Vammaiselle henkilölle korvataan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.

Kyseessä on määrärahasidonnainen palvelu. Palvelua myönnetään kullekin kalenterivuodelle varattujen määrärahojen puitteissa.

Näihin tukitoimiin luetaan välineet, koneet ja laitteet, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa. Korvauksen ulkopuolelle jäävät lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet, koneet ja laitteet.

Korvauksen myöntämisessä arvioidaan, miten ko. laite, väline tai kone tukee omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulaki tulee sovellettavaksi harrastuksissa, tai muutoin vapaa-aikana tarvittaviin apuvälineisiin mikäli vamma tai sairaus rajoittaa suoriutumiskykyä siten, että toiminnoista ei selviydy ilman välinettä tai laitetta.

Harrastusvälineiden hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata silloin kun niihin sisältyy sellaisia erityiskustannuksia, jotka johtuvat vammasta tai sairaudesta.

Korvauksen saamiseksi liikkumisvälineen hankintaan tulee välineen tarve liikkumiseen olla jatkuvaa, päivittäistä tai usein tapahtuvaa ja tarve johtuu vammasta tai sairaudesta.

Tarvearvion perusteella korvataan kohtuulliset ja välttämättömät kulut vuosittaisten Sosterin määrärahojen puitteissa.