Sosterin tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon sekä pitkäaikaisen laitosasumisen maksuihin tulee muutoksia 1.7.2021 alkaen. Muutokset johtuvat tuolloin voimaan tulevasta Asiakasmaksulain 1201/2020 uudistuksesta. Sosterin hallitus on hyväksynyt uuden lain mukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnaston 25.5. kokouksessaan.

Jatkossa myös puolison tulot voivat vaikuttaa maksun suuruuteen tietyin laissa säädellyin edellytyksin, jotka on kerrottu tämän sivun viimeisessä kappaleessa. Säännöllisen kotihoidon eli kotiin annettavan palvelun maksutaulukko muuttuu tuntiperusteiseksi.

Heinäkuusta alkaen asiakkaasta johtuvasta syystä tilapäisesti keskeytyneestä palvelusta laskutetaan säädetty maksu. Jos palvelu keskeytyy yli 5 päiväksi, maksua ei peritä yli 5 päivää ylittävältä ajalta.

Myöhemmin tulevia muutoksia on tehostetun palveluasumisen vuokran laskutuksen siirtyminen Sosterilta palvelutaloille vuoden 2022 alussa. Palvelutalot tiedottavat vuoden vaihteen lähestyessä itse vuokranlaskutuksen käytännöistään.

Myös uusia maksuun vaikuttavia vähennyksiä tulee 1.7.2021 alkaen lisää seuraavasti:

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa sekä säännöllisessä kotihoidossa huomioidaan

  • Edunvalvojan palkkion perusmaksu (440 euroa tai 280 euroa vuositasolla)
  • Edunvalvontavaltuutetun palkkio, kuitenkin enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion perusmaksun suuruisena

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa huomioidaan yllä olevien lisäksi  ennen palveluasumiseen siirtymistä

  • omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten kuuden kuukauden ajalta; (aiemmin 3 kk harkinnanvaraisesti)
  • vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut vuokralaisen irtisanomisajalta (aiemmin harkinnanvarainen)

Tehostetussa palveluasumisessa huomioidaan yllä olevien lisäksi

  • Lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista aiheutuvat kustannukset. Lääkärin määräämien sv- korvattavien lääke- ym. kustannusten osalta vähennetään kulut aiheutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään lääkkeiden maksukaton suuruisena (tänä vuonna 579.78 euroa). Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa toimittaman selvityksen perusteella.
  • Muiden kuin sv-korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset tulee huomioida vähennyksenä tuloista siltä osin kuin terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan terveydelle tarpeellisiksi. Näiden kustannusten huomioimisen osalta ei ole laissa säädettyä euromääräistä kattoa. Lääkekustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, jonka liitteenä on terveydenhuollon ammattihenkilön antama lausunto tai muu luotettava selvitys tarpeellisuudesta terveydelle.

Puolison tulojen vaikutukset pitkäaikaisen tai säännöllisen palvelun maksuihin 1.7.2021 alkaen

Puolisolla tarkoitetaan asiakkaan kanssa yhteistaloudessa elävää avio- tai avopuolisoa.

Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Asiakkaan kuukausimaksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan kuukausituloista, joista on tehty lain sallimat vähennykset.

  • Jos suurempituloinen puoliso em. palvelujen piirissä maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista kuukausituloista, joista on tehty edellä tarkoitetut vähennykset.
  • Jos kuitenkin molemmat puolisot ovat samassa em. palvelussa, maksu 85 % asiakkaan kuukausitulosta
Säännöllisessä kotihoidossa

Kotihoidon maksua määrättäessä kuukausitulona huomioidaan asiakkaan sekä hänen puolisonsa tulot, joista on tehty lain sallimat vähennykset. Maksutaulukossa puoliso nostaa tulorajaa, jonka ylittävät tulot huomioidaan maksun määräytymisessä.

Liitteet/linkit

Sosterin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta