Ikääntyneille suunnattujen sosiaalipalveluiden tehtävänä on tukea ikäihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä olosuhteita ja ikääntyneiden toimintakykyä.


Sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja

Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja antavat neuvontaa ja ohjausta, auttavat selvittämään ongelmalliseksi koettuja tilanteita ja etsivät ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Ikääntyneiden sosiaalityö


Koti- ja asumispalvelut

Koti- ja asumispalveluja ja laitoshoitoa varten yli 75-vuotias tai hänen omaisensa voi pyytää maksuttoman palvelutarpeen arvioinnin. Kriteerien täyttyessä ikääntynyt voi saada kotihoidon palveluita (päivittäiset käynnit, tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, kauppapalvelu, apteekkipalvelu ja turvapuhelin) tai saada paikan palvelutalosta tai vanhainkodista. Kotikuntalaki antaa hoivapalveluja tarvitsevalle ikäihmisille mahdollisuuden valita kotikuntansa. Palveluasumiseen paikoista sekä intervallihoitojaksojen järjestelyistä vastaa SAS-ryhmä.

Keskitetty palveluohjaus (Ikääntyneen palvelutarpeen arviointi)
Kotihoito
Palvelutalot ja vanhainkodit
SAS-toiminta
Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Katso myös: Hoitotarvikejakelu


Perhehoito

Perhehoidossa ikääntynyt voi asua lyhytaikaisesti tai pysyvästi perhehoitajan kotona. Lyhytaikainen hoito soveltuu esimerkiksi omaishoitajan loma-aikojen sijaisjärjestelyksi.

Perhehoito


Omaishoidontuki

Sosteri myöntää omaishoidon tuen Savonlinnan ja Enonkosken omaishoidon tuen asiakkaille. Omaishoitajat mahdollistavat osaltaan ikääntyneen asumisen kotona mahdollisimman pitkään.

Omaishoidontuki


Sotaveteraanit ja -invalidit

Sosiaalityön palvelut ovat maksuttomia. Sosteri järjestää myös sotaveteraanien ja sotainvalidien palveluja.

Sotaveteraanien ja sotainvalidien palvelut