Sosterissa laajennetaan etähoiva- ja etäkuntoutuspalveluja

Sosterissa laajennetaan etähoiva- ja etäkuntoutuspalveluja tulevana keväänä. Viime kesänä Kerimäen kotihoidossa pilotoitiin etähoiva- ja etäkuntoutuspalveluita. Nyt alueellamme voidaan palvelua laajentaa Kotihoitoon, kotisairaalaan ja kotikuntoutukseen sekä palliatiiviseen hoitoyksikköön sote hanke-rahoituksen turvin.

Tavoitteena etäpalvelun käyttöönottamiselle on tuottaa palveluita entistä monipuolisemmin asiakkaan kotiin. Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat erityisesti tänä päivänä hyvin tärkeitä arvoja. Syrjäseudun asukkailla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi ryhmäkuntoutukseen. Kotohoidon asukkaalta voidaan videoyhteydellä kysyä vointia, ohjata lääkkeenottoa tai ottaa yhteyttä muissa asioissa. Palvelu on ollut vuosia käytössä esimerkiksi Eksotessa ja Helsingin kaupungilla.

Fysioterapeutit voivat ohjata kuntoutusryhmiä, joihin asukkaat osallistuvat omasta kodista käsin ennalta sovittuina aikoina. Tabletin kautta yhteydenpito myös omaisen ja asukkaan välillä onnistuu kuvayhteydellä silloinkin, kun asukkaalla ei ole mahdollista käyttää älypuhelinta. Asiakkaan ei tarvitse osata käyttää tablettiakaan, vaan videoyhteys avautuu ja sulkeutuu itsestään, niin sovittaessa. Kuntoutuksen lisäksi palveluakanavaa voivat hyödyntää monet muutkin asiantuntijat, kuten muistihoitaja, ravitsemusterapeutti tai psykologi.

Tietohallinnon työntekijät kokoavat etähoivaan käytettäviä välineitä
Terveisiä Sosterin Tietohallinnosta! Kuvassa Pasi testaa tablettitelineen ominaisuuksia ja Ritva availee tabletin etäyhteysohjelmaa. Teknologia-avusteisten palvelujen käyttöönottoja mahdollistetaan ja tuetaan Tietohallinnon avustuksella.


Hyvä palliatiivinen hoito vaatii saumatonta moniammatillista yhteistyötä

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivinen hoito on moniammatillista ja eri tahojen yhteistyössä toteuttamaa toimintaa. Näin ollen hoitoon voi osallistua ammattilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi seurakunnasta tai järjestöistä. Sosterin tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa yhtenä tavoitteena on palliatiivisen hoidon prosessien sujuvoittaminen sekä palliatiivisen yksikön perustaminen sairaalan yhteyteen.

Kuvassa asiantuntijaryhmän vetäjä Niina Laakkonen ja palliatiivinen hoitaja Hannele Janhunen
Asiantuntijaryhmän vetäjä Niina Laakkonen ja palliatiivinen hoitaja Hannele Janhunen laputtavat.

Sosterin palliatiivisen hoidon asiantuntijatyöryhmä käynnisti kehittämistoimet osastonhoitaja Niina Laakkosen johdolla kartoittamalla nykytilannetta. Palliatiiviseen hoitoon osallistuvien ammattilaisten ja tahojen tunnistaminen on tärkeää, jotta hoitopolun jokainen vaihe etenee saumattomasti.

Vihrein lapuin merkittiin kaikki palliatiivisen hoitopolun ammattilaiset
Nykytilakuvaus, ”laputus” palliatiivisesta asiakaspolusta

Palliatiivinen asiantuntijaryhmä koostuu eri ammattilaisista muun muassa palliatiiviselta poliklinikalta, tehostetusta kotisairaanhoidosta, sairaalan osastoilta ja saattohoitoyksiköstä.

Asiantuntijat tekemässä nykytilakuvausta
Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmä


Sosterissa kehitteillä alueellinen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä ja asiakastiedon arkistoon liittyminen

Sosteri, Savonlinnan kaupunki, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava ovat yhteistyössä päättäneet hankkia alueellisen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän. Nykyisessä tilanteessa alueella on käytössä 4 erillistä järjestelmää. Projektin päätyttyä järjestelmiä on käytössä vain yksi, vaikka asiakastiedot tallennetaankin rekisterinpitäjittäin. Uuden järjestelmän ylläpidosta kaikille rekisterinpitäjille vastaa keskitetysti Sosteri.

Uuden järjestelmän ja Kantaan liittymisen alustava aikataulutavoite on marraskuu 2021. Liittyminen Kantaan tehdään sosiaalihuollon I-vaiheen asiakirjoilla, joten sosiaalihuollon asiakkaat eivät vielä loppuvuodesta itse näe heistä sosiaalihuollossa tallennettuja tietoja. Sosiaalihuollon Omakanta tulee käyttöön myöhemmässä vaiheessa kansalaisille.

Alueellisen asiakastietojärjestelmän etuina ovat mm:
– kustannustehokkuus
– yhteiset toimintatavat kaikilla
– Sosiaalihuollon Kanta – asiakastiedon arkistoon liittyminen keskitetysti
– sähköisten asiointikanavien käytön mahdollistuminen

Projektiin on palkattu työntekijäksi Sosterin vammaispalvelusta palveluohjaaja Mervi Karvinen. Mervillä on pitkä työkokemus sosiaalihuollossa jo vuodesta 1993 alkaen. Vammaispalvelun lisäksi Mervi on työskennellyt aiemmin kotihoidossa. Mervin vahvuuksia on mm. hyvä kenttätyön ja henkilöstön tuntemus. Projektipäällikkönä toimii Karin Kuosmanen. Karin on toiminut Sosterin tietohallinnossa asiakastietojärjestelmien parissa 12 vuoden ajan, minkä aikana projektityöskentely ja kansalliset hankkeet ovat tulleet jo tutuiksi. Työhistoriaa Karinilla löytyy myös sosiaalihuollon ikäihmisten palveluista usealta vuodelta, joten aihealue on lähellä sydäntä. Järjestelmän uudistusprojekti on osa Sosterin sote-rakenneuudistushanketta.

Projektissa työskentelevät Karin Kuosmanen ja Mervi Karvinen
Vasemmalla Karin Kuosmanen ja oikealla Mervi Karvinen

 


yhdistysyhteistyö jatkuu sosterissa osana sote-hankkeita

Yhdistysten rooli asiakkaan palveluketjussa terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla on merkittävä. Sosterissa on tehty jo useamman vuoden ajan yhteistyötä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on ollut sujuvoittaa prosesseja, tukea asiakkaan osallisuutta sekä pyrkiä löytämään uusia keinoja ennaltaehkäistä sairauksia ja toimintakyvyn heikkenemistä. Yhteistyöllä vahvistetaan yksilön ja yhteisön voimavaroja sekä vähennetään sairauden tai sosiaalisen tilanteen heikentymisen riskitekijöitä. Tätä yhteistyötä jatketaan sote-hankkeissa yhdistysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Yhdistysyhteistyön kehittämistä suunnittelevan työryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin tiistaina 9.12.2020 etäyhteydellä. Mukana olivat Sosterin lisäksi Kotilo ry, XAMK, Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry, Saimaan Syöpäyhdistys ry, Savonlinnan HaTTu ry ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Kehittämistyö aloitetaan selvittämällä yhdistysten jäsenistön näkemyksiä ja toiveita yhteistyön malleista ja uusien palvelujen tarpeista. Ensimmäisenä konkreettisena kehittämistoimena aloitetaan toimintamallin suunnittelu sairaalarakennuksen yhteyteen valmistuvaan uudisrakennukseen. Kehitettävän toiminnan tarkoituksena on tuoda yhdistystietoutta nykyistä paremmin Sosterin asiakkaiden saataville. Työryhmä jatkaa toimenpiteiden suunnittelua säännöllisesti kuukausittain pidettävissä yhteistyökokouksissa.

Sosterin valtionavustushankkeiden ja yhdistysverkoston yhteistyö käynnistyi etäkokouksella
Saimaan Syöpäyhdistys ry:n Janna Puurunen osallistumassa kokoukseen Teamsin välityksellä.

 


Perusterveydenhuollon palveluita kehitetään sote-hankkeissa

Perusterveydenhuollon asiantuntijaryhmä kokoontui ylilääkäri Esa Ruuskasen johdolla pohtimaan palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden kehittämistä vastaanottotoiminnassa. Kehittämistyön lähtökohtana on nykytilanteen kartoitus, jossa selvitetään ammattilaisten resurssit ja työnjako sekä asiakkaiden palvelutarpeet.

Saatujen tietojen pohjalta kehitetään vastaanottotoiminnan työnjakoa ja prosesseja siten, että käytettävissä olevat henkilöstöresurssit saadaan kohdennettua mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin tehtäviin. Samalla suunnitellaan, miten saatavilla olevien palvelujen valikoimaa voidaan kohdentaa mahdollisimman oikein eri asiakasryhmille. Resurssienkäytön optimoinnin ja palvelujen asiakasryhmäkohtaisen kohdentamisen lopullisena hyötytavoitteena on parantaa kaikkien asiakkaiden mahdollisuutta saada oikeita palveluja oikea-aikaisesti.  Palvelujen kohdentamisen kehittäminen tähtää asiakasryhmäkohtaisesti tarkoituksenmukaisimpien ratkaisujen löytämiseen niin, että tarjotut palvelut vastaavat kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeisiin.

Perinteisen hoidon tarpeen arvion ja vastaanottokäyntien rinnalle kehitetään sähköisiä palveluita, esimerkiksi etäseurantaan ja -hoitoon.  Alueen pitkien etäisyyksien vuoksi tavoitteena on myös kehittää saatavuutta pienten paikkakuntien näkökulmasta selvittämällä näihin soveltuvia vastaanottomalleja.

Ylilääkäri Esa Ruuskanen tutkii potilasta
Ylilääkäri Esa Ruuskanen


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aluekoordinaattori vierailulla sosterissa

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen tiimoilta saimme vieraaksemme Sosteriin  KYS-yhteistyöalueen aluekoordinaattorin Erja Mustosen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Erjan kanssa suunnittelimme hankkeemme toteutukseen liittyviä asioita ja yhteistyökuvioita.

Hankkeen yhtenä tärkeänä osa-alueena on jo vahvasti Sosterissa aloitettu yhdistysverkoston jatkokehittäminen. Tämän aiheen tiimoilta kokoonnuimme kuuntelemaan XAMK:n opiskelijan Janita Juutin opinnäytetyön suunnitelmaa ”kansalaistorin” perustamisesta keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella sairaalarakennuksen ja uudisrakennuksen väliin eräänlainen levähdystila, johon keskitetään potilasjärjestöjen ja -yhdistysten toimintaa asiakkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tärkeänä yhteistyökumppanina tässä toimii Savonlinnan seudun Kolomonen ry ja Kimmo Käärmelahti.

Päivän aikana Erja pääsi myös osallistumaan hankkeen projektijohtoryhmän kokoukseen. Projektijohtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa. Tämän kokouksen aiheina olivat muun muassa hankkeen eteneminen ja asiantuntijaryhmien kontaktointi.

Kuvassa vasemmalta projektipäällikkö Pia Karttunen, THL aluekoordinaattori Erja Mustonen ja projektikoordinaattori Leena Korhonen
Kuvassa vasemmalta projektipäällikkö Pia Karttunen, THL aluekoordinaattori Erja Mustonen ja projektikoordinaattori Leena Korhonen
Sosterin uusi pääterveysasema nousee sairaalarakennuksen yhteyteen
Sosterin tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa kehitetään palveluja saman katon alle.

 


Valtionavustushankkeista pontta sote-uudistukseen valmistautumiseen Sosterissa

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja ja siirtää painopistettä ennalta ehkäisevään työhön. Sosteri on saanut valtionavustusta kahteen sote-uudistusta tukevaan hankkeeseen.

Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke toteutetaan Sosterissa vuosina 2020–2022 ja se on saanut valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä 754 367 €. Hanke on osa THL:n koordinoima Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jota toteutetaan alueellisissa kehittämishankkeissa eri puolilla Suomea. Itä-Savon hankkeen tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja suun terveydenhuollon saatavuutta sekä kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja matalan kynnyksen palveluita. Keskeisenä tavoitteena on lisätä digitaalisten palveluiden käyttöä osana sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää toimintaa, omahoitoa, palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia. Kehittämistyö kattaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä työikäisten ja ikääntyneiden palvelut. Kehittämiseen osallistuu suuri joukko Sosterin ammattilaisia ja Sosteri tekee hankkeessa yhteistyötä myös alueen kuntien ja järjestöjen kanssa.

Itä-Savon sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke toteutetaan Sosterissa vuosina 2020–2021 ja se on saanut valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä 640 000 €. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Sosteri kehittää hankkeessa sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja useissa eri palveluketjun osissa. Hanke on kiinteässä yhteydessä Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen toimintoihin. Sosteri tekee yhteistyötä myös muiden alueiden sote-uudistushankkeiden kanssa.

Tavoitteena ketterät ja oikea-aikaiset palvelut

Valtionavustushankkeet mahdollistavat Sosterille laajan, monialaisen kehittämistyön ja uusien toimintamallien kokeilun.

– Keskiössä on Sosterissa jo entuudestaan vahva ”asiakas ensin” -ajattelu, jossa asiakas saa tarvitsemansa palvelun ketterästi oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealta ammattilaiselta, hankkeiden projektipäällikkö Pia Karttunen Sosterista kertoo.

Karttusen mukaan panostamalla ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, voidaan myös vähentää sitä, että asiakkaat joutuvat raskaampiin palveluihin.

Etävastaanotot nopeuttavat hoitoonpääsyä

Digitaalisten ratkaisujen avulla ammattilaisten resurssit riittävät nykyistä paremmin alueemme väestön tarpeisiin. Tulevaisuudessa yhä useampi vaiva hoidetaan etäyhteyden avulla, mutta tarvittaessa asiakas ohjataan lähivastaanotolle.

– Digitaalisia välineitä hyödyntämällä Sosteri etsii helpotusta esimerkiksi lääkäripulaan. Videoyhteyttä ja etädiagnostiikkaa hyödyntävän etälääkäripalvelun avulla myös syrjäseuduilla asuvien hoitoon pääsy nopeutuu, Karttunen kertoo.

Visiona on, että asiakas voi tulla lääkärin vastaanotolle omaan terveyskeskukseensa, jossa hoitaja avustaa etäyhteyden päässä olevan lääkärin tutkimusta sähköiseen järjestelmään kytketyn välineistön avulla.

– Tällainen palvelumalli vähentäisi alueiden välistä eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa ja toisaalta lääkäri voisi työskennellä missä päin Suomea tahansa, hankkeiden projektikoordinaattori Leena Korhonen sanoo.

Hankkeissa kehitetään myös lähipalveluja ja asiakkaiden luokse jalkautuvia toimintamalleja. Esimerkkeinä tästä ovat matalan kynnyksen päihdepalveluaseman perustaminen sekä kansalaisten terveyskioski -toiminnan käynnistäminen. Uusien palveluiden kehittämisessä huomioidaan ensi vuonna sairaalan yhteyteen valmistuva pääterveysasema. Uudisrakennuksen myötä saadaan palvelut saman katon alle, mikä mahdollistaa nykyistä sujuvammat hoitoketjut.

Lisätiedot
Pia Karttunen, projektipäällikkö, Sosteri, p. 044 417 3587, pia.karttunen@sosteri.fi
Leena Korhonen, projektikoordinaattori, Sosteri, p. 044 417 3175, leena.korhonen@sosteri.fi

Leena Korhonen ja Pia Karttunen luotsaavat Sosterin sote-hankkeita