Sosterissa muistiasiakkaan kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna Savonlinnan seudun Muistiyhdistys ry:n Päiväpaikka Mariassa. Muistiasiakkaan kuntouttavaa päivätoimintaa tarjotaan arkisin maanantaista perjantaihin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan, ajoittuen joustavasti klo 8.00 -16.00 välille.

ASIAKAAN HAKEUTUMINEN/OHJAAMINEN PÄIVÄPAIKKA MARIAAN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Päiväpaikka Mariaan hakeudutaan yleensä asiakkaan itsensä ja/tai omaisen, kotihoidon, palveluohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden aloitteesta. Päivätoimintaan haetaan erillisellä hakemuksella, joita saa myös kotihoidosta, palveluohjaajilta, sosiaalityöntekijöiltä/-ohjaajilta, ja Päiväpaikka Mariasta

Hakemus päiväpaikka mariaan 2022

Hakemus osoitetaan muistikoordinaattorille. Päivätoiminnan ryhmään valinta perustuu aina asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Palvelupäätökset tehdään määräajaksi, yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Päätös tulee asiakkaalle kotiin postitse, tämä ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Päivätoiminta aloitetaan neljän viikon arviointijaksolla, jonka aikana havainnoidaan asiakkaan soveltuvuus kuntouttavaan päivätoimintaan.

Päiväpaikka Mariassa käyntipäivä sovitaan henkilökunnan kanssa tutustumiskäynnin yhteydessä. Sovittu käyntipäivä on kiinteä, eikä sitä voi vaihtaa keskustelematta asiasta Marian ohjaajien kanssa, sillä päivittäiset ryhmät ja toiminnot ovat ennalta suunniteltuja.

Jos sovittu Maria-päivä on arkipyhä, niin päivää ei voi korvaavasti siirtää toiselle päivälle.

Jos asiakas on estynyt tulemaan sovittuna päivänä Mariaan, pyydämme ilmoittamaan peruuntumisesta henkilökunnalle mahdollisimman pian.

SOSTERIN MUISTIASIAKKAIDEN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET PÄIVÄPAIKKA MARIAAN

Sosteri osoittaa ja määrittelee ne asiakkaat Päiväpaikka Mariaan, joille muistikuntoutusta hankitaan Sosterin tukemana. Sosteri tekee asiakkaiden valinnan päivätoimintaryhmään muistiasiakkaan kuntouttavan päivätoiminnan kriteereiden perusteella.

PÄIVÄPAIKKA MARIAAN VALINNAN KRITEERIT:

  • Asiakkaalla on diagnosoitu muistisairaus
  • Kuntouttava päivätoiminta tukee asiakkaan jäljellä olevia toimintakyvyn eri osa-alueita
  • Asiakas on halukas ja kykenevä osallistumaan tavoitteelliseen ryhmä- ja yksilökuntoutukseen omien voimavarojensa mukaisesti
  • Asiakas liikkuu ja ruokailee itsenäisesti
  • Asiakas selviytyy yhden ohjaajan avustamana päivittäisistä toiminnoista, mm. wc-käynnit

Asiakkuuden päättyminen

Kuntouttava päivätoiminta Päiväpaikka Mariassa päättyy, jos

  • asiakkaan terveydentilassa tai toimintakyvyssä tapahtuu sellainen merkittävä muutos, joka estää päivätoimintaan osallistumisen
  • asiakas ei tule sovittuna käyntipäivänä lainkaan Mariaan neljän viikon aikana, syynä esim. lähtemisvaikeudet. Jos käynnit keskeytyvät pidemmäksi aikaa (max. yksi
  • kuukausi, syynä esim. sairaala- tai kuntoutusjakso), jatkoista sovittava yhdessä Marian henkilökunnan kanssa

Asiakkuuden lopettamisesta keskustellaan aina asiakkaan ja/tai hänen omaisen/hoitavan tahon, esim. kotihoidon kanssa.

ASIAKASMAKSU JA KULJETUS PÄIVÄPAIKKA MARIAAN

Asiakkaalta peritään Sosterin voimassa olevan sosiaalipalvelujen asiakashinnaston mukainen asiakasmaksu 26 euroa/käyntikerta toteutuneiden päivätoimintakertojen mukaisesti. Halutessaan asiakas voi hänen omasta pyynnöstään vaihtaa omaishoidon tuen lakisääteisen vapaapäivän päivätoimintapäivään, jolloin asiakkaalta peritään asiakasmaksuna omaishoidon lakisääteisen vapaapäivän omavastuuosuus 11.60 €. Kaksi Maria-päivää vastaa yhtä omaishoitajan vapaapäivää.

Päiväpaikka marian päivänkulku 2022