Sosterin hallitus avasi syyskauden kokouksellaan 20.8.2019. Listalla olivat muun muassa talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadinta ja potilastietojärjestelmän päivittäminen. Hallitus tutustui myös selvitykseen Kitkantien eläinlääkäriaseman remontista.

Kokouksen alussa hallitus käsitteli kannanottoa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) perussopimuksen muutokseen. Sosteri on yksi ISLABin perustajajäsenistä. Kokouksessa kuultiin asiantuntijana ISLABin vt. toimitusjohtajaa Päivi Ylikangasta. Kuntayhtymähallitus päätti pyydettynä kannanottonaan, että se hyväkyy perussopimuksen muutoksen. Kysymyksessä oli Ylä-Savon kuntayhtymän ottaminen ISLABin jäseneksi. Perussopimusluonnos on nähtävissä pöytäkirjan liitteenä.

Talousarvion laadinta alkaa haasteellisessa tilanteessa

Sosterin hallitus käsitteli tulevaa talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020-2022 edellisen kerran kesäkuussa. Tuolloin käytiin läpi tulevia talouteen vaikuttavia ennusteita, reunaehtoja ja linjauksia.
Väestöennusteen perusteella Sosterin alueella hoidon ja erityisesti hoivan tarve kasvaa.

Esimerkiksi säännöllistä kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa, mikä nostaa hoivan kustannuksia alueella noin kahdeksalla miljoonalla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Kiky-sopimuksen päättyminen ensi vuonna palauttaa puolestaan lomarahat täysimääräisiksi, mikä lisää henkilöstömenoja noin miljoonalla eurolla. Myös uusi neuvottelukierros palkoista järjestöjen kanssa tuo painetta henkilöstökustannuksiin.

Samaan aikaan Sosterilla on tiedossa alueen kuntien taloustilanne, joka on heikentynyt mm. valtionosuuksien leikkauksien myötä. Valtionosuuksien leikkaukset ovat tapahtuneet kahden edellisen hallituskauden aikana. Savonlinnan kaupunki on asettanut Sosterille tavoitteen, että kaupungille Sosterilta lähtevien laskujen loppusumma, eli kuntalaskutus, pienenee miljoona euroa joka vuosi vuosina 2020-2022. Mikäli vuoden 2019 kuntalaskutus, eli savonlinnalaisten asiakkaiden Sosterin palvelujen käyttö ylittää arvioidun, on paine tuleville vuosille vielä kovempi. Sosterin hallintojohtaja Saara Pesonen totesi, että liikkumavaraa taloudessa ei ole juuri ole.

– Kesällä talousarvion valmistelua on aloitettu vuoden 2019 tason ja loppuvuoden toteumaennusteiden pohjalta reunaehdot huomioiden. Kuitenkin kustannusten kasvu ikäihmisten hoivassa ja henkilöstömenoissa pitää ottaa valmistelussa huomioon realistisesti.

Pesosen mukaan säästöjä haetaan jatkuvasti mm. vapautuvien vakanssien täyttämisen tiukalla arvioinnilla, hankintojen ja remonttien karsinnalla ja tiukalla kustannuskurilla. Myös henkilöstö on otettu mukaan taloustalkoisiin valmisteluvaiheessa.

Talousarvion raamista päätettiin

Hallitus päätti kokouksessaan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2019-2021 raamista, aikataulusta ja ohjeesta. Raami on talousarvion 2019 taso, huomioiden henkilöstösopimusten taso, eli 188, 1 miljoonaa euroa + 1,6 %.

– Raami on tiukka mutta siinä on myös huomioitu tiedossa olevat talouden realiteetit. Kuntien hankala tilanne on tiedossamme ja pyrimme kaikin keinoin pitämään kulumme kurissa, potilaiden ja asiakkaiden palvelut ja hoito seudulla turvaten ja varmistaen, Pekka Nousiainen totesi.

Nousiaisen mukaan lisäksi tulisi huomioida se, että valtio tulouttaa aikaisemmin leikattuja valtion osuuksia ja kustannusten jaon tasotarkistusta ensi vuonna noin 1,1, miljardia, joka on syytä huomioida kuntalaskutuksessa.

Potilastietojärjestelmä Effica päivitetään

Hallitus päätti kokouksessaan potilastietojärjestelmän päivittämisestä. Hallitus päätti, että Effica -potilastietojärjestelmä päivitetään Lifecare -versioon. Päivitysprojekti ja siihen liittyvät lisenssit hankitaan Tieto Finland Oyj:ltä. Hankinnan kokonaiskustannukset 48 kuukauden ajalle laskettuna ovat yhteensä 453 010 €, alv 0%.

Kitkantien eläinlääkäriaseman asia on loppuun käsitelty

Hallitus käsitteli selvityksen Kitkantien eläinlääkäriaseman rakentamistöistä ja niihin liittyvistä vastuista. Sosterin eläinlääkäriasemalla Savonlinnan Anttolan Kitkantiellä on tehty huomattavia korjaustöitä sisäilmaongelmien vuoksi.

Selvityksessä arvioitiin mm. rakennussuunnittelua ja lattiapinnoitteiden asentamista ja mahdollisia asentamisessa tapahtuneita virheitä. Selvityksen mukaan rakennuksessa todettuihin sisäilmaongelmiin eivät näytä olleen syynä sellaiset suunnittelu- tai rakennusvirheet, eivätkä myöskään laiminlyönnit, joiden perusteella suunnittelijoihin tai urakoitsijoihin voitaisiin kohdistaa vahingonkorvaus- tai muitakaan vaatimuksia enää takuuajan päättymisen jälkeen. Selvityksen mukaan tapahtunut vahinko ei ole ollut myöskään valvonnan puutteellisuudesta johtuva. Korjaustyön kustannukset olivat sairaanhoitopiirille yhteensä 172 000 euroa. Hallitus merkitsi saaden selvityksen tiedoksi ja totesi asian loppuun käsitellyksi.

Kaikki kuntayhtymähallituksen asiat pöytäkirjassa: http://isshp.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20192839

Lisätietoja

Pekka Nousiainen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 281 3301

Saara Pesonen, hallintojohtaja, p. 044 417 4100