Omaisilla on mahdollisuus keskustella kuolemaan liittyvistä asioista potilasta hoitaneen lääkärin, hoitajan tai sosiaalityöntekijän ja sairaalassa sekä Savonlinnan pääterveysasemalla sairaalapastorin kanssa. Omaiset voivat halutessaan nähdä vainajan heti kuoleman jälkeen osastolla/poliklinikalla/yksikössä (siirto kahden tunnin kuluttua kuolemasta) tai myöhemmin  sairaalan, palvelutalon ja terveysasemien kappeleissa, vanhainkodin hiljaisessa huoneessa ja arkkuun laiton yhteydessä. Savonrannan vanhainkodissa ei ole omaa kappelia, joten sieltä vainajat kuljetetaan keskussairaalaan Savonlinnaan. Suruliputuskäytäntö vaihtelee eri toimipisteissä, joten siitä voi kysyä yksikön henkilökunnalta.

Mikäli halutaan järjestää lyhyt saattohartaus vainajaa noudettaessa, sairaalassa sairaalapastori on käytettävissä.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksen kirjoittaa potilasta hoitanut lääkäri. Omainen voi halutessaan saada kopion kuolintodistuksesta. Kopio pyydetään hoitaneelta lääkäriltä. Niissä tapauksissa, joissa tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, todistuksen kirjoittaa oikeuslääkäri.

Vainajan elämän aikaisten potilastietojen mahdollisesta saamisesta on ohjeistettu sivulla Kuolleen henkilön tietojen luovutus.

Sairaala lähettää vainajan kuolintodistuksen siihen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) oikeuslääkintäyksikköön, jonka alueella vainajan kotikunta sijaitsee. Sosteri kuuluu Kuopion oikeuslääkintäyksikön piiriin.  THL lähettää todistuksen edelleen Tilastokeskukseen.

Mikäli myöhemmin tarvitaan kuolintodistuksesta kuolinsyyllä varustettuja lisäkappaleita, niitä voi tilata kirjallisesti (ilmoitettua hyväksyttävää tarkoitusta varten) osoitteesta:

Tilastokeskus, kuolemansyytilasto, PV 4V, 00022 TILASTOKESKUS

Lupa hautaamiseen

Lupa hautaamiseen -lomake annetaan omaisille tai muulle hautaamisesta huolehtivalle – kuolinpaikasta riippuen joko osastolta/ poliklinikalta.

Alustaviin hautajaisjärjestelyihin voidaan tarvittaessa ryhtyä jo ennen Lupa hautaamiseen -lomakkeen saamista.

Lupa hautaamiseen -lomakkeen saatuaan voi sopia lopullisesti hautaukseen liittyvät asiat kirkkoherranvirastossa ja hautaustoimistossa. Näin toimitaan myös väestörekisteriin kuuluneen vainajan kohdalla. Tuhkaukseen liittyvät asiat selvitetään myös kirkkoherranvirastossa ja hautaustoimistossa.

Vainajan noutaminen

Hautaustoimisto hoitaa yleensä vainajan noutamisen. Hautaustoimiston käytännöistä riippuen omaisella on mahdollisuus tulla mukaan vainajan arkkuun laittamiseen ja noutamiseen. Asiasta kannattaa sopia hautaustoimiston kanssa.

Vainajan tavarat ja hoitomaksut

Vainajan tavarat, vaatteet ja arvoesineet annetaan omaisille kuolinpaikasta.

Vainajan osoitteeseen lähetetään lasku hoitomaksujen maksamista varten.

Kuolemansyyn selvittäminen

Kuolemansyyn selvittämiseksi tehdään tarvittaessa joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Lääketieteellinen ruumiinavaus voidaan tehdä, jos ruumiinavaus on yleisen terveyden- ja sairaanhoidon kannalta tarpeellinen. Sairaanhoitolaitoksessa tai terveyskeskuksessa kuolleen taikka sinne kuolleena tuodun henkilön lääketieteellisen ruumiinavauksen suorittamisesta päättää sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen asianomainen ylilääkäri tai vastaava lääkäri. Lääketieteellistä ruumiinavausta varten kysytään lupa lähiomaiselta ja siitä voi myös kieltäytyä. Ruumiinavauksen ajankohtaa ja myöhemmin sen tuloksia voi tiedustella potilasta hoitaneesta yksiköstä.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään niissä tapauksissa, jotka on mainittu laissa kuolemansyyn selvittämisestä, esim. yllättävän kuoleman yhteydessä. Oikeuslääketieteellistä avausta varten ei tarvita omaisen antamaa ruumiinavauslupaa, vaan sen määrää poliisi. Ennen ruumiinavausta poliisi saattaa ottaa yhteyttä omaisiin tapausta tutkiessaan.

Avauksen ajankohtaa voi tiedustella asiaa hoitavalta poliisiviranomaiselta.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäri kirjoittaa omaisille annettavan Lupa hautaamiseen -lomakkeen. Kuolemansyyn selvityksen valmistuttua poliisi lähettää kopion lausunnosta vainajan lähimmälle omaiselle.