Det finns många olika situationer som kan kräva att man träffar en läkare. För att underlätta för patienter har vi på den här sidan samlat olika alternativ som svarar på frågan ”Hur får jag kontakt med en läkare eller tid hos en läkare?”


I en nödsituation, när patienten är i fara – ring 112

Agera snabbt och ring omedelbart nödnumret 112. Nödcentralen ger dig instruktioner om hur du ska agera och skickar hjälp till platsen. Enheten för prehospital akutvård som kommer till platsen tar vid behov kontakt med en läkare, som ger dem instruktioner om hur de ska agera.


I en brådskande situation – kontakta akutmottagningen, ring 116 117.

Akutmottagningen finns på Nyslotts centralsjukhus

Här är en lista över symptom. Om du uppvisar något av dessa bör du söka dig till akutmottagningen. Ring alltid till akutmottagningens telefonrådgivning innan du uppsöker akutmottagningen. Akutmottagningens telefonrådgivning har öppet dygnet runt varje dag. Telefonen besvaras av en sjukvårdare som bedömer huruvida skadan eller besväret är av sådan art att det måste behandlas brådskande av en läkare vid akutmottagningen, samt ger vid behov instruktioner om behandling och hur du bör gå till väga.


Besök den lokala hälsostationen vid besvär som inte är akuta eller vid långvariga sjukdomar

Hälsostationerna har inte längre någon jourläkare, utan på hälsostationernas läkarmottagningar behandlas lindrigare icke brådskande besvär samt långvariga sjukdomar. Vid icke brådskande besvär sker kontakten alltid i första hand genom ett telefonsamtal till patientens egen hälsocentral. Kontaktuppgifterna till den hittar du på respektive hälsostations sida. Via telefon eller på hälsostationen bedömer man vårdbehovet och ger anvisningar för hemvård, eller hänvisar vid behov till besök hos en sjukvårdare, läkare eller annan sjukvårdspersonal.  Andra hälsostationer kan även ge en mottagningstid till hälsocentralmottagningen som arbetar tillsammans med akutmottagningen vid Nyslotts centralsjukhus. Enligt vårdgarantin ska en patient få icke brådskande behandling inom tre månader.  Detta sker på alla hälsostationer. För en periodisk undersökning av en långvarig sjukdom ber man patienten att kontakta sin egen hälsostation via telefon.


Till en specialistläkarmottagning vid Nyslotts centralsjukhus poliklinik

Till en poliklinik får man bara komma genom en remiss från en läkare. Remissen kan komma bland annat från hälsocentralen: från en mottagning, rådgivningen, skol- eller studerandehälsovården, företagshälsovården eller från den privata företagshälsovården eller en privatläkare. När sjukhuset har fått remissen går överläkaren inom specialiteten i fråga igenom den och fastställer brådskandegrad och behandlingslinje. Resultatet kan bli att det inte är nödvändigt att ta in patienten till sjukhuset för undersökningar, att den remitterande läkaren får anvisningar gällande patientens behandling på hennes eller hans egen enhet, eller att patienten kallas till polikliniken. En bokad tid kan komma via post eller genom den elektroniska tjänsten Hyvis, då patienten får information om att hon eller han har fått ett nytt meddelande via e-post eller SMS, beroende på vad patienten har valt.


Till läkare vid studerandehälsovården

Man får en tid hos läkare av läroanstaltens hälsovårdare. Dessa tider är avsedda för behandling av ärenden som inte är akuta och kontaktuppgifter kan hittas studerandehälsovårdens webbsidor. I nödfall och vid akuta situationer går studerande till väga på samma sätt som andra som behöver hjälp, det vill säga att de ringer nödnumret eller till akutmottagningen.


Till läkare vid skolhälsovården

En elev eller en förälder kan be skolhälsovårdaren om en läkartid. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas skolhälsovårds webbsida. I nödfall och vid akuta situationer går skolan till väga på samma sätt som andra som behöver hjälp, det vill säga att man ringer nödnumret eller till akutmottagningen.


Till läkare vid rådgivningsbyrån, mödrarådgivningen eller familjeplaneringen

En mottagningstid hos läkaren får man via rådgivningens hälsovårdare. Kontaktuppgifter finns på respektive rådgivnings webbsida.


Till tandläkare

Sosteris tandvård har koncentrerat tidsbokningen till Nyslotts tandklinik. Därifrån får man tid till alla tandkliniker inom Sosteri med undantag för Enonkoski. Savonranta hälsostation har inte någon tandklinik, men alla andra hälsostationer har det. Tidboknings- och kontaktuppgifter för tandvård hittas på Tandvårdens sidor. Tandvårdsklinikerna har mottagningstider för tandvärk på vardagarna och annan information om tandläkarakuten hittar du på sidorna om tandläkarakuten.

Till privatläkare

Förutom Sosteris läkartjänster finns det även privatläkare och privata läkarstationer samt privata tandläkartjänster i Nyslott. Dessa tjänster ordnas helt mellan patienten och den privata tjänsteleverantören. Sosteri hänvisar inte patienter till privata läkartjänster. Om så önskas kan sådana tjänster hittas genom att till exempel googla eller genom att kontakta en nummerupplysning.