Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja palvelutarpeiden ennakoimiseksi Itä-Savon sairaanhoitopiirissä tehdään hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ikäihmisten luokse. Niin sanottuja HEHKO -kotikäyntejä tarjottiin niille Sosterin alueella asuville, jotka täyttivät 80 vuotta viime vuonna ja eivät olleet kotihoidon asiakkaita.

Sosterin palveluohjaajat tekivät Savonlinnassa ja Enonkoskella kotikäyntejä 214 henkilön luokse, jolloin noin 60 % kyseisestä ikäryhmästä tavoitettiin. Kotikäynneillä kartoitettiin mm. asumista, terveydentilaa, toimintakykyä ja sosiaalisia verkostoja.

– Suurin osa oli pariskuntia, yksin asuvia oli noin kolmannes. Asumista haittaavia tekijöitä oli alle viidellä prosentilla. Haitat muodostuivat pääasiassa pitkistä asiointimatkoista ja julkisen liikenteen puutteesta. Asunnon korjaus- ja muutostöiden tarvetta ilmeni myös noin viidellä prosentilla, kotihoidon palveluohjaaja Merja Muhonen kertoo.

HEHKO-haastatelluista noin 25 % koki terveydentilansa hyväksi ja noin 78 % selvisi vaikeuksitta päivittäisistä toiminnoista. Säännöllinen lääkitys oli noin 68 % osallistuneista ja heistä noin 26 %:lla oli käytössään vähintään viittä eri lääkettä.

– Terveydenhuollon palveluihin, kuten muisti- ja diabeteshoitajan sekä lääkärin vastaanotolle tai kuulontutkimukseen ohjattiin noin 13 % osallistuneista, Muhonen kertoo.

Arkipäivän askareet pitävät yllä vanhusten liikuntakykyä

Käynneillä tavoitetuista liikuntakyky oli hyvä noin puolella ja kuntoa ylläpidettiin pääasiassa arkipäivän askareita tekemällä. Palveluohjaajat antoivat kotikäynneillä ohjausta ja neuvontaa kaatumistapaturmien ennaltaehkäisystä, erilaisten apuvälineiden hankinnasta ja ikäihmisille suunnatuista sosiaalieduista ja -palveluista. Ikääntyneitä ohjattiin myös liikunta- ja virikeryhmiin.

Vaikeuksia päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä oli noin 10 % osallistuneista. Päivittäisistä toiminnoista selvittiin kuitenkin puolison, lasten, läheisten ja yksityisten palveluntarjoajien avulla.

– Pääsääntöisesti 80 vuotta täyttäneet olivat elämäänsä tyytyväisiä ja kokivat sosiaalisen toimintansa olevan riittävää ja heidän tarpeitaan vastaavaa, Muhonen sanoo.

Suurimmaksi riskitekijäksi nousivat yksinäisyys, jota koki noin 4 % vastaajista ja alavireinen mieliala, josta kertoi noin 8 % tavoitetuista.

Vanhusten palvelut saivat kiitosta, mutta kehittämistä ja selkeyttämistä vaaditaan edelleen

Kehittämiskohteina Sosterilta toivottiin ensisijaisesti selkeämpää tietoa apuvälineiden saannista ja kuntoutustoimintaan pääsystä, lääkärien lääkemääräysten selkeyttämistä sekä lääkelistojen ajantasaisuuden parantamista.

Lääkärille pääsyn odotusaikoihin toivottiin edelleen parannusta, mutta ne jotka olivat päässeet terveydenhuollon palveluihin, olivat niihin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Huolta aiheuttivat ikääntyneiden palvelu- ja osallistumismaksujen sekä liikunta- ja kokoontumistiloista perittävät korvaukset.

– Kiitosta sai kotihoidon ylläpitämä Ikäihmisten palveluopas, jota on jaettu ikääntyneille eri tapahtumissa. Asiakkaiden toiveena ollut Ikäihmisten neuvontapiste Nestori on aloittanut toiminnan Savonlinnan pääkirjasto Joelissa ja toimintaa on tarkoitus laajentaa syksyllä Kerimäelle, Punkaharjulle, Savonrannalle ja Enonkoskelle. Tänä vuonna järjestetään hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia 80 vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä, kotihoidon palveluohjaaja Marja-Liisa Laurinmaa kertoo.

 

Lisätietoja: kotihoidon palveluohjaajat Merja Muhonen p. 044 417 2449 ja Marja-Liisa Laurinmaa p. 044 417 2497.