Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa lapsen kehitystä tuetaan niin, että päivittäisten toimintojen, leikin ja kouluvalmiuksien oppiminen helpottuu. Perheen ja päivähoidon/koulun ohjaus on tärkeä osa lasten toimintaterapiaa. Toimintaterapeutti käyttää työssään erilaisia toimintamuotoja sekä toimintakyvyn arvioinnissa, että kuntoutuksessa. Lasten kanssa toimintamuotona ovat leikit, pelit ja luovat toiminnat. Arvioinneissa käytetään myös standardoituja testejä. Lasten toimintaterapiapalveluihin tullaan neuvola- tai kouluterveydenhoitajan saatteella.

Toimintaterapeutti arvioi lapsen:

  • karkeamotoriikkaa, kuten liikkumisen- ja asennonhallinnan sujuvuutta, tasapainoa ja voimankäyttöä
  • hienomotoriikkaa, kuten kätisyyttä, otteita, käsien yhteistyötä, liikkeiden eriytymistä ja motorista tarkkuutta
  • havaintomotoriikkaa, kuten kuten näköhahmottamista, silmä-käsiyhteistyötä, tuntohahmottamista ja motorista suunnittelua
  • psykososiaalisia valmiuksia, kuten vuorovaikutusta, tunteiden ilmaisua ja yhteistyökykyä
  • kognitiivisia valmiuksia, kuten muistia, tarkkaavuutta ja toiminnan suunnittelua
  • leikkitaitoja
  • itsestä huolehtimisen taitoja.