Henkilöstön työkyky on yrityksen keskeisin voimavara. Työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen vaatii työnantajalta rahallista panostusta ja työntekijältä aktiivisuutta sekä ajankäyttöä. Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla -hankkeen tulokset kokoava julkaisu tarjoaa työkaluja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Uusi julkaisu kertoo, kuinka Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) toteuttama hyvinvointiprojekti onnistui vaikuttamaan työntekijöiden elintapoihin, kuten liikunta-aktiivisuuteen. Julkaisussa käydään läpi, minkälaisia vaikutuksia näillä toimilla oli työntekijöiden terveydentilaan, elämänlaatuun, työkykyyn ja sairauspoissaoloihin.

  • Työkykyyn liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia, koska ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Työntekijän sairauspoissaolot voivat johtua hyvin erinäisistä syistä, mutta sairauspoissaolojen vuoksi työpaikoilla menetetään työntekijöiden työpanosta. Työnantajan näkökulmasta tämä menetetty työpanos aiheuttaa kustannuksia, kertoo Diakin TKI-asiantuntija Virpi Kuvaja-Köllner.

Hankkeeseen osallistui 14 työyhteisöä, ja 210 työntekijää osallistui alkumittauksiin. Hankkeessa tehtiin kehonkoostumusmittaukset ja laskettiin työkykyindeksi. Lisäksi kerättiin tietoa elintapamuutoksista sekä kyselyillä että haastatteluilla. Tavoitteeseen pääsyssä hyödynnettiin mittauksia, seurantaa, työyhteisön yhteisöllisyyttä sekä erilaisia viestintä- ja tietoteknologian sovelluksia.

Tavoite antaa muutokselle suunnan

Hankkeen keskeinen tavoite oli tarjota työyhteisöissä toteutettujen hyvinvointiprojektien avulla tukea työntekijöille, jotta he voivat huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja omahoidostaan entistä paremmin. Hankkeessa pyrittiin tukemaan työntekijän kokonaisvaltaista elintapamuutosta hänen arjessaan niin työssä kuin vapaa-ajalla.

  • Muutokseen tarvitaan jonkinlainen ”heräte”. Tässä hankkeessa se oli alkutilanteen mittaus ja tieto siitä, että jossain vaiheessa on uusi mittaus. Lisäksi liikkumattomuuden ja liikunnan määrän arvioinnissa auttoivat älykellot. Herätteen lisäksi yksilön muutoksessa auttaa selkeä tavoite, joka oli tässä hankkeessa yhteisöllinen, projektipäällikkö Juuso Kautonen sanoo.

Liikunta lisääntyi interventioon osallistuneilla ja kyselyyn vastanneilla keskimäärin 1,5 tuntia viikossa. Keskimäärin paino putosi naisilla reilun kilon ja miehillä yli kaksi kiloa. Sairauspoissaolopäivät vähenivät intervention aikana keskimäärin 4,13 päivästä 1,86 ja toisaalta taas nousivat hieman 12 kuukauden seurannan kohdalla 3,2 päivään.

  • Osa hankkeen tavoitteista saavutettiin, kun esimerkiksi liikunta lisääntyi osallistujien keskuudessa. Toisaalta sairauspoissaolojen vähentymisen todellisia syitä on hankala arvioida, koska hanke toteutettiin koronapandemian aikana. Tämän kehittämishankkeen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että liikunnan lisääminen onnistuu melko yksinkertaisin keinoin, Kuvaja-Köllner kertoo.

Rahallisen panostuksen ei tarvitse olla suuri

Kustannus osallistujaa kohden oli noin 270 €. Tähän kustannukseen on huomioitu toiminnan järjestämisen kustannukset palkkoineen, välineet, mittaukset sekä osallistujien ajankäyttö. Julkaisu antaa työterveyshuollolle sekä työnantajille uusia ideoita ja työkaluja työntekijöiden elintapamuutoksen toteuttamisille.

  • Tulokset tuovat esiin myös sen, että johtaminen on ehkä jopa tärkein työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava tekijä, johon tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuudessa yhä enemmän, Kautonen sanoo.

Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla -hankkeen päätoteuttajana toimi Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri. Hankkeen arvioinnista vastasi Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäeltä. Hankkeen rahoitus saatiin Euroopan sosiaalirahastosta, ja hankkeen interventiot toteutettiin Sosterin alueella vuoden 2019 syyskuun ja vuoden 2021 kesäkuun välisenä aikana.

Lisätiedot medialle

Juuso Kautonen, projektipäällikkö, Sosteri, 044 417 2949, juuso.kautonen@sosteri.fi
Virpi Kuvaja-Köllner, TKI-asiantuntija, Diak, 040 820 6761, virpi.kuvaja-kollner@diak.fi

Julkaisu

Kuvaja-Köllner, V., & Kautonen, J. (2021). Liikuntaa lisää pienillä tempuilla – työpaikan hyvinvointiprojektin vaikutukset ja kustannukset. (Diak Puheenvuoro 40). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-385-8