Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palvelujen tavoitteena on poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista elämän eri osa-alueilla.

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat henkilökohtainen apu, palveluasuminen, vamman takia tehtävät asunnon muutostyöt, kuljetus- ja saattajapalvelut, kuulo- ja puhevammaisten tulkkipalvelut ja päivätoiminta.

Harkinnanvaraisia palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat apuvälineet ja -laitteet sekä sopeutumisvalmennus. Nämä palvelut on tarkoitettu kaikille vammaisille ja niitä järjestetään määrärahojen puitteissa.

Vammaispalvelut koskevat myös kehitysvammaisten palvelun piiriin kuuluvia henkilöitä.

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta