Käytännön harjoittelu työelämässä on opiskelijan ammatillisen kasvun ja osaamisen tärkeä vaihe. Opiskelijaohjaus Sosterissa pohjautuu valtakunnallisiin opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin sekä näiden pohjalta tehtyihin Sosterin opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin. Opiskelijaohjausta kehitetään jatkuvasti ohjaajakoulutuksilla ja opiskelijoiden palautteiden perusteella.

Työharjoittelussa ollessaan opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan olohuoneeseen, joka sisältyy harjoitteluaikaan. Opiskelijan olohuone järjestetään noin 6 vuodessa eri asiantuntijoiden ja koulutuskoordinaattorin johdolla. Opiskelijan olohuoneessa keskustellaan harjoittelun käytäntöihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Opiskelijalla on harjoittelun aikana nimetty / nimetyt ohjaajat, jotka tukevat työharjoittelun onnistumista. Nimetty henkilökohtainen ohjaaja tukee opiskelijan ammatillisen osaamisen vahvistumista ohjaten harjoitteluun liittyvien tavoitteiden laadinnassa sekä antamalla monipuolista ohjausta ja palautetta harjoittelujakson aikana. Nimetty ohjaaja osallistuu harjoittelun lopussa pidettävään arviointiin.

Laatukysely

Ohjattu harjoittelu ja työssäoppiminen on tärkeä vaihe ammattitaidon oppimista. Harjoittelun ja työssäoppimisen onnistumisen edellytyksenä on hyvä ja asiantunteva ohjaus.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Sosterissa (Itä-Savon sairaanhoitopiiri) toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla kehitetään sekä työelämänohjaajien että opettajien toteuttamaa opiskelijaohjausta. Kyselyn tuloksista raportoidaan vuosittain työyksiköihin ja alueen oppilaitoksiin.

Kysely koostuu opiskelijoiden ja harjoitteluyksikön taustatiedoista sekä kliiniseen oppimisympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi on mahdollisuus vastata hoitotyön opettajaan ja /tai klinikkaopettajatoimintaan liittyviin kysymyksiin. Kysely pohjautuu CLES – (copyright Saarikoski 2002) ja CLES+T – (copyright Saarikoski 2008) mittareiden kysymyksiin. Tämän kyselyn lisäksi voit antaa palautetta harjoitteluyksikköösi ja ohjaajallesi suullisesti ja kirjallisesti.

Pyydämme Sinua vastaamaan kyselyyn jokaisen harjoittelujakson viimeisellä harjoitteluviikolla tai harjoittelun jälkeen. Harjoitteluyksikön tunnistetiedot tarvitaan, jotta vastauksesi voidaan ohjata oikeaan työyksikköön. Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille missään tiedonkeruun tai raportoinnin vaiheessa.

Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa opiskelijaohjauksen tulevaan toteutukseen. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Vastaa kyselyyn alla olevista linkeistä.

Opiskelijaohjauksen laatukysely