Jos hoidettava on iäkäs ja avuntarve aiheutuu pääsääntöisesti iän mukanaan tuomista toimintakyvyn rajoitteista, omaishoidon tukea haetaan vanhustyön puolelta. Nuorempien henkilöiden ja vammautuneiden henkilöiden osalta omaishoidon tuki haetaan vammaispalvelusta.

Tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuksella.

Omaishoidon tuen hakemus

Omaishoidon tuki pähkinänkuoressa 2022

Hakemuksia saa myös esimerkiksi sosiaalityöntekijöiltä ja kotihoidosta.

Tuen myöntäminen

Tuen myöntäminen perustuu kotikäynnillä tehtävään hoidettavan henkilön toimintakyvyn arviointiin sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Huom! Kotikäynnin ajankohta sovitaan puhelimitse, soitto tulee 044 417 -alkuisesta numerosta. Omaishoidon tuen maksaminen alkaa sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut Sosteriin. Palkkio maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä jälkikäteen.

Jos hoidettavalla henkilöllä on pelkästään avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, omaishoidon tukea ei voida myöntää. Omaishoidon tuen myöntämiseen ei vaikuta hakijan sairauksien määrä. Myöskään hakijan tai puolison tulot eivät vaikuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuen palkkio on verotettavaa tuloa.

Hakija

Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Hoitajan tulee olla terveytensä ja toimintakykynsä puolesta sopiva hoitajaksi ja hänen on kyettävä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta. Hoitajan toimintakykyä arvioitaessa kiinnitetään huomiota hänen terveydentilaansa kuten muistiin, liikuntakykyyn ja elämäntapoihin. Hoitajan sopivuuteen voivat vaikuttaa myös sosiaaliset syyt esim. hoitajan liiallinen päihteiden käyttö. Omaishoidon tukea arvioivat viranomaiset voivat pyytää hoitajalta selvitystä hänen terveydentilastaan.

Omaishoitajaksi hakevan tulee huomioida, että omaishoidon tuki voi vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin (esim. työttömyys- tai osa-aikaeläke), Kelan työmarkkinatukeen tai muihin työttömyysetuuksiin. Hoitajan tulee ottaa itse selvää omaishoidon tuen vaikutuksista etuuksiin ja paljonko näiden etuuksien lisäksi voi ansaita.

Omaishoitajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.