Kotikuntalaki  antaa hoivapalveluja tarvitsevalle ikäihmisille mahdollisuuden valita kotikuntansa. Pääsääntöisesti henkilön kotikunta on se kunta, jossa hän tosiasiallisesti asuu. Ikääntynytkin tai vammautunut henkilö voi tietysti muuttaa kunnasta toiseen myös tavallisena muuttona, jos hänellä ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle tai palveluille ja hän pystyy muuttamaan omatoimisesti.

Jos kuitenkin on kyseessä laitoshoidon tai palveluasumisen asiakas tai kunnan pitkäaikaisesti toiseen kuntaan sijoittama henkilö, on kotikunnan vaihtaminen ja muuttaminen monimutkaisempaa.

Henkilö, joka asuu kunnan sijoittamana pitkäaikaisesti jossain muussa kunnassa kuin kotikunnassaan, voi kotikuntalain mukaan valita sijoituskunnan uudeksi kotikunnakseen ilmoittamalla siitä maistraatille.

Vanhus, joka tarvitsee sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa (käytännössä vanhainkotihoitoa) tai asumispalveluja, voi hakea palveluja nyt myös muusta kuin kotikunnastaan. Näin ollen Sosterin alueen vanhus tai usein omaiset hänen puolestaan, voi hakea hoitopaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Sosterista tai yksityisistä palvelutaloista Sosterin alueella. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole pitkäaikaisessa vuodeosastohoidossa.

Haettiinpa hoitopaikkaa Sosterista tai Sosterin ulkopuolelta, lähtökohtana on vanhuksen tai vammautuneen oma toive ja mielipide, jonka viranomainen selvittää.

PAIKAN HAKEMINEN MUUALTA KUIN KOTIKUNNASTA

Sosterilainen vanhus tai vammainen voi hakea hoitopaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Sosterin alueelta. Jos sosterilainen haluaa hakea esimerkiksi palvelutalopaikkaa sellaisesta kunnasta, jossa hänen lähiomaisensa asuvat, hänen tulee tehdä hakemus kyseiseen kuntaan. Hakemus käsitellään kunnassa, josta paikkaa on haettu. Kunta käsittelee hakemuksen omien perusteidensa mukaan.

Jos muualla asuva puolestaan haluaa hakea palveluasumista tai laitospaikkaa Sosterista, hänen tulee ottaa yhteyttä Sosterin palveluohjaajaan ja tehdä hakemus Sosterin sosiaalipalvelujen tulosaluejohtajalle. Hakemukset arvioidaan Sosterissa voimassaolevien perusteiden mukaisesti.

Itsemaksavana yksityiseen palvelutaloon haluava lähettää hakemuksensa suoraan ko. palvelutalolle.

Tarkempaa tietoa paikan hakemisesta kotikunnan ulkopuolelta sosiaalihuoltolain 60 § mukaan saat palveluohjaaja Tuula Kärkkäiseltä p. 044 417 3835