Työterveyshuollon palvelut kohdistuvat työolosuhteisiin, työyhteisöön tai yksittäiseen työntekijään.Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä ja toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Kela vahvistaa vuosittain korvattavat maksimikustannukset korvausluokittain. Korvausluokkia on kaksi; korvausluokka I on ehkäisevät palvelut lakisääteiselle työterveyshuollolle, korvausluokka II tarkoittaa työnantajan vapaaehtoisesti järjestämää sairaanhoitoa.

Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Työnantaja saa korvausta ehkäisevän työterveyshuollon (KL 1) maksimikustannuksista 60 %.

Korvauksen edellytyksenä on, että toiminta täyttää hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet, tavoitteet on määritelty, toiminta on tarvelähtöistä ja suunnitelmallista ja sen vaikuttavuutta seurataan.