Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen henkilön tuen ja palvelujen tarpeen selvittämistä. Arvioinnilla varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen.

Palvelutarpeen arviointi koskee

 • sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja asumispalveluja
 • omaishoidon tukea
 • laitoshoitoa

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä on lakisääteinen oikeus saada pyytäessään palvelutarpeen arviointi. Arvioinnin voi pyytää asiakas itse, asiakkaan omainen tai asiakkaan tilanteen tunteva muu henkilö. Arviointi tehdään pääsääntöisesti asiakkaan kotona yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Palvelutarve pyritään selvittämään aina ilman tarpeetonta viivästystä.

Henkilölle, joka saa vammaisetuuksista annetun lain mukaista ylintä hoitotukea tai on yli 75-vuotias, on palvelutarpeen arviointi suoritettava viipymättä tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut. Palvelutarpeen arviointi ei kuitenkaan välttämättä johda palveluiden myöntämiseen.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella kunnan viranomainen tekee päätöksen kunnan antamista sosiaalipalveluista. Asiakkaalle on annettava hänen niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen antamisesta tai epäämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta.

Palvelutarpeen arviointi on maksutonta.


Ota yhteyttä

Uusi asiakas

 • Keskitetty palveluohjaus p. 044 417 2002

Sosterin asiakas

Savonlinnan keskustaajaman alue
Kotihoidon esimies Länsi, p. 044 417 2110
Keskusta 1, p. 044 417 2112
Kotihoidon esimies Keskusta 2, p. 044 417 3974
Kotihoidon esimies Itä, p. 044 417 2460

 • Enonkosken alue: Palveluohjaaja Hannele Pulkkinen, p. 044 4172245
 • Kerimäen alue: Kotihoidon esimies, p. 044 417 2269
 • Punkaharjun alue: Kotihoidon esimies, p. 044 417 2521
 • Savonrannan alue: Kotihoidon esimies, p. 044 417 2229

Omaishoidon tuen asiakas

 • Sosiaaliohjaaja länsi, p. 044 417 2366
 • Sosiaaliohjaaja itä p. 044 417 2368
 • Sosiaalityöntekijä (Km, Ph, Sr) p. 044 417 2306