Kuva: Aura Heiskanen on aloittanut kesätyöt Savonlinnan keskussairaalan erikoisairaanhoidossa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 31.5.2019 valmistuva sairaanhoitajaopiskelija Aura Heiskanen teki opinnäytetyönään pitkäkestoisen tuki- ja liikuntaelinkivun (TULE) omahoito-oppaan Sosterille. Oppaan tavoitteena on lisätä tietoa kivusta sekä antaa konkreettisia keinoja kokonaisvaltaiseen kivunhallintaan.

TULE-sairaudet ovat merkittävä kansanterveysongelma, joiden yleisyys on kasvussa erityisesti työikäisillä. Sairauksiin olennaisesti liittyvä pitkäkestoinen kipu lisää inhimillistä kärsimystä, työkyvyttömyyttä ja yhteiskunnan kustannuksia. Aktiivisella omahoidolla on tärkeä rooli oireiden lievittymisessä, toimintakyvyn säilymisessä sekä mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaamisessa kivusta huolimatta.

– Olin kiinnostunut kokonaisvaltaiseen kivunhoitoon liittyvästä opinnäytetyön aiheesta, ja yhteistyömahdollisuus Sosterin kanssa löytyi nopeasti, opinnäytetyön tekijä Aura Heiskanen kertoo.

Kivunhoito ja TULE-sairauksien ennaltaehkäisy olivat keskeisiä teemoja Sosterin asiakasprosessien kehittämisessä. Oppaan tekemisessä Heiskasella oli apuna Sosterin sairaanhoitaja ja fysioterapeutti, ja sen viimeistelyssä hyödynnettiin Sosterin eri yksiköiden työntekijöiltä kerättyä palautetta.

Nykytiedon valossa kipukokemus on moniulotteinen ilmiö, jonka syntymiseen, voimakkuuteen ja pitkittymiseen vaikuttavat useat eri fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset tekijät. Tällöin myös onnistunut kivun omahoito edellyttää kaikkiin näihin osa-alueisiin vaikuttamista.

– Kokonaisvaltaiseen omahoitoon sitoutuminen voi tarkoittaa vanhoista, kipua ylläpitävistä tavoista luopumista ja uusien selviytymiskeinojen opettelemista. On tärkeää, että ammattilaiset tukevat potilaan aktiivista roolia hoitonsa suunnittelijana ja toteuttajana, ja auttavat häntä hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan matkalla kohti hyvää kivunhallintaa, Heiskanen sanoo.

Oppaassa esitellään tutkimusnäyttöön perustuen erilaisia lääkkeettömiä kivun itsehoitokeinoja, joita voi toteuttaa helposti kotioloissa. Keskeisessä osassa ovat myös terveelliset elintavat, jotka auttavat jaksamaan kivun kanssa paremmin ja ehkäisevät oheissairauksia. Lääkärin ohjeen mukainen kipulääkitys tukee muuta hoitoa.

– Toivon, että opas antaa ajattelemisen aihetta ja rohkaisee kokeilemaan eri kivunhoitokeinoja avoimin mielin. Koko elämää ei ole syytä mullistaa kerralla, eikä oppaan neuvoja tarvitse noudattaa orjallisesti. Tarkoituksena on yhdistellä eri keinoja omien voimavarojen mukaan ja löytää näin itselleen toimivin tapa hallita kipua.

Oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti alaselkäkipu-, niskakipu- ja nivelrikkopotilaat, mutta opasta voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muusta syystä johtuvan kivun omahoidossa ja TULE-vaivojen ennaltaehkäisyssä. Lisätietoa sekä henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa saa omalta hoitohenkilöstöltä.

Selätä kipu kokonaisvaltaisesti – Pitkäkestoisen tuki- ja liikuntaelinkivun omahoito-opas on ladattavissa Sosterin verkkosivuilta osoitteesta: https://www.sosteri.fi/asiointi/asiakkaana-sosterissa/tukea-ja-ohjeita-potilaille/kivun-omahoito/

Opinnäytetyö on luettavissa julkaisun pysyvästä osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904054413

 

Lisätietoja

Aura Heiskanen, aura.heiskanen@gmail.com