Sosterin kuntayhtymähallitus kuuli myös ennakkotietoja vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja tutustui sosiaali- ja potilasasiamiehen raporttiin koskien viime vuotta.

Kokouksen alussa kuultiin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavin katsaus. Tilinpäätöstä valmistellaan parhaillaan ja vuosi 2021 näyttää tässä vaiheessa hyvältä.

– Vuoden 2021 talouden toteuma on ylijäämäinen yhteensä 10 miljoonaa euroa. Viime viikolla kunnille ovat lähteneet myös hyvityslaskut. Hienoa on, että kuntalaskutus pysyi alkuperäisessä arviossaan, tästä kuuluvat kiitokset henkilöstölle, Tavi sanoo.

Sosterin hallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2022.

Kotihoidon tilannekatsaus

Sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Marika Huupponen kertoi tilannekatsauksen kotihoidosta. Kotihoidossa on tehty asiakaskysely toukokuussa 2021. Vastausprosentti kyselyssä oli 68 %. Asteikolla 1−5 kokonaispalaute oli yhteensä 4,6.

Parhaat tulokset olivat kohdissa ”henkilökunta kohtele minua asiallisesti” (4,8), ”koen palvelun ja hoidon turvalliseksi” (4,8), ”haluan asua kodissani kotihoidon turvin mahdollisimman pitkään” (4,8).

– Kotihoidon asiakkaat kokevat saavansa palvelun kiitettävänä, henkilökunta koetaan ystävälliseksi ja ammattitaitoiseksi. Kotihoidon käynnit koetaan erittäin tärkeiksi ja hoitajien kanssa toivotaankin enemmän aikaa, Huupponen kertoi.

Ongelma kotihoidossa on Huupposen mukaan sama kuin valtakunnassakin, eli pula henkilöstöstä. Hoiva-alan koulutukseen ei ole valtakunnallisesti riittävästi hakijoita.

– Hyviä toimenpiteitä on Sosterissa tehty, josta esimerkkinä ovat oppisopimuskoulutukset ja kotihoidon rekrytoinnin tehostaminen.

Sosterin hallitus kävi keskustelua aiheesta ja kiitti hyvästä selvityksestä.

Kuntayhtymähallitus kuuli selvityksen ikäihmisten palveluista

Ikäihmisten tilannekatsauksen pitivät ikäihmisten palveluiden johtaja Niina Laakkonen valvontakoordinaattori Tuula Kärkkäinen. Tilannekatsauksesta sovittiin edellisessä, 25.1.2022 hallituksen kokouksessa.

Sosterin palveluasumisenpaikkaa odottaa tällä hetkellä 24 henkilöä. Suurin osa heistä on hoidossa kuntouttavilla osastoilla.

– Palveluun pääsee suhteellisen lyhyellä odotusajalla. Asiakkaat, jotka täyttävät palveluasumisen myöntämisen perusteet, pystytään sijoittamaan yleensä kahden kuukauden kuluessa. Kaikki pystytään sijoittamaan kolmen kuukauden kuluessa käsittelystä, Laakkonen sanoi.

Laadunhallinnassa on Sosterissa käytössä ITE-menetelmä, omavalvontasuunnitelmat ja HaiPro järjestelmä. Valvontakoordinaattori valvoo palveluasumisen omaa ja ostopalvelutoimintaa sekä iäkkäiden, vammaisten että mielenterveyskuntoutujien palveluissa.

– Meillä on systemaattinen ja havainnoiva laadunhallintajärjestelmä. Lisäksi olennainen asia valvonnassa on hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö, eli me käymme vuoropuhelua säännöllisesti, Kärkkäinen sanoo.

Sosterin tehostetussa palveluasumisessa sekä omassa että ostopalvelussa hoitajamitoitus on lakisääteinen 0,6 hoitajaa asiakasta kohden välittömässä asiakastyössä.

– Lakisääteisen mitoitus pidetään kaikin käytössä olevin keinoin yllä, tarvittaessa yhteistyössä AVIn kanssa, Kärkkäinen sanoo.

Kuntayhtymähallitus aiheesta keskustelun ja merkitsi selvityksen tiedoksi.

Raportti vuoden 2021 sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta

Hallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhosen laatiman raportin vuoden 2021 sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnasta. Sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen toimet ovat toisistaan erilliset.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja opastaa asiakkaita ja omaisia sosiaalihuollon asiakaslakiin liittyvissä asioissa mm. muistutuksissa, kanteluissa ja muutoksenhauissa viranhaltijapäätöksiin Enonkoskella, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Sulkavalla. Yhteydenotoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tai kasvua. Pääasiallinen syy yhteydenottoihin oli palvelun toteuttamiseen ja menettelyyn liittyvät asiat.

Potilasasiamies neuvoo ja opastaa potilaita potilaslakiin liittyvissä asioissa mm. muistutuksissa, kanteluissa ja potilasvahinkoilmoitukissa. Sosterin potilasasiamies toimii kaikkien Sosterin yksiköiden potilasasiamiehenä; lisäksi 34 yksityistä terveydenhuollon yritystä ostaa palvelun Sosterilta, mukaan lukien Terveystalon Rantasalmen ja Sulkavan yksiköt.

Eniten potilasasiamieheen otetaan yhteyttä perusterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoitaja vastaanotoista, jota myös suurin osa terveyspalveluiden toiminnasta on. Nämä yhteydenotot vähenivät vuonna 2021 (62 yhteydenottoa) edellisvuodesta 2020 (72 yhteydenottoa). Uutena asiana potilasasiamiehelle näkyivät koronarokotukset, joihin liittyviä yhteydenottoja tuli yhteensä 23 vuonna 2021.

Kaikki kokouksessa käsitellyt asiat löytyvät esityslistasta ja pöytäkirjasta, jotka julkaistaan täällä:

https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1

Lisätiedot

Reima Härkönen, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, p. 044 417 4550, reima.harkonen@savonlinna.fi

Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja, p. 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi