Sosterissa muistiasiakkaan kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna Savonlinnan seudun Muistiyhdistys ry:n tiloissa Päiväpaikka Mariassa. Muistiasiakkaan kuntouttavaa päivätoimintaa tarjotaan arkisin maanantaista perjantaihin asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan ajoittuen joustavasti klo 8.00 -16.00 välillä.

Asiakaan hakeutuminen/ohjaaminen Päiväpaikka Mariaan ja päätöksenteko

Päiväpaikka Mariaan tullaan yleensä asiakkaan itsensä ja/tai omaisen, kotihoidon, palveluohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden aloitteesta. Päivätoimintaan haetaan erillisellä hakemuksella, joita saa myös kotihoidosta, palveluohjaajilta, sosiaalityöntekijöiltä/-ohjaajilta, ja Päiväpaikka Mariasta.

Hakemus  päiväpaikka Mariaan 2019

Hakemus osoitetaan kotihoidon muistikoordinaattorille. Päivätoiminnan ryhmään valinta perustuu aina asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Palvelupäätökset tehdään määräajaksi. Päivätoiminta aloitetaan kokeilujaksolla, jonka kesto on noin kuukausi ja jonka jälkeen voidaan sopia päivätoiminnan jatkamisesta. Asiakas käy tehdyn suunnitelman mukaan päivätoiminnassa 1 – 5 kertaa viikossa sovitun jakson. Kokeilujakson aikana Päiväpaikka Marian henkilöstö arvioi yhdessä kotihoidon muistikoordinaattorin kanssa asiakkaan soveltuvuuden ja päivätoiminnan tarpeen, jonka perusteella tehdään jatkosuunnitelma asiakkaalle. Asiakas voi päästä uudelle päivätoimintajaksolle välittömästi kokeilujakson päätyttyä tai myöhemmin yksilökohtaisen tarvearvion perusteella. Päätös päivätoiminnan jatkumisesta/päättymisestä annetaan tiedoksi asiakkaalle ja/tai asiakkaan asioista vastaavalle läheiselle/edunvalvojalle. Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta kuntayhtymän puheenjohtajistolta.

Sosterin muistiasiakkaiden päivätoiminnan myöntämisen perusteet Päiväpaikka Mariaan

Sosteri osoittaa ja määrittelee ne asiakkaat Päiväpaikka Mariaan, joille muistikuntoutusta hankitaan Sosterin tukemana. Sosteri tekee asiakkaiden valinnan päivätoimintaryhmään muistiasiakkaan kuntouttavan päivätoiminnan kriteereiden perusteella.

Päiväpaikka Mariaan valinnan kriteerit:

  • asiakkaalla on kognitiivisen kyvyn alenema tai muistisairaus
  • asiakas tarvitsee kuntouttavaa päivätoimintaa toimintakyvyn ylläpitämiseksi
  • asiakas hyötyy ryhmäkuntoutuksesta
  • asiakas on halukas ja kykenevä osallistumaan tavoitteelliseen ryhmätoimintaan
  • asiakas pystyy selviytymään yhden päivätoiminnan ohjaajan avustamana päivittäisistä toiminnoista
  • omaishoitajan jaksamisen tukeminen tai hänen työssäkäyntinsä

Asiakkuuden päättyminen

Muistiasiakkaan kuntouttava päivätoiminta Päiväpaikka Mariassa päättyy, kun asiakkaan terveydentilassa tai toimintakyvyssä on tapahtunut sellainen merkittävä muutos, joka estää päivätoimintaan osallistumisen. Asiasta keskustellaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa yhteistyössä.

Asiakasmaksu ja kuljetus Päiväpaikka Mariaan

Asiakkaalta peritään Sosterin voimassa olevan sosiaalipalvelujen asiakashinnaston mukainen asiakasmaksu 25 euroa/käyntikerta toteutuneiden päivätoimintakertojen mukaisesti. Halutessaan asiakas voi hänen omasta pyynnöstään vaihtaa omaishoidon tuen lakisääteisen vapaapäivän päivätoimintapäivään, jolloin asiakkaalta peritään asiakasmaksuna omaishoidon lakisääteisen vapaapäivän omavastuuosuus 11.50 €.

Päiväpaikka Marian päiväohjelma