Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Palautteen antaminen mistä
tahansa Sosterin toiminnasta on mahdollista verkossa.


Sähköinen yhteydenottokanava Suomi.fi Viesti-palvelun kautta muissa kuin suoraan potilaan hoitoa (terveydenhuolto) tai asiakkaan hoivaa tai huoltoa (sosiaalipalvelut) koskevissa asioissa, joissa käytetään puolestaan Hyvis sähköistä asiointia.

Viestillä voi laittaa myös liitteitä, esim. lomakkeita (muistutus, vainajan tietoihin liittyvät pyynnöt, oikaisuvaatimukset jne.). Lomakkeita ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, sillä Suomi.fi Viesti-palvelussa on sähköinen tunnistautuminen.

Kirjaudu Viesti-palveluun

Ohje Viestit-palvelun käytöstä: Suomi.fi Viestit-palvelu


MUISTUTUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun. Muistutuksen käsittelee ja selvittää asianomaisen tulosalueen ylilääkäri tai sosiaalihuollon johtava viranhaltija asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa.  Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1 kk) sen tekemisestä.

Muistutus Sosterin järjestämästä sosiaali- tai terveydenhuollon palvelusta tai hoidosta 

Muistutus muun kunnan tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön palvelusta tai hoidosta

KANTELU

Asiakkaalla, potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön sosiaali- ja terveydenhuollossa saatuun palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut palvelua ja hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella asiakas tai potilas on ollut hoidettavana tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kantelun voi tehdä, jos ei ole tyytyväinen muistutukseen saamaansa vastaukseen. Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta. Kantelun voi tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella.

Valvontaviranomainen, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto, voi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä.

MUUTOKSENHAKU SOSIAALIHUOLLON PÄÄTÖKSIIN

Sosiaalihuollossa asiakas voi hakea muutosta saamaansa päätökseen, oikaisuvaatimusohjeet lähetetään aina päätöksen yhteydessä. Oikaisuvaatimus käsitellään Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän puheenjohtajistossa.

POTILASVAHINKO

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvauskäsittelyn. Käytännön ohjeita potilasvahinkoepäilytapauksessa saat Potilasvakuutuskeskuksen verkkopalvelusivuilta. Potilasasiamies antaa myös asiassa ohjeita. Potilasvakuutuskeskuksen sivulla voi myös testata kannattaako vahinkoilmoitus tehdä osoitteessa http://www.pvk.fi/fi/vahinkoa-epailevalle/verkkotesti/

Potilasvakuutuskeskus

LÄÄKEVAHINKO

Lääkkeen aiheuttamasta vahingosta voi hakea rahallista korvausta Suomen keskinäiseltä lääkevahinkovakuutusyhtiöltä täyttämällä vahinkoilmoituslomakkeen.

Välttämättä vahinkoilmoitusta ei kannata tehdä heti oireiden ilmaannuttua, vaan asian käsittelemiseksi on hyödyllistä seurata terveydentilan myöhempää kehittymistä. Aikaa vahinkoilmoituksen tekemiseen on kolme vuotta siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon lääkkeen aiheuttamasta vahingosta. Korvausvaatimus on kuitenkin esitettävä viimeistään 10 vuoden kuluessa lääkkeen käytön lopettamisesta.

Lisätietoa lääkevahingoista Lääkevahinkovakuutuksen verkkopalvelusta.

ESINEVAHINGOT

Esinevahinkoja ei korvata potilasvahinkona. Näissä tapauksissa vahinkopaikan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen. Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Vahinko korvataan vain, jos työtehtävän suorittamiselle kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Korvausta voidaan sovitella erityisestä syystä, tai jos korvausvelvollisuus harkitaan ilmeisen kohtuuttomaksi.

Sosteri korvaushakemuslomake