Tupakkalainsäädännön tavoitteena on suojata ihmisiä passiiviselta tupakoinnilta, vähentää tupakointia ja ehkäistä etenkin nuorten ja lasten tupakoinnin aloittamista.

Tupakkalain (1976/693) yleinen valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle, alueellinen valvonta lääninhallituksille ja paikallinen valvonta kuntien viranomaisille. Tupakkalainsäädännön toteutumista työpaikoilla valvoo Itä-Suomen työsuojelupiiri.

TUPAKKALAIN VALVONTA

Tupakkalain 17 §:n (TupL 1976/693) mukaan kunnan tulee omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella:

 • suorittaa tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia sekä
 • valvoa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, automaattisen myyntilaitteen sijoittamista,
 • tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynnin omavalvontaa,
 • tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa sekä
 • tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista alueellaan

Sosterin alueen kunnat ovat siirtäneet tupakkalain valvonnan Sosterille. Kuntayhtymähallitus on edelleen siirtänyt toimivaltaansa terveysvalvonnan johtajalle ja terveystarkastajille. Käytännössä kohdetta valvova terveystarkastaja valvoo myös tupakkalain toteutumista sekä tekee viranhaltijapäätökset vähittäismyyntilupahakemuksista. Tarkastukset pyritään yhdistämään kohteisiin tehtävien muiden terveysvalvonnan tarkastusten yhteyteen.

TUPAKKALAIN PÄÄKOHTIA OVAT:

 • Tupakointi on pääsääntöisesti kielletty julkisissa, yleisölle tarkoitetuissa tiloissa sekä työpaikoilla.
 • Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti on luvanvaraista sekä kielletty alle 18-vuotiaille. Nuuskan myynti on kielletty Suomessa.
 • Tupakanmyyjien on suoritettava omavalvontaa, jonka tarkoituksena on myyntikiellon noudattamisen varmistaminen.

TUPAKAN MYYNTILUVAT

Tupakkatuotteiden myynnin luvanvaraistamista koskeva laki tuli voimaan 1.4.2009 lähtien. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta hakijan kotikunnalta. Myyntilupa tarvitaan myös automaattisille myyntilaitteille. Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle.

Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen. Myyntiluvasta peritään Sosterin maksutaksan mukainen maksu.

Viranomainen (terveystarkastaja) voi myöntää vähittäismyyntiluvan, jos hakija on esittänyt hyväksyttävän tupakkatuotteiden myynnin omavalvontasuunnitelman, säännökset täyttävän selvityksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sijoittelusta tupakkatuotteiden myyntipisteessä sekä osoittanut kykenevänsä vastaamaan valvontajärjestelyjen riittävyydestä.

Tupakkatuotteita saa myydä ja muutoin luovuttaa ilman vähittäismyyntilupaa yhden vuoden ajan lain voimaantulosta, jos vähittäismyyntilupahakemus on jätetty asianomaiselle kunnalle kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Näin ollen tupakkatuotteita voi myydä ilman myyntilupaa 31.3.2010 saakka, jos on hakenut vähittäismyyntilupaa 30.6.2009 mennessä. Mikäli lupaa haetaan 30.6.2009 jälkeen, ei tupakkatuotteita voi myydä ennen kuin kunta on myöntänyt hakijalle vähittäismyyntiluvan.

 

NIKOTIINIKORVAUSHOITOVALMISTEIDEN MYYNTILUVAT JA MYYNNIN VALVONTA

Nikotiinikorvausvalmisteet on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen. Niitä saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Myynti on ollut sallittua lääkelain muutoksen myötä 1.2.2006 alkaen.

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoista edellyttää, että:

 • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta
 • valmisteita ei myydä ravintoloista tai automaattisista myyntilaitteista

Sosterin alueella kohdetta valvova terveystarkastaja valvoo nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiä sekä tekee päätökset vähittäismyyntilupahakemuksista. Tarkastukset pyritään yhdistämään kohteisiin tehtävien muiden terveysvalvonnan tarkastusten yhteyteen.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen. Myyntiluvasta peritään Sosterin maksutaksan mukainen maksu.