ASIANOSAISEN OIKEUS

Jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Sen lisäksi valittajalla sekä muulla henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) on oikeus saada tietyin rajoituksin muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tällöin hän voi asianosaisena saada tietoja myös toista henkilöä koskevista salassa pidettävistä asiakirjoista. Asiakirjalla tarkoitetaan tässä asiakirjaa, joka on ko. asiassa esitetty viranomaiselle tai jonka viranomainen on itse hankkinut tai laatinut ja asiakirja on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. Tämä oikeus ei ole mikään laaja tiedonhankintakeino, vaan koskee ainoastaan sellaisia vireillä olevia tai olleita asioita, joissa päätetään tai on päätetty jonkun oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta ja tietoa on oikeus saada vain asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta. Tarvittaessa tällaista tietoa toisesta henkilöstä Sosterissa käytetään viereisessä Hyvä tietää- osiossa olevaa Asianosaisen toista henkilöä koskeva tietopyyntö-lomaketta.

VANHEMMAN OIKEUS ALAIKÄISEN LAPSEN TIETOIHIN

Tästä kerrotaan sivulla Alaikäisen hoito ja potilastiedot

OIKEUS SAADA KUOLLEEN HENKILÖN TIETOJA

Tästä kerrotaan sivulla Kuolleen henkilön tietojen luovutus

LÄHIOMAISEN OIKEUS TIETOIHIN

Potilaan lähiomaiset ja muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa potilasasiakirjoihin. Potilastietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan kirjallisella suostumuksella. Tämä ei kuitenkaan estä, että omaisten osallistumista hoitoon tuetaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja tietojen antamisesta sovitaan samassa yhteydessä.

Ongelmatilanteita tuleekin silloin kun potilas ei enää kykene itse ottamaan kantaa tietojen luovutukseen, esim. dementoituneet vanhukset. Silloin potilaan asioita hoitavalla omaisella on oikeus saada ne tarvittavat tiedot, joilla hän pystyy päättämään mm. potilaan hoitoratkaisuista yhdessä lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Omainen voi näissä tapauksissa pyytää tarvitsemiaan potilasasiakirjoja pääsääntöisesti suullisesti suoraan potilasta hoitavasta yksiköstä tai käyttää viereisessä Hyvä tietää-osiossa olevaa Asianosaisen toista henkilöä koskeva tietopyyntö-lomaketta. Pyyntölomake käsitellään ja oikeutus pyydettyjen tietojen saamiseen selvitetään.