Vuoden 2020 talousarviossa korotusta on vuoden 2019 alkuperäisen talousarvion tasoon vain 0,5 %. Talousarvio on laadittu vielä tiukemmaksi, kuin mitä kuntayhtymähallituksen alkuperäinen raami oli.

Talousarvion valmistelun aikana jäsenkuntien, erityisesti Savonlinnan kaupungin kanssa on käyty useita neuvotteluja talouden tasapainottamiseksi. Tästä syystä on talousarvio valmisteltu raamiakin alhaisemmalle tasolle. Alkuperäinen hallituksen asettama raami oli 1,6 prosenttia, nyt korotusta vuoden 2019 tasoon on kuitenkin vain 0,5 prosenttia.

– Talousarviossa keskeistä on Sosterin hyvä palvelutaso, joka meillä on saavutettu jo nyt. Terveyskeskukseen hoitoon pääsee seitsemässä päivässä. Erikoissairaanhoidossa meillä on tällä hetkellä valtakunnallisesti paras hoitoon pääsy. Lisäksi Pohjois-Savon suunta ja sen realisointi on strategiamme kärjessä, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Investoinneista tärkein on Nousiaisen mukaan 8 miljoonan euron satsaus perusterveydenhuollon uudisrakennukseen. Talousarviossa on huomioitu myös kilpailukykysopimuksen (Kiky) lakkaamisen myötä täysimääräisiksi palautuvat lomarahat sekä työehtosopimusvaikutukset.

– Talousarviovuosi edellyttää erittäin tiukkaa talouskuria ja myös toiminnallisia muutoksia kustannusvaikutusten aikaansaamiseksi, hallintojohtaja Saara Pesonen sanoo.

Talousarvio on laadittu pääosin nykyisen toimintarakenteen mukaisesti. Vähäisiä toiminnallisia muutoksia ovat esimerkiksi tehostetun kotisairaanhoidon siirtyminen sosiaalipalveluista perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluissa tehty kotihoidon ja palveluasumisen on yhdistäminen. Erikoissairaanhoidossa on puolestaan tehty toiminnallisesti perusteltuja osastojärjestelyjä.

Vuoden 2020 talousarviossa Sosterin toimintakulut vähenevät vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden -0,4 %, eli -0,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on ainoastaan 1,9 % eli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut vuoden 2020 talousarviossa ovat yhteensä 189,2 miljoonaa euroa. Tästä henkilöstökulut ovat 70,2 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot yhteensä 75,7 miljoonaa euroa.

Talousarvion yhteydessä myös Sosterin strategia on päivitetty. Strategian tärkein tavoite on väestön hyvinvoinnista ja asiakkaan arjessa pärjäämisestä huolehtiminen kokonaisvaltaisella huolenpidolla. Hyviä tuloksia tuottanutta prosessijohtamista jatketaan edelleen viiveettömän toiminnan ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittämiseksi.

Kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle strategian, talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 hyväksymistä.

Uudisrakennushankkeen jatkosuunnitelmien linjaaminen, uusien arkkitehtisuunnitelmien esittely

Kuntayhtymähallitus tutustui kokouksessa perusterveydenhuollon uudisrakennushankkeen pohja- ja julkisivupiirustuksiin. Piirustuksia on päivitetty sen jälkeen, kun alkuperäinen suunnitelma osoittautui kustannuksiltaan budjetoitua kalliimmaksi. Esimerkiksi alun perin maan alle louhittavaksi suunniteltu 000-kerros on jätetty kokonaan pois. Muutokset on valmisteltu yhdessä käyttäjien kanssa. Päivitetyt piirustukset hallitukselle esitteli kokouksessa projektipäällikkö Ilmari Marttila.

Hallitus hyväksyi uudisrakennushankkeen suunnitelmat urakkalaskentaa varten. Urakkalaskenta alkaa 11.12.2019, ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on 11.2.2020.

Tukipalveluissa alkaa palveluiden tuotantotapojen selvittäminen

Tukipalvelujen tulosalueella tuotetaan Sosterin ravintohuollon, teknisen huollon, materiaali- ja laitoshuollon, talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelut pääosin omana toimintana. Nyt alkavan selvityksen tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä.

KYS-yhteistyön selvityksen yhteydessä Sosterissa on perehdytty Pohjois-Savon tukipalveluyhtiöihin. Osassa yhtiöitä Sosteri on jo osakkaana ja palvelujen käyttäjänä. Tätä yhteistyötä on tarkoitus syventää.

Hallitus päätti, että selvitys tehdään siten, että tarvittavat toimenpiteet ovat käynnistettävissä 30.6.2020 mennessä.

Hallitus hyväksyi päivitetyt perusteet kotihoitoon ja palveluasumisen myöntämisen perusteet

Muutokset kannustavat paljon hoitokäyntejä tarvitsevia asukkaita palveluasumiseen ja toisaalta tiukentavat kriteerejä kotihoidon palveluihin. Kuntayhtymähallitus päätti poistaa esityksestä yhden lauseen, kohta 2.1. pylpyrä ”ei tulojensa perusteella pysty hankkimaan yksityistä kotihoidon palvelua”. Tällä muutoksella hallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevat kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja palveluasumisen myöntämisperusteet. Asiakirja pöytäkirjan liitteenä: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192847-8

Puhelinvaihteen hoito ulkoistetaan Telialle

Sosterin puhelinvaihde vastaa vaihdenumeroon 015 527 2000 arkisin kello 8.00-15.00 ja välittää puheluita tarvittaessa eteenpäin. Toiminta sitoo tällä hetkellä sijaisjärjestelyineen osittain 2-3 henkilöä. Sosterissa on vastikään vaihdettu telepalveluiden yhteistyökumppania. Uusi kumppani on Telia Finland OYJ, ja sopimukseen sisältyy myös optio puhelinvaihteen ulkoistamisesta.

Kuntayhtymähallitus päätti, että Telia Finland Oyj:n optio puhelinvaihteen ulkoistamisesta käytetään ja puhelinvaihteen ulkoistaminen toteutetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Laskelmaan perustuen kustannussäästö puhelinvaihdepalvelun ulkoistamisesta on vuositasolla noin 25 000–37 000 euroa. Yhteistoimintaneuvottelut järjestelyihin liittyen on Sosterissa käynnistetty 11.11.2019.
Muutokset eivät vaikuta puhelinnumeroihin, vaan ne säilyvät entisellään.

Lisätietoja
Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 218 3301
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100
Panu Peitsaro, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 3333
Linkki pöytäkirjaan, jossa kaikki kokouksen asiat: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192847