Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Sosteri myöntää omaishoidon tuen Savonlinnan ja Enonkosken omaishoidon tuen asiakkaille. Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta hän voisi selviytyä omassa kodissaan. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu harkintaan.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 2019


Omaishoitajan vapaa

Sopimuksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehneellä omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus vähintään kahteen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti.

Omaishoitajan vapaa


Omaishoitoa tukeva päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään mm. Päiväpaikka Mariassa.

Omaishoitoa tukeva päivätoiminta


Sijaishoito

Sosteri voi järjestää omaishoitajan vapaan aikaisen sijaishoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta.

Sijaishoito