potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö sosiaalitoimen henkilörekisteritietojentarkastuspyyntö

Sosterin toiminnassa käytetään useita erityyppisiä ja eri käyttötarkoitukseen perustettuja henkilörekistereitä. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröityjä informoidaan henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa asiakasta/potilasta tai sairaanhoitopiiriin palvelussuhteessa olevaa työntekijää. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot.

SOSTERIN tietosuojaselosteiden TIEDOT

Rekisterin nimi: kuvaa, mistä henkilörekisteristä on kyse. Samaan loogiseen henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samaan käyttötarkoitukseen riippumatta siitä, miten ja mihin ne on tallennettu.

Rekisterinpitäjä: tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt: sairaanhoitopiirin eri rekistereille nimetyt henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä rekistereihin liittyvissä asioissa.

Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste: kertoo mihin rekisteritietoja käytetään ja mihin niiden käyttö lainsäädännöllisesti perustuu.

Rekisterin tietosisältö: rekistereiden sisältämät tiedot ja tietoryhmät.

Rekisterin säännönmukaiset lähteet: mistä rekistereiden henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan.

Asiakastietojen luovuttaminen: mihin rekistereiden tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja millä eri perustein niitä voidaan luovuttaa.

Rekisterin käyttö ja suojaaminen: mihin ja ketkä tietoja käyttävät ja miten tiedot ovat suojattu.

Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin: rekistereiden yhdistämisellä tarkoitetaan kahden eri käyttötarkoitusta palvelevan henkilörekisterin tietojen järjestämistä yhdeksi rekisteriksi.

Tarkastusoikeus:
– EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus
– saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu
– tarkastaa häntä itseään koskevat rekisteritiedot
– tarkastusoikeuteen liittyvästä menettelystä on tarkemmat ohjeet tietosuojaselosteissa.

Tiedon korjaaminen
– rekistereissä olevia virheellisiä tai puutteellisia tietoja voidaan tarvittaessa ja tietyin edellytyksin korjata
– korjaamiseen liittyvästä menettelystä on tarkemmat ohjeet tietosuojaselosteissa.

tietosuojaselosteet

Ohessa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelualakohtaiset tietosuojaselosteet, jotka avautuvat tiedostokuvaketta tai selosteen nimeä klikkaamalla:

Eläinlääkintäpalveluiden tietosuojaseloste

Heikon tunnistautumisen sähköisen asiointi -tietosuojaseloste

Infektioiden seuranta -rekisterin tietosuojaseloste

Kameravalvonnan tietosuojaseloste

Kulunvalvonnan tietosuojaseloste

Kuntarekry_henkilöstöhallinnon osarekisterin tietosuojaseloste

Lääkehuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Puhelinpalvelujärjestelmän puheentallennusrekisterin tietosuojaseloste

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Taloushallinnon rekisterin tietosuojaseloste

Terveydenhuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Terveysvalvonnan tietosuojaseloste