Sosterin kotihoito on kartoittanut kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa hoitoon kahden vuoden välein. Edellinen kysely tehtiin syksyllä 2016 ja nyt viimeisin lokakuussa 2018.
Syksyllä 2016 asiakkaat antoivat kotihoidolle hyvää palautetta, sillä asteikolla 1–5 asiakaskyselyn keskiarvoksi tuli 4,61. Syksyn 2018 keskiarvo oli 4,5. Kehitettävääkin silti löytyi, tämä tuli esille etenkin avopalautteissa.

Sosteri teki asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkaille, jotka ovat käyttävät säännöllisesti kotihoidon palveluja.  Vastauslomakkeita lähetettiin kaikkiaan 720 kappaletta – vastauksia palautui 520 kappaletta. Vastausprosentti kyselyssä oli 72 %.

Vastanneista 66 % oli naisia ja 34 % miehiä. Suurin osa, eli noin 43 % vastaajista kuului ikäryhmään 85–94 vuotta. Toiseksi eniten, noin 36 % vastauksia tuli 75–84-vuotiailta.

Noin 29 % vastaajista sai apua kyselyyn vastaamiseen omaisiltaan ja loput vastasivat kyselyyn itsenäisesti.

Sosterin Savonrannan vanhainkodin ja kotihoidon esimies Jaana Sairanen on analysoinut vastaukset osana johtamisen erikoisammattitutkintoon liittyviä opintojaan. Sairanen kertoo, että tulokset ovat hyvin samansuuntaiset, kuin kaksi vuotta sitten toteutetussa kyselyssä.

– Ehkä suurimpana muutoksena edelliseen kyselyyn verrattuna mielestäni nousi toive henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittämisestä asiakkaan ja heidän omaistensa kanssa.

– Työssä pitää aina tapahtua kehittymistä. Tämän kyselyn tuloksista esimiehet ja henkilökunta saavat hyvää pohjaa toiminnan kehittämisestä edelleen, asiakas ensin arvomme mukaisesti, Sairanen sanoo.

Asiakkailta huippuhyvät arvosanat palvelulle

Kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa kotihoidon palveluun. Vastausvaihtoehdot olivat: 5 = Täysin samaa mieltä 4 = Osittain samaa mieltä 3 = Ei samaa eikä eri mieltä 2 = Osittain eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä.

Kyselyn väittämät ja vastausten keskiarvot:

1. Voin osallistua hoitoni suunnitteluun ja toteuttamiseen, 4,12
2. Henkilökunta kohtelee minua asiallisesti, 4,64
3. Saamani tieto hoidosta ja palvelusta on ymmärrettävää, 4,37
4. Koen palvelun ja hoidon turvallisesti, 4,63
5. Henkilökunnan toiminta on ammattitaitoista, 4,54
6. Henkilökunta huomioi omat voimavarani, 4,46
7. Saan tarvittaessa yhteyden henkilökuntaan, 4,55
8. Kotihoidon palvelu kohdallani on riittävä, 4,57
9. Olen tyytyväinen saamaani palveluun ja hoitoon, 4,53
10. Haluan asua kodissani kotihoidon turvin mahdollisimman pitkään, 4,74

Yhteensä keskiarvo on 4,52.

– Ikääntyneiden palvelut ovat olleet julkisuudessa kovan kritiikin kohteena ja korjattavaa ja parannettavaa löytyy myös meiltä kotihoidosta. Monista kotihoidon haasteista huolimatta tulokset osoittavat, että Sosterin kotihoidossa asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun, kotihoidon päällikkö Minna Laurio Sosterista sanoo.

Kyselyn avovastauksista saatiin runsaasti palautetta

Kyselyssä asiakkailta pyydettiin palautetta avovastauksilla. Vastauksia saatiin kaikkiaan 280 kappaletta. Pääsääntöisesti asiakkaat antoivat kiitosta ja hyvää palautetta kotihoidolle.

Kehittämiskohteiksi nousivat hoitajien kiire ja vaihtuvuus, jolloin tiedonkulkuun voi tulla ongelmia. Samoin henkilöstön vuorovaikutustaitoihin toivottiin kiinnitettävän enemmän huomioita ja toivottiin, että hoitajat muistaisivat aina esittäytyä asiakkaille. Myös enemmän keskustelua käynnin aikana toivottiin.

– Olemme kotihoidossa tehneet aktiivisesti töitä hoitajien vaihtuvuuden vähentämiseksi mm. reittipohjaisella suunnittelulla ja optimointia kehittämällä. Seuraamme säännöllisesti asiakkaiden luona käyvien eri hoitajien lukumäärää. Hoitajien vaihtuvuuden vaikuttaa se, että työtä tehdään kahdessa tai kolmessa vuoroissa, jolloin lomat, vapaat ja poissaolot vaikuttavat vuorojen suunnitteluun – yhtälö on erittäin haasteellinen, Laurio sanoo.

Hyvää palautetta kotihoidolle annettiin muun muassa ammattitaitoisesta, ystävällisestä ja avuliaasta henkilökunnasta, kiireettömyydestä, kohteliaisuudesta asiakkaan huomioinnista, myötätuntoisuudesta, turvallisuudesta ja kotona asumisen mahdollistamisesta.

Sosteri järjestää maaliskuussa kotihoidossa asiakkaille ja omaisille asiakasiltoja, jossa käydään vielä tarkemmin kyselyn tuloksia läpi ja kuunnellaan asiakkaiden ja omaisten näkemyksiä kotihoidossa annetusta hoidosta ja palvelusta.

Lisätietoja

Minna Laurio, kotihoidon päällikkö, puh. 044 4173975, minna.laurio@sosteri.fi

Jaana Sairanen, vanhainkodin ja kotihoidon esimies, puh. 044 4172229, jaana.sairanen@sosteri.fi