Sosteri voi järjestää omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta (Laki omaishoidon tuesta § 4a).

Omaishoitajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan kotona. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

Hoidon järjestäminen sijaishoitajan avulla edellyttää, että omaishoitaja suostuu siihen. Myös omaishoidossa olevan mielipide on otettava huomioon, kun suunnitellaan hoidon järjestämistä sijaishoitajan avulla. Hoitojärjestelyn tulee turvata hoidettavan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Järjestelyn on oltava aina hoidettavan henkilön edun mukainen.

Sosteri päättää viimesijassa siitä miten omaishoitajan vapaan aikainen hoito järjestetään.

Henkilön soveltuvuudesta omaishoitajaksi säädetään omaishoitolaissa. Lain mukaan omaishoitajan terveyden ja toimintakyvyn on vastattava omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tämä edellytys koskee myös sijaishoitajia. Sijaishoitajan soveltuvuutta arvioidaan hoidettavan henkilön kannalta kokonaisvaltaisesti huomioiden hoidon asettamat vaatimukset.