Sosteri on rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen tai asiakkaan asiakastietojen muuttamista, arvioidaan onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen ja ovatko tiedot hoidon tai asiakassuhteen kannalta tarpeellisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka potilas itse olisikin niistä eri mieltä. Virheelliseksi ei myöskään katsota merkintää, joka vastaa merkinnän tekohetkellä vallinnutta käsitystä, vaikka myöhemmin esim. aiemmin kirjattu diagnoosi osoittautuisi virheelliseksi.

Selkeän virheen korjaamista asiakas voi pyytää suullisesti esim. seuraavan vastaanottokäynnin yhteydessä. Tulkinnallisen tai muun jälkikäteen tehtävän korjauspyynnön asiakas laittaa vireille kirjallisella tietojen korjausvaatimuksella, jossa yksilöidään vaaditaanko tarpeettomien tietojen poistamista, oikaisemista vai täydentämistä asiakkaan näkemyksellä. Lomakkeella on sanantarkasti kuvattava korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti ja mukaan on hyvä liittää kopio tai tuloste virheellisestä tiedosta. Asiakkaan on esitettävä perustelut vaatimilleen muutoksille, poistoille tai korjauksille.

KORJAUKSEN TOTEUTUS

Hoidon tai asiakassuhteen kannalta tarpeeton tai virheellinen tieto poistetaan asiakirjoista ja puutteelliset tiedot täydennetään. Sähköisessä tietojärjestelmässä asiakirjamerkintöjen korjauksista tai poistoista syntyy taustatiedosto. Taustatiedosto ei näy asiakas- tai potilastiedoissa, mutta alkuperäinen teksti on etsittävissä käyttöön laillisessa käyttötarkoituksessa kuten esim. hoitovirheasiassa tai valvontaviranomaista varten. Tiedon korjaus, muuttaminen tai lisäys potilastietojärjestelmään päivittää tiedot myös valtakunnalliseen sähköiseen potilastiedon arkistoon.

Ellei asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, on asiakkaalle annettava asiasta kirjallinen vastaus. Vastauksessa on esitettävä ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty. Asiakas voi halutessaan saattaa asian valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.