Sosterin sekä Savonlinnan kaupungin ikääntymispoliittisessa strategiassa ja suunnitelmassa ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2016-2020 arvioidaan Sosterin alueen ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

Suunnitelmassa määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, joilla Sosteri ja Savonlinnan kaupunki vastaavat tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioidaan ne voimavarat, jotka tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi. Suunnitelma sisältää myös eri toimialojen vastuut tavoitteiden toteuttamisessa sekä kuvauksen yhteistyöstä eri tahojen kanssa.

Lähtökohtana strategissa ja suunnitelmassa on ikäihmisen elämäntilanteen näkeminen kokonaisuutena ja hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen. Ikääntyville annettavien palvelujen ja hoidon tulee olla asiakaslähtöistä sekä perustua toimintakykyä ylläpitävään työotteeseen. Palveluja suunniteltaessa ja annettaessa tulee ikääntyneen yksilölliset voimavarat huomioida. Ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ohjaa taloudellisuuden ja tehokkuuden lisäksi pitkän aikavälin vaikuttavuus – tavoitteena ikääntyneille turvallinen ja arvokas vanhuus.

Ikääntymispoliittinen strategia 2016-2020