

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3328
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100

Kuntayhtymähallituksen 29.11.2018 kokouksen asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182709