Työterveyshuoltopalveluista tehdään kirjallinen sopimus työnantajan ja työterveyspalveluiden tuottajan välillä.

Työterveyshuoltosopimuksessa sovitaan

 • palveluiden sisältö ja laajuus: lakisääteinen
 • sopimuksen kesto
 • palvelujen hinnat
 • laskutukseen liittyvät asiat
 • sopimuksen irtisanomiseen liittyvät asiat.

Sopimuksen teon jälkeen työterveyshuolto pyytää työpaikalta tietoja toiminnan suunnittelun pohjaksi mm. työpaikan organisaatiosta, toimipaikoista, työtiloista, toiminnoista, henkilöstöstä, työsuojeluorganisaatiosta, työsuojelun toimintaohjelmasta ja työnantajan vaarojen arvioinnista.

TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO

PERUSMAKSU JA KELA-KORVAUS Perusmaksu 28,75€/työntekijä/vuosi

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa (31.7 henkilömäärän mukaan). Perusmaksu sisältää mm. ajanvaraus- ja toimistopalvelut, laskutuspalvelut, asiakasrekisterin ylläpidon, tilat, välineet ja tieto-järjestelmien ylläpidon.

Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Työterveyshuolto on työntekijöille maksutonta. Työterveyshuoltosopimus ja voimassa oleva toimintasuunnitelma ovat edellytyksiä korva-uksen maksamiselle. Perusmaksu on Kelan- korvauksiin oikeuttavaa vain, jos tilikaudella on työterveyshuollon muita kustannuksia.

Työterveyshuollon asiantuntijoiden kustannuksia voidaan korvata vain, kun työterveyshuollon ammattihenkilöt ovat arvioineet esim. työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten perusteella asian-tuntijapalvelujen tarpeen. Asiantuntijoita ovat fysioterapeutit ja psykologit sekä työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen alan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian ja liikunnan alan asiantuntijat.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖTERVEYSHUOLTO

Lakisääteiseen ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu:

 • Työterveysyhteystyö
 • Työpaikkaselvitys
 • Terveystarkastukset
 • Toimenpide-ehdotuksien tekeminen
 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
 • Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen
 • Työterveyshuollon yhteistyö
 • Ensiapukoulutuksen tarpeen arvioiminen ja suunnittelu
 • Työkyvyn ylläitäinen ja edistäminen
 • Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta