Sosterin hallitus kokoontui 16.10.2018. Hallitus käsitteli talousarviomuutosta kuluvalle vuodelle. Lisäksi listalla oli oikeuskanslerille tehty kantelu vammaispalvelujen tiedottamisesta ja Sosterin selvitys asiaan. Kokouksen puheenjohtajana toimi kuntayhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen (Sdp.)

Hallitus tutustui kokouksessaan Sosterin vuoden 2018 talousarvion toteutumaan ja koko vuoden toteumaennusteeseen. Talousarvion 2018 menojen ylitysennuste on 5 028 500 euroa. Ennuste on laadittu elokuun 2018 toteuman perusteella.

Sosterissa on käynnissä sopeuttamistoiminta

Sosteri on sopeuttanut talouttaan kuluvan vuoden aikana yhteensä miljoonalla eurolla. Tulokset on saatu useilla eri toimenpiteillä.

– Lomapalkkavelkaa on saatu vähenemään ja lomarahoja on vaihdettu vapaisiin. Käyttötalouden kustannuksia on eri toimialoilla pystytty pienentämään useilla sadoilla tuhansilla euroilla, mikä käytännössä tarkoittaa, että erilaisia pienhankintoja, investointeja ja remontteja on jätetty tekemättä jos se vain on ollut mahdollista palvelutuotantoa vaarantamatta, hallintojohtaja Saara Pesonen kertoo meneillään olevista sopeuttamistoimista.

– Kaikkia avoimiksi tulleita työtehtäviä ei ole täytetty, ja luvan paikan täyttämiseen saa vain johtoryhmän päätöksellä. Tätä, kuten koko talouden tasapainottamista käsitellään johtoryhmässä viikoittain, Pesonen lisää.

Hallitus käsitteli talousarviomuutoksen ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi

Talousarvio on ylittymässä sosiaalipalvelujen tulosalueella. Tulosalueella ylityspaineita on kotihoidon henkilöstökustannuksissa ja hoitotarvikkeissa, palveluasumisen ostoissa, lastensuojelussa perhekodeissa ja perhehoidossa sekä vammaispalveluissa henkilökohtaisessa avussa ja asumispalveluissa.

– Palvelut, joissa määrärahaylitykset toteutuvat, perustuvat suurelta osin laissa määrättyyn asiakkaan subjektiiviseen oikeuteen saada palvelua. Tässä on tärkeää, että mennään lain ja pykälien mukaan, kuten valvovat viranomaiset edellyttävät, kokouksen puheenjohtaja Ari Silvennoinen sanoi.

Ennusteen mukaan tulosalueista perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja tukipalvelut pysyvät talousarviossa. Talousarvio alittuu kuljetuspalveluissa ja toimeentulotuessa. Henkilöstökulut ovat tasapainossa.

Parhaillaan selvitetään myös erilaisia palvelun tuottamisen tapoja paremman kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.

– Valmius tehdä nopeitakin muutoksia toimintatapoihin on olemassa, Pesonen sanoo.

Kuntayhtymähallitus käsitteli talousarviomuutoksen ja päätti esittää sitä kuntayhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Sosterin valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen 7.11.2018 klo 10.00.

Hallitus käsitteli oikeuskanslerinviraston selvityspyynnön ja Sosterin selvityksen siihen

Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut 6.9.2018 päivätty kantelu, joka koskee Sosterin tiedottamista vammaispalvelun henkilökohtaisen avun järjestämisestä. Kantelun mukaan kuntayhtymä juurikaan tiedota asiakkaitaan siitä, että lain mukainen henkilökohtainen apu voidaan järjestää vammaiselle neljällä eri tavalla. Lisäksi kantelun mukaan tiedotuksessa viitataan ainoastaan työnantajamallilla järjestettävään henkilökohtaiseen apuun. Kantelussa viitataan etenkin verkkosivustolla tiedottamiseen. Sosteria on pyydetty toimittamaan selvitys 8.11.2018 mennessä.

Sosterin vastauksessa kerrotaan, että verkkosivuille täydennettiin tieto heti, kun sen puutteet kävivät ilmi. Tällä hetkellä henkilökohtaisen avun järjestäminen toteutuu Sosterissa kolmella tavalla:

1) Työnantajamalli, jonka piirissä on 252 henkilökohtaisen avun saajaa
2) Ostopalveluna, jolla henkilökohtaista apua saa 45 asiakasta
3) Sairaanhoitopiirin omana toimintana, jolla apua saa 19 asiakasta

Mainittu neljäs toteutustapa eli palveluseteli, ei ole vielä käytössä Sosterissa, mutta sen käyttöön ottamista harkitaan ja valmistellaan. Vammaispalvelussa toimii avustajakeskus, jonka kaksi palveluohjaajaa opastavat ja neuvovat henkilökohtaisen avun saajia ja auttavat mm. rekrytoinneissa. Sosterin selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan hallituksen esityslistan liitteessä: http://isshp.oncloudos.com/kokous/20182708-3-2.PDF

Kokouksen kaikki asiat ovat luettavissa pöytäkirjasta: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20182708

Lisätietoja
Ari Silvennoinen, kuntayhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja, p. 0400 741 839
Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100