Sosterin alueella pitkäaikaista hoitoa tarjotaan palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa. Omien palvelutalojen lisäksi tehostettua palveluasumista tarjoavat Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella myös yksityiset palveluntuottajat, joiden kanssa sairaanhoitopiirillä on ostopalvelusopimukset.

Pitkäaikaishoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, eivätkä kotihoidon palvelujen ja/tai omaistensa avulla selviydy enää omassa kodissaan. Pitkäaikaishoidon tavoitteena on tarjota asukkaalle turvallinen ja viihtyisä koti sekä hänen tarpeidensa mukaiset palvelut sisältävä hoiva ja hoito.

Vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja Savonlinnan pääterveysaseman kuntoutusosastoilla tarjotaan myös lyhytaikaista, niin sanottua intervallihoitoa.

Kuntoutusosasto


Palvelutalot

Palvelutaloissa henkilökunta on saatavilla ympäri vuorokauden. Asukkaat kustantavat itse jokapäiväiseen elämisensä menot (ruoka, vaatteet, matkat, hoitotarvikkeet, lääke- ja sairaanhoitokulut yms.) sekä maksun hoivasta. Asiakkaalta perittävä palvelumaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan siten, että hänelle jää käyttövaraa vähintään 167 euroa kuukaudessa. Asuntojen vuokran määrittelee palvelun tarjoaja. Vuokraan asukkaan on mahdollista hakea Kelan myöntämää asumistukea.

Palveluasumiseen valintapäätöksen tekee sairaanhoitopiirin SAS-työryhmä ja sen hyväksymistä varten tarvitaan toimintakyvyn arviointi sekä asiakaskohtainen selvitys. Asukasvalinnan ratkaisee palvelujen tarve, ei esimerkiksi jonotusaika, korkea ikä tai sairaudet. Pitkäaikaishoitoon siirrytään suoraan itsenäisestä asumisesta vain erittäin perustellusta syystä. Ensisijainen vaihtoehto on tukea kotona asumista kotihoidon kautta. Kotihoidon tiimi arvioi jatkuvasti, onko kotihoidon jatkamiselle edellytyksiä. Hoitoon hakeutumisesta voit kysyä myös SAS-hoitajalta.

Palveluasuminen yksityisesti

Jos ihminen haluaa asumaan palvelutaloon, vaikka ei täytä julkisen puolen palvelukriteereitä, hän voi itse ostaa markkinoilta haluamansa palvelut eli hakeutua yksityiseen palvelutaloon. Hakeutuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä suoraan palvelua tarjoavaan palvelutaloon. Maksu määräytyy palveluntarjoajan hinnaston mukaan

Palvelutalo Helminauha
Palvelutalo Karpalokoti
Palvelutalo Koskenhelmi


Vanhainkodit

Vanhainkoti on sosiaalihuollon toimintayksikkö, jossa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden. Vanhainkoti tarjoaa turvallisen, kodinomaisen ja virikkeitä antava elinympäristön, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Kerimäen vanhainkoti
Päivärinne


Asukkaaksi valinta

Asukasvalinnan ratkaisee palvelujen tarve, ei esimerkiksi jonotusaika, korkea ikä tai sairaudet. Palveluasumiseen hakeneen luokse tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan kotona selviytymistä ja tehdään toimintakyvyn arviointi RAI-ohjelmalla. Siinä henkilön toimintakykyä tutkitaan kysymyksillä neljästä toimintakyvyn osa-alueesta:

  1. arjesta suoriutuminen
  2. psyykkinen hyvinvointi (masennus, harhaisuus, harhaluuloisuus)
  3. henkiset toiminnot eli kognitio
  4. sosiaalinen vuorovaikutus ja aktiivisuus

SAS-työryhmässä (Selvitä-Arvioi-Sijoita) arvioidaan hakijan palvelutarve potilas- ja asiakastietojen sekä RAI- toimintakyvyn arvioinnin perusteella. Hakija ohjataan niiden palveluiden piiriin, mihin hän palvelutarpeen arvioinnin perusteella kuuluu huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeus ja osallistuminen (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 8 § ja 9 §). Jos hakija ei ota vastaan hänelle tarjottua palvelua tai palveluasumispaikkaa, hänet voidaan poistaa palvelua hakevien joukosta.

Kotikunnan valintaoikeudesta ja oikeudesta hakeutua toisen kunnan palveluihin löytyy Kuntaliiton sivuilta yleistä ohjeistusta.

Tarkempaa tietoa paikan hakemisesta kotikunnan ulkopuolelta sosiaalihuoltolain 60 § mukaan saa Sosterissa keskitetystä palveluohjauksesta 044 417 2002.

Linkit:

Palveluasumispaikan hakeminen toisesta kunnasta

Liitteet:

Hakemus palveluasumiseen

Hakemus lyhytaikaishoitoon

Hakemus palvelun saamiseksi muusta kuin kotikunnasta

Kotikuntalakitiedote