Yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelu kuuluu yhtenä osana Kansanterveyslain tarkoittamaan ennalta ehkäisevään kansanterveystyöhön. Terveyden edistämistä toteutetaan kansanterveystyössä niillä keinoin, jotka ovat terveydenhuollon käytössä mm. elinympäristön vaaratekijöiden tunnistamisella ja poistamisella tai niiden vaikutuksen minimoimalla, sekä elinympäristön terveellisyyttä parantamalla.

Terveydensuojelu perustuu terveydensuojelulakiin ja sen perusteella annettuihin alemman asteisiin säädöksiin. Terveydensuojelun tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

  • Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.
  • Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Terveydensuojelussa terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Terveydensuojelun tärkeimpiä osa-alueita ovat:

  • terveyshaittojen selvittäminen ja arviointi,
  • talousveden, uimaveden ja uima-allasveden valvonta
  • asuntojen ja muiden oleskelutilojen sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset (fysikaaliset, mikrobiologiset ja kemialliset olosuhteet ja tekijät, sisäilman laatu, radon ja melu, vahinkoeläinten valvonta)
  • jätteiden ja jätevesien yleiset vaatimukset ja haitattomuus sekä
  • muu elinympäristön terveellisyys ja hygieeniset järjestelyt (ilmoituksen varainen toiminta, suuret yleisötilaisuudet)