Tavoitteenamme on, että ikääntynyt ihminen voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, jopa elämänsä loppuun saakka.

Kotien kunnostamista tuetaan ja ikäihmisille on myös tarjolla esteettömiä vuokra-asuntoja. Kotona asuva ikäihminen voi osallistua monenlaiseen aktivoivaan päivätoimintaan ja hankkia itse palveluita kotiin.


Kotona asumisen tukeminen

Toimintakyvyn rajoittuessa kotona asumista voidaan tukea monipuolisesti kunnallisin palveluin. Kotihoito, Kotisairaala Tehosa ja apuvälinekeskus tarjoavat hoitoa ja apua arkeen. Ikäihmisen läheinen voi hakea omaishoidon tukea.

Kotihoito
Kotisairaala Tehosa
Omaishoito
Apuvälinekeskus


Lyhytaikainen hoito

Lyhytaikaisella hoidolla voidaan kuntouttaa ja tukea mahdollisen omaishoitajan jaksamista. Lyhytaikaista hoitoa eli niin sanottua intervallihoitoa annetaan Savonlinnan pääterveysaseman kuntoutusosastoilla, vanhainkodeissa sekä palvelutaloissa. Lyhytaikaishoito on tarkoitettu omassa kodissa asuville ikääntyneille. Hoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen oman toimintakyvyn ylläpitämistä ja/tai omaishoitajan jaksamista, jotta ikääntynyt pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään sairauksista ja toiminnan kyvyn heikkenemisestä huolimatta. Hoidon tarpeen määrittelee aina hoitava lääkäri. Hoitopaikkojen järjestelyistä sekä vanhainkotiin että kuntoutusosastoille vastaa SAS-hoitaja. Maksu määräytyy tulojen mukaisesti.

Kuntoutusosasto
Palvelutalot ja vanhainkodit
SAS-toiminta


Pitkäaikaishoito

Pitkäaikaishoito on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, eivätkä kotihoidon palvelujen ja/tai omaistensa avulla selviydy enää omassa kodissaan. Pitkäaikaishoidon tavoitteena on tarjota asukkaalle turvallinen ja viihtyisä koti sekä hänen tarpeidensa mukaiset palvelut sisältävä hoiva ja hoito. Sosterin alueella pitkäaikaista hoitoa tarjotaan palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa.

Omien palvelutalojen lisäksi tehostettua palveluasumista tarjoavat Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella myös yksityiset palveluntuottajat, joiden kanssa sairaanhoitopiirillä on ostopalvelusopimukset.

Palvelutalot ja vanhainkodit
SAS-toiminta


Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai asiakkaan kodissa. Koti elinympäristönä tukee ikäihmisen toimintakykyä arjen toimiin ja tehtäviin osallistumisen myötä. Ikäihmiselle perhehoito sopii erityisesti silloin, kun toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne.

Ikäihmisten perhehoito