Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta.

Toimintaterapian asiakas voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai seniori. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin; itsestä huolehtiminen, asioiminen ja kotielämä, koulunkäynti ja opiskelu, työkyky ja työssä selviytyminen, yhteiskunnallinen osallistuminen, vapaa-ajan viettäminen, leikkiminen ja lepo.

Terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voidaan toteuttaa terveydenhuollon toimipisteessä tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Toimintaterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.


Toimintaterapian apuvälinepalvelut

Apuvälineillä ja ortooseilla tuetaan, ylläpidetään tai parannetaan toimintakykyä ja selviytymistä arjessa, edistetään kuntoutumista ja ehkäistään toimintakyvyn heikkenemistä.

Toimintaterapian apuvälinepalvelut


Lasten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa lapsen kehitystä tuetaan niin, että päivittäisten toimintojen, leikin ja kouluvalmiuksien oppiminen helpottuu

Lasten ja nuorten toimintaterapia