Tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

​Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia muihin lastensuojelun tukitoimiin verrattuna. Niiden tulee olla mahdollisia ja riittäviä lapsen edun toteutumisen näkökulmasta.

Tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen, vanhemman, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. Ne perustuvat asiakkaan vapaaehtoisuuteen ja niitä ei voida toteuttaa, mikäli huoltajat tai 12 vuotta täyttänyt lapsi niitä vastustaa.

Lastensuojelussa lapselle nimetään oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.
Asiakassuunnitelma laaditaan yhteistyössä lapsen, perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja siinä määritellään avohuollon tukitoimet ja niiden tavoitteet.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimia voivat esimerkiksi olla:

  • lastensuojelun sosiaalityö / sosiaaliohjaus
  • toimeentulon ja asumisen turvaaminen
  • tuki ja apu lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • lapsen taloudellinen tukeminen
  • tukihenkilö tai -perhe
  • perhetyö
  • loma- ja virkistystoiminta
  • lapsen / perheen sijoitus avohuollon tukitoimena
  • muut lasta / perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.