Tutkimusluvat Sosterissa

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterissa tapahtuva lääketieteellinen, hoitotyön ja muu tieteellinen tutkimus sekä opiskelijoiden toteuttamat kehittämistyöt ovat luvanvaraista toimintaa. Tutkimustoimintaa säätelevät lait ja asetukset sekä tutkimuseettiset ohjeet.

Tämä ohjeistus koskee Sosterin omia viran- ja toimenhaltijoita sekä ulkopuolisia tutkijoita ja opiskelijoilta opintoihinsa liittyvien tutkimusten tai kehittämistöiden toteuttamisessa.

Asiakkaisiin, potilaisiin, omaisiin, potilasasiakirjoihin, lääketieteellisiin tutkimuksiin ja lääkäreihin sekä organisaation erityistyöntekijöihin ja useisiin ammattiryhmiin kohdistuviin tutkimuksiin luvan myöntää Johtajaylilääkäri.

Hoito- ja hoivatyöhön ja hoitotyön henkilöstöön kohdistuviin tutkimuksiin sekä AMK-opintoihin liittyvien kehittämistöiden toteuttamiseen luvan myöntää Hallintoylihoitaja.

Sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijöihin, sosiaaliohjaajiin sekä sosionomeihin kohdistuviin tutkimuksiin luvan myöntää Johtava sosiaalityöntekijä.

Muihin kuin edellä mainittuihin aloihin ja kohderyhmiin liittyvät tutkimusluvat myöntää hallintojohtaja.

Tutkimuslupahakemuksessa tutkija/tutkijat sitoutuvat noudattamaan hyvää tutkimuskäytäntöä, Sosterin yleisiä sääntöjä sekä vaitiolovelvollisuutta. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen sairaanhoitopiirissä saa käynnistää vasta luvan myöntämisen jälkeen.


TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Tutkimuslupahakemus

  • Tutkimuslupahakemukseen tulee aina liittää mukaan hyväksytty tutkimussuunnitelma ja kehittämistöissä hyväksytty kehittämistyön suunnitelma.
  • Tutkimuslupalomake liitteineen toimitetaan s-postilla osoitteeseen kirjaamo@sosteri.fi
  • Kirjaamo lähettää tutkimuslupahakemuksen hyväksyttäväksi/allekirjoitettavaksi luvan myöntäjälle (johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, johtava sosiaalityöntekijä).
  • Sosterissa tutkimusluvat allekirjoitetaan sähköisesti.
  • Luvan myöntämisen jälkeen mahdolliset potilastietojen kopiot tilataan sairaalan arkiston toimistosta.

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTINEN ARVIOINTi

Lääketieteellisten ja tarvittaessa myös muiden tieteenalojen tutkimusten eettisen arvioinnin toteuttaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan kokousajat, ohjeet tutkijoille, lomakkeet sekä yhteystiedot löytyvät: https://www.psshp.fi/tutkimus


Esimerkki Sosterissa toteutetusta tutkimuksesta

ILMAtutkimus eli Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (2015 – 2018)

ILMAtutkimus on kliininen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa arvioidaan moniammatillisesti tehtävän lääkehoidon arvioinnin vaikutusta kotihoidon asiakkaan toimintakykyyn, elämänlaatuun, tarvitsemien hoiva- ja terveydenhuollon palvelujen määrään ja laatuun sekä lääkityksen määrään ja laatuun. ILMAtutkimuksen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Interventiotutkimuksen toteuttaa Isshp yhdessä Fimean kokoaman moniammatillisen verkoston tiimien kanssa.

Clinical Trials.gov Identifier: NCT02398812