Potilaan hoitoon sisältyy oikeus saada hyvää hoitoa ja kohtelua sekä itsemääräämisoikeus. Nämä asiat tulee huomioida potilaan hoidossa myös elämänkaaren loppuvaiheessa.

Lääketieteen keinot ovat nykyaikanakin rajalliset, joten jossain vaiheessa joudutaan toteamaan, että kaikki mahdollinen, potilaan parantamiseen pyrkivä lääketieteellinen hoito on annettu, mutta tauti edelleen etenee. Tilanteen sisäistäminen voi olla vaikeaa paitsi potilaalle itselleen, myös omaisille.  Parantavasta hoidosta luopuminen ei kuitenkaan tarkoita hoitamisen lopettamista, vaan saattohoitoon siirtymistä. Myös tällaisessa tilanteessa vaikeasti sairaan potilaan oloa voidaan helpottaa lääketieteen keinoin.

Saattohoito

Kuolemaa lähestyvän potilaan aktiivisesta hoidosta ja läheisten tuesta käytetään usein käsitettä saattohoito. Saattohoitopotilaalla tarkoitetaan yleensä syöpäpotilaita, sillä käytännössä saattohoitovaihe kuuluu lähinnä syöpäsairauksien hoitoon. Saattohoidossa korostuu potilaan diagnoosista riippumatta oireiden mukainen perushoito, ihmisarvoa kunnioittava huolenpito, henkisestä ja hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, lähestyvään kuolemaan valmistaminen sekä potilaalle läheisten ihmisten huomioon ottaminen ja tukeminen.

Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös, jonka tekee potilasta hoitava lääkäri yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen läheisensä tai edustajansa kanssa. Saattohoitopäätös tehdään yhdessä riittävän rauhallisen ja huolellisen keskustelun jälkeen. Saattohoitopäätöstä ei siis tee lääkäri yksinään vaan lääkäri ja potilas sekä potilaan omaiset yhdessä. Saattohoitopäätös ja esimerkiksi päätös aktiivisista syöpähoidoista luopumisesta ei merkitse muusta potilaan oireisiin myönteisesti vaikuttavista hoidoista luopumista. Hoitotoimenpiteissä kuitenkin pyritään minimoimaan potilasta rasittavat tutkimukset ja hoidot. Erilaiset oireet, kuten pahoinvointi ja turvotukset, voidaan silti hoitaa puhumattakaan kivunhoidosta ja ahdistuksen hoidosta, jotka ovat tärkeimmät saattohoidossa.

Sosterissa saattohoitopäätöksen tekee hoitava lääkäri keskustellen potilaan ja omaisten kanssa. Jos potilaan tahtoa ei voida selvittää, hoitavan lääkärin on valittava hoitolinja, jonka hän katsoo potilaan kannalta parhaaksi. Saattohoitopäätös on perusteltu ja siihen liittyy jatkohoitosuunnitelma potilaan hoidosta. Saattohoitopäätös ja jatkohoitosuunnitelma kirjataan aina sähköiseen potilaskertomukseen.

Hoitotahto

Hoitotahdossa henkilö ilmaisee, miten häntä on hoidettava silloin, kun hän ei enää pysty sitä kertomaan. Jokaisen henkilökohtaista hoitotahtoa on kunnioitettava, ja myös potilaan suullisesti esittämä hoitotahto on kirjattava potilaskertomukseen. Katso tarkempi ohjeistus hoitotahdosta ja sen tekemisestä sivulta Hoitotahto.