Sosterissa käynnissä olevat hankkeet

Hankkeet, joissa Sosteri on päätoteuttaja

Itä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus, 1.6.2020–31.12.2022

 • KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on sote-palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen, ennalta ehkäisevien ja ennakoivien palvelujen kehittäminen, laadun ja vaikuttavuuden lisääminen sekä monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittäminen. Hankkeen painopiste on perustason palvelujen sekä prosessien ja uusien toimintamallien kehittämisessä, millä pyritään sote-palvelujen kustannusten nousun hillitsemiseen.
 • yhteyshenkilö Pia Karttunen
 • rahoittaja STM

Mintissä, 1.8.2021–31.8.2023

 • KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää työyhteisöjen hyvinvointia ja kehittää aidosti vaikuttava työhyvinvoinnin johtamisen malli, jossa työhyvinvointi on kiinteä osa organisaation strategista johtamista. Hanke toteutetaan Savonlinnan alueella ja sen päämääränä on lisätä hankkeessa mukana olevien julkishallinnollisten, yksityisen ja kolmannen sektorin työyhteisöjen hyvinvointia sekä kehittää organisaatioiden työkykyjohtamista aiempaa enemmän ennakoivaan suuntaan. Herättelemme myös mukana olevien työyhteisöjen jäsenten omaa motivaatiota ja valmiuksia kohentaa omaa hyvinvointiaan sekä työssä että vapaa-ajalla.
 • yhteyshenkilö Juuso Kautonen
 • osatoteuttaja XAMK
 • rahoittaja ESR

Hankkeet, joissa Sosteri on osatoteuttaja tai yhteistyökumppani

Me tehdään – Etelä-Savon yhteinen sote-keskus (STM), 1.1.2022–31.12.2023

 • KUVAUS: Etelä-Savon yhteisen sote-keskushankkeen päätavoitteena on yhteen sovittaa Etelä- ja Itä-Savon sote-keskussuunnitelmat yhdeksi kokonaisuudeksi ja tukea sote-keskustoiminnan jalkautumista koko alueelle. Hankkeen osatavoitteita ovat perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon saatavuuden parantaminen, mielenterveyspalveluiden yhtenäistämisen ja vaikuttavuuden parantaminen, kuntoutuksen laaja-alaisuuden parantaminen ja integrointi asiakkaiden toimintaympäristöihin, LAPE-palveluiden integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi osaksi sote-keskuksia sekä tietoperusteisen toiminnan ja johtamisen vahvistaminen.
 • hankkeen hallinnoija Essote, osatoteuttajat Sosteri, Sulkavan ja Rantasalmen kunnat, Pieksämäen kaupunki, Vaalijalan kuntayhtymä
 • yhteyshenkilö Sosterissa Pia Karttunen
 • rahoittaja STM

Tulevaisuus kotona, 2022–2023

 • KUVAUS: Hanke edistää palvelurakenteen keventämistä Etelä-Savossa, jossa yli 75 vuotiaista 94 % asuu kotona vuoteen 2030 mennessä. Kohderyhmänä on kotiin annettavien palveluiden asiakkaat ja henkilöstö. Kotona asuvien asiakkaiden arkea turvaavat moniammatilliset ja ympärivuorokautiset palvelut, jotka toimivat myös harvaanasutuilla alueilla uudella, voimavarat yhdistävällä mallilla. Henkilöstö toimii kuntouttavalla, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä työotteella teknologiaa laajasti hyödyntäen. Laatua ja vaikuttavuutta johdetaan tiedolla, RAI-mittaristosta saatua tietoa hyödyntäen ja omavalvontaa noudattaen. Vetovoimaa lisätään viestinnällä, valmentavalla johtamisella ja henkilöstöresursseja kohdentamalla. Hankkeen tuloksena vahvistuvat monialaiset ja oikea-aikaiset kotiin annettavat palvelut ja Etelä-Savon hyvinvointialueelle muodostuvat yhtenäiset käytännöt selkeyttävät johtamista. Palvelulupaus kuntalaisille turvallisesta kotona asumisesta vahvistuu ja luottamus palveluihin säilyy.
 • hankkeen hallinnoija Essote, osatoteuttajat Sosteri, Sulkavan ja Rantasalmen kunnat ja Pieksämäen kaupunki.
 • yhteyshenkilö Sosterissa Niina Laakkonen
 • rahoittaja STM

Savonlinnan OLKA, 1.1.2022–31.12.2024

 • KUVAUS: OLKA-toimintamallin mukaisen vapaaehtoistoiminnan suunnittelu, koordinointi, kehittäminen ja toteuttaminen sekä sairaalan ja järjestöjen yhteistyö Savonlinnan keskussairaalassa (OLKA toiminta Savonlinna 2022–2024)
 • hankkeen hallinnoija Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
 • yhteistyökumppani Sosteri
 • yhteyshenkilö Sosterissa Maijaterttu Tiainen
 • rahoittaja STEA

Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen KYS ervalla, 1.11.2021–31.12.2023

 • KUVAUS: Hankkeen keskeisenä tavoitteena on KYSin ervalla järjestettävien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen STM (2019:68) raportissa kuvattujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on käynnistää kehitystyö kohti hoidolle asetettujen osaamis- ja laatukriteereiden saavuttamista sekä potilaiden elämänlaadun parantamista.
 • hankkeen hallinnoija PSSHP
 • osatoteuttajat: Sosteri, Essote, Siunsote ja KSSHP
 • yhteyshenkilö Sosterissa Niina Laakkonen
 • rahoittaja STM

Vastuullinen työkyvyn tuki (TYÖOTE), 1.1.2020–31.12.2023

 • KUVAUS: Hankkeessa tehostetaan työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä. Hankkeessa muodostettavassa TYÖOTE-toimintamallissa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa hoidetusta potilaasta ja huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata mahdollisimman pikaisesti työkykyisenä töihin. Näin työterveyshuollon osaaminen työkykyasioissa saadaan nykykäytäntöä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon hyödynnettäväksi. Työterveyshuollon tuella myös työpaikat tulevat mukaan tukemaan työntekijän kuntoutumista. TYÖOTE-malli koskee työssä olevia, joille on järjestetty työterveyshuolto. Heille suunnatun palvelu- ja kuntoutusjärjestelmän kehittäminen vapauttaa julkisia resursseja niille, joilta työterveyshuolto puuttuu.  TYÖOTE-toimintamallin toimivuus mitataan hankkeessa tehtävillä auditoinneilla.
 • hankkeen hallinnoija KSSHP
 • osatoteuttaja Työterveyslaitos
 • yhteistyökumppanit: sairaanhoitopiirit ja Itä-Suomen yliopisto
 • yhteyshenkilö Sosterissa Johanna Laukkanen
 • rahoittaja STM

Välistä väylälle, 1.6.2021–31.12.2022

 • KUVAUS: Välistä väylälle -hankkeella haetaan kolmannen sektorin toiminnalla sekä yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostoyhteistyötä kehittämällä apua erityisesti koronaepidemian aiheuttamien syrjäytymisriskien minimointiin.
 • hankkeen hallinnoija Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
 • kumppanit Savonlinnan kaupunki, Rantasalmen kunta, Sosteri
 • yhteyshenkilö Sosterissa Pia Karttunen
 • rahoittaja ESR

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI, 1.8.2019–31.8.2022

 • KUVAUS: Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. Tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat hankkeen jälkeen maksullisen koulutus- ja TKI-palvelumyynnin kasvun ja kansainvälistymisen. Koulutuksen ja TKI-toiminnan osalta valmistellaan uudenlaisia virtuaalisia, ajasta ja paikasta riippumattomia, tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämisen mahdollistavia ympäristöjä/tuotteita.
 • hankkeen hallinnoija XAMK, Sosteri yhteystyökumppani
 • osatoteuttajat SAMIedu ja Etelä-Savon Koulutus Oy
 • yhteyshenkilö Sosterissa Virpi Kasper
 • rahoittaja EAKR

Vihreä telakka, 1.1.2020–31.12.2022

 • KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on tukea ja parantaa syrjäytymisvaarassa olevien toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontoon tukeutuvan toiminnan avulla. Vihreä Telakka-hankkeen aikana luontotoimintaa kehitettiin paikallisesti tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää luontotoimintaa edelleen sekä tavoittaa aikaisempaa laajemmin luontoperustaisesta kuntoutuksesta hyötyvät julkisen sektorin palveluita käyttävät asiakkaat.
 • hankkeen hallinnoija Piällysmies ry
 • Sosteri yhteistyökumppani
 • yhteyshenkilö Sosterissa Marika Lötjönen
 • rahoittaja ESR

 

Vuonna 2021 päättyneet hankkeet

Hankkeet, joissa Sosteri on päätoteuttaja

Itä-Savon sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu, 1.6.2020–31.12.2021

 • KUVAUS: Hankkeessa keskitytään asiakasrajapinnassa hyödynnettävien digitaalisten kanavien kehittämiseen Sosterin alueella. Tämän lisäksi toteutetaan alueella käytössä olevien sosiaalihuollon tietojärjestelmien konsolidaatioprojekti. Osa-alueen tavoitteiden taustalla on THL:n arviointiraportissa todetusta korkeasta kustannustasosta johtuvat tehostamistarve, johon halutaan vastata heikentämättä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua. Digitaalisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat myös Sosterin alueen pitkät kulkuyhteydet. Toteutettavat hankkeet ovat kiinteässä yhteydessä Sosterin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen, ja ovat keskeisiä muun muassa hankkeen ennaltaehkäisyn osa-alueen toimenpiteiden läpiviennissä.
 • yhteyshenkilö Pia Karttunen
 • rahoittaja STM

Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla, 1.8.2019–31.7.2021

 • KUVAUS: Hankkeen tavoitteet ovat lisätä ja ylläpitää asiakkaiden omaa motivaatiota ja valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja omahoidostaan; lisätä julkishallinnollisten ja 3. sektorin työyhteisöjen työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta; lisätä mikro- ja pk-yritysten tuottavuutta kohentamalla työntekijöiden hyvinvointia; kehittää ja juurruttaa elintapaohjauksen toimintamalli Itä-Savon Sairaanhoitopiirin alueella, sekä vaikuttaa positiivisesti elintavoista johtuvien ongelmien ja pitkäaikaissairauksien määrän kasvuun.
 • yhteyshenkilö Juuso Kautonen
 • Osatoteuttaja Diak
 • rahoittaja ESR

 

Hankkeet, joissa Sosteri on osatoteuttaja tai yhteistyökumppani

Terveenä eläkkeellä, 1.1.2019–31.10.2021

 • KUVAUS: Terveenä eläkkeellä -hankkeessa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Prosessin aikana mallinnetaan ehdotus eläkkeelle siirtyvien henkilöiden positiivista terveyskäyttäytymistä ylläpitävistä tai positiivista muutosta tuottavista interventioista ja niistä muodostuvasta muutosohjelmasta. Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osa yli 65-vuotiaista säilyttää mahdollisimman pitkään hyvinvoinnin ja terveyden.
 • hankkeen hallinnoija XAMK
 • osatoteuttajat Diak ja Tanhuvaaran urheiluopisto
 • yhteistyökumppanit Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit sekä Essote ja Sosteri
 • yhteyshenkilö Sosterissa Kirsi Matikainen
 • rahoittaja STM

ARKISTO (päättyneet hankkeet)