Asiakas- ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luovuttaa sivulliselle ilman asianomaisen kirjallista suostumusta. Sivullisia ovat kaikki muut paitsi toimintayksikössä asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Myös asiakkaan omaiset ovat pääsääntöisesti asiakas- ja potilasasiakirjoihin nähden sivullisia.

SUOSTUMUS JA POTILASTIEDON ARKISTO

Sosterissa terveydenhuollon asiakkailta kysytään Potilastiedon arkiston informoinnin yhteydessä suostumus tietojen luovuttamiseen valtakunnallisesta sähköisestä Potilastiedon arkistosta. Suostumus tarkoittaa lupaa käyttää tarvittaessa Potilastiedon arkistossa olevien muiden terveydenhuollon organisaatioiden tietoja potilaan hoidossa, samoin muut organisaatiot voivat vastaavissa tilanteissa katsoa arkistosta Sosterin tiedot. Oman organisaation potilastietoja jokainen terveydenhuollon organisaatio käyttää omasta potilastietojärjestelmästään.

Potilas voi kiellolla rajata suostumuksen laajuutta, mutta ei voi kieltää tietojensa tallentamista Potilastiedon arkistoon. Suostumus pyydetään kerran ja se on voimassa valtakunnallisesti. Suostumuksen voi halutessaan myös peruuttaa. Suostumuksen tai sen peruutuksen voi käydä myös tekemässä itse Omakanta-palvelussa. Huoltaja antaa suostumuksen alaikäisen puolesta, mutta itse hoidostaan vastaava nuori voi antaa suostumuksen myös itse. Laillinen edunvalvoja, joka vastaa myös huollettavansa terveysasioista, voi antaa suostumuksen huolettavansa puolesta.

MUU SUOSTUMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA

Jos asiakas- ja potilastietoja pitää luovuttaa muuten kuin Potilastiedon arkiston kautta, esimerkiksi paperimuodossa toiselle terveydenhuollon organisaatiolle, sosiaali- ja terveydenhuollon välillä tai muulle ulkopuoliselle toimijalle, asiakkaalta pyydetään siihen aina suostumus. Suostumuksella henkilö hyväksyy tietojensa käsittelyn

  • vapaaehtoisesti
  • yksilöidysti
  • tietoisesti.

Suostumuksessa on oltava tiedot mitä tietoja luovutetaan, minne ja miksi. Suostumus voi olla tapauksesta riippuen kertaluonteinen tai voimassa niin kauan, kunnes se perutaan. Pääsääntöisesti suostumus pyydetään kirjallisena, mutta potilastietoja voidaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös suullisen tai asiayhteydestä ilmenevän suostumuksen tai lain perusteella. Suostumukset ja lakiin perustuvat luovutukset on kuitenkin aina kirjattava potilastietoihin.

Suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon organisaatiolle tai ammattihenkilölle, kun tiedot ovat tarpeen potilaan hoidon tai tutkimuksen järjestämiseksi. Esimerkiksi, kun terveyskeskuslääkäri tekee lähetteen sairaalaan eikä potilas kiellä lähetteen tekemistä, on kyse asiayhteydestä ilmenevästä suostumuksesta. Lisäksi suullisella tai asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella voi toimittaa yhteenvedon annetusta hoidosta potilaan hoitoon lähettäneelle terveydenhuollon organisaatiolle tai ammattihenkilölle ja potilaan hoidosta vastaavaksi lääkäriksi mahdollisesti nimetylle lääkärille. Esimerkiksi sairaalassa potilaalta kysytään saako palautteen hoidosta lähettää lähetteen tehneelle yksityislääkärille (suullinen lupa) tai kerrotaan, että yhteenveto annetusta hoidosta lähetetään jatkohoitopaikkaan (asiayhteydestä ilmenevä lupa, ellei potilas kiellä tietojen lähettämistä).

Ilman suostumusta asiakkaan ja potilaan tietoja voi luovuttaa vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen säädetty velvoite tai oikeus. Esimerkiksi tietoja voidaan joutua luovuttamaan virka-aputehtävän suorittamiseksi, tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi tai viranomaisen tai ministeriön luvan perusteella. Myös esim. tajuttoman tai muuten toimintakyvyttömän potilaan hoidossa välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa Potilaslain § 13 perusteella.

YHTEISYMMÄRRYS

Hoitoratkaisut tehdään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos potilas ei halua hoitoa tai kieltäytyy jostakin hoitotoimenpiteestä, pyritään sopimaan muusta hoitotavasta. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta kokonaan. Potilaan kanta hoitoon tai toimenpiteeseen selvitetään keskustelemalla hänen kanssaan. Potilaalle selvitetään hoitoon liittyvät tiedot, paitsi jos hän ei halua tietää niitä.

Tajuttoman potilaan hengen tai terveyden ollessa vaarassa annetaan tarvittava hoito, vaikka potilaan tahtoa ei pystytä selvittämään. Jos potilas on tehnyt hoitotahdon, eikä ole syytä epäillä että se olisi esimerkiksi vanhentunut ja potilas olisi muuttanut mieltään, toimitaan hoitotahdon mukaisesti. Epäselvissä tapauksissa hoitohenkilökunta neuvottelee asiasta potilaan lähiomaisten kanssa. Vajaavaltaisen kohdalla hoitotahdon toteuttamisesta keskustellaan läheisten kanssa.