ELINAIKAISET POTILASTIEDOT

Kuolleen henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevat potilastiedot ovat samalla tavoin salassa pidettäviä kuin elävänkin henkilön. Tietoja voi vain poikkeustapauksissa saada perustelluista syistä asianosaisen asemassa oleva esim. epäillyn hoitovirheen arviointiin, oikeustoimikelpoisuuden arviointiin tai tilanteisiin, joissa selvitetään todennäköisyyttä sille, että vainajan jälkeläisissä ilmenee hänen eläessään sairastama perinnöllinen sairaus tai muu ominaisuus.

Pääsääntöisesti näissäkin tapauksissa tiedot toimitetaan suoraan asiaa käsittelevälle viranomaiselle, esim. hoitovirhe-epäilyssä Potilasvakuutuskeskukseen, oikeustoimikelpoisuustutkinnassa lakimiehelle tai oikeusistuimelle ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimuksissa hoitavalle lääkärille. Tietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kun ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Koko vainajan potilaskertomusta ei siten ole oikeutta saada nähtäväksi ja tiedot voidaan antaa myös lausuntona.

Kuolleen henkilön elinaikaisten tietojen luovuttaminen tapahtuu siis yleensä viranomaiselta toiselle eikä asianomaisen itse tarvitse olla tietojen pyytäjänä. Jos  kuitenkin tietoja tarvitaan, niitä voi pyytää viereisessä (mobiililaitteella alla olevassa) Hyvä tietää-osiossa olevalla lomakkeella. Lomakkeen liitteeksi voidaan tarvittaessa pyytää virkatodistus, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan, jos tietoja pyydetään sukulaisen ominaisuudessa eikä sukulaisuus käy ilmi potilastiedoista. Pyyntö ja sen syyt pitää yksilöidä mahdollisimman tarkasti, pelkkä uteliaisuus tai oma epäily ei riitä tietojen pyytämisen perusteeksi. Pyynnöt käsitellään ja oikeutus tietojen saamiseen selvitetään.

KUOLEMANSYYN SELVITTÄMISEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Vainajan lähiomaisilla ja muilla läheisillä (esim. avopuolisolla tai henkilöllä, jonka vainaja on elinaikanaan nimennyt läheisekseen) on aina oikeus saada tieto kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista sekä saada myös kopio selvittämisessä syntyneistä asiakirjoista. Tietoja ja asiakirjoja voi kuoleman jälkeen pyytää suullisesti hoitaneelta lääkäriltä tai yksiköstä. Tällaisia asiakirjoja ovat  ainakin kuolintodistus, ruumiinavauslausunto ja ruumiinavauspöytäkirjan kopio. Lääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä syntyneet tiedot antaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri. Jos kuolemasta on jo kauan ja tietoja ei ole aikanaan pyydetty, tietoja voi pyytää viereisessä Hyvä tietää-osiossa olevalla lomakkeella.

Lomakkeen liitteeksi voidaan tarvittaessa pyytää virkatodistus, josta käy ilmi sukulaisuussuhde vainajaan, jos tietoja pyydetään sukulaisen ominaisuudessa eikä sukulaisuus käy ilmi potilastiedoista tai väestörekisteristä.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä tiedot antaa poliisi.