Sosiaalipalvelujen saatavuutta on seurattu systemaattisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirissä vuoden 2015 aikana. Seurantaa kehitetään edelleen.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 § todetaan, että kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, kun kyseessä on 75 vuotta täyttänyt henkilö tai Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saaja.

Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Sosiaalipalveluihin hakeutumisen odotusajat toteutuivat vuonna 2015 Savonlinnassa seuraavasti:

Palvelu keskimääräinen odotusaika (päiviä)
kotihoito 0 – 7 pv
omaishoidontuki 19 pv
tehostettu palveluasuminen 32 pv

Kotihoitoon pääsee hyvin nopeasti, omaishoidontuen päätöstä odotetaan keskimäärin 19 ja tehostetun palveluasumisen päätöstä keskimäärin 32 päivää. Asiakas saa hänelle myönnetyt palvelut viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.